Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Algemeen

De penshonadoregeling is een regeling voor buitenlanders boven de leeftijd van 50 jaar die naar Curaçao emigreren.

Wat is de penshonadoregeling?

De penshonadoregeling is een regeling die belastingvoordeel kan opleveren voor buitenlandse inkomsten en kent twee vormen. De kern van beide regelingen is dat onder bepaalde voorwaarden inkomsten uit het buitenland tegen een tarief van 5% (oude regeling) of 10% kunnen worden belast. Ook kan er gekozen worden om een forfaitair buitenlands inkomen van ANG 150.000,- (oude regeling) of ANG 500.000,- te belasten tegen het normale tarief, ongeacht het werkelijk genoten buitenlands inkomen.

Voor wie is de penshonadoregeling?

De penshonadoregeling is van toepassing op een persoon die 50 jaar of ouder is en inkomsten uit het buitenland ontvangt. U moet daarnaast aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat zijn de voorwaarden voor de penshonadoregeling?

Om in aanmerking te komen moet u, als belastingplichtige, aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 50 jaar of ouder zijn;
 • Ten minste 60 maanden aaneengesloten buiten Curaçao gewoond hebben;
 • Binnen 2 maanden na inschrijving in het bevolkingsregister bij de inspecteur der Belastingen een verzoek doen om als penshonado aangemerkt te worden;
 • Binnen 18 maanden na de inschrijving in het bevolkingsregister een woning voor eigen gebruik met een minimale waarde van ANG 450.000,- op Curaçao te bezitten. Deze woning mag niet verhuurd worden. Of u heeft een beschermd monument in eigendom welke een minimale waarde van ANG 450.000,- heeft. dit monument mag verhuurd worden. Indien u het verhuurt mag u deze niet langer dan 4 maanden per periode van 12 maanden verhuren;
 • U mag geen dienstbetrekking, zelfstandig beroep of overige werkzaamheden uitvoeren op Curaçao. Wanneer u gehuwd bent mag ook uw partner geen van de eerdergenoemde uitvoeren. Hier kunnen echter uitzonderingen van toepassing zijn. Personen die zich voor 1 januari 1998 hebben gevestigd op Curaçao kunnen nog steeds gebruik maken van de oude regeling mits zij in het verleden een verzoek hebben ingediend en woonachtig zijn op Curaçao.
Welke inkomsten vallen onder de penshonadoregeling?

Alleen de inkomsten uit het buitenland, dus buiten de landsgrenzen van Curaçao, vallen onder de penshonadoregeling. De volgende netto-inkomsten worden aangemerkt als inkomsten uit het buitenland:

 • Inkomsten van een bestaande of vroegere dienstbetrekking of van andere werkzaamheden die door u zijn of worden verricht buiten Curaçao (Doorverwijzing naar de uitzonderingen);
 • Inkomsten uit een door u uitgeoefende onderneming mits u deze onderneming niet op Curaçao drijft maar bijvoorbeeld door middel van een vaste inrichting, vaste vertegenwoordiger of een gemachtigde;
 • Inkomsten van buiten Curaçao gelegen onroerende zaken; 
 • Inkomsten van schuldvorderingen en banktegoeden, behalve hypothecaire leningen die gevestigd zijn op onroerende zaken die op Curaçao gelegen zijn. Alsmede schuldvorderingen die u heeft op een op Curaçao woonachtig natuurlijk persoon of een op Curaçao gevestigde onderneming;
 • Inkomsten van winstaandelen uit een buitenlandse onderneming;
 • Inkomsten van aandelen of winstbewijzen afkomstig van een in het buitenland gevestigde NV, BV of ander soort buitenlands rechtspersoon;
 • De winst van de verkoop van de tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen van een in het buitenland gevestigde NV, BV of ander soort buitenlands rechtspersoon;
 • Inkomsten van uit recht op periodieke uitkeringen die u ontvangt van een buitenlandse schuldenaar;
 • De rente begrepen in de kapitaaluitkering uit een levensverzekering die u ontvangt van een buitenlands natuurlijk rechtspersoon.

Alle andere inkomsten die niet onder het penshonado tarief vallen worden tegen het normale progressieve tarief belast. 

Uitzonderingen op de voorwaarden en welke inkomsten onder de regeling vallen

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de penshonadoregeling is dat u, of als u gehuwd bent ook uw partner, geen dienstbetrekking, zelfstandig beroep of overige werkzaamheden mag uitvoeren op Curaçao. Echter als u een arbeidsverhouding heeft waarbij u voor tenminste 40% (on)middellijk aandeelhouder bent van een winstbelastingplichtig vennootschap op Curaçao of u heeft inkomsten als commissaris, komt u nog steeds in aanmerking voor de penshonadoregeling. Deze inkomsten vallen niet onder het 10% tarief van de penshonadoregeling maar onder het reguliere tarief.

Keuzemogelijkheid

U kunt, als u voldoet aan de voorwaarden voor de penshonadoregeling, kiezen voor een regeling zonder fictief inkomen of een regeling met fictief inkomen. Als u kiest voor de penshonadoregeling zonder fictief inkomen dan worden de werkelijke inkomsten uit het buitenland belast tegen een tarief van 10%. 

U kunt ook kiezen om een forfaitair buitenlands inkomen van ANG 500.000,- aan te geven. Ongeacht welk inkomen u werkelijk heeft ontvangen vanuit het buitenland. Inkomen dat niet overeenkomt met het werkelijke inkomen wordt ook wel fictief inkomen genoemd. Dit bedrag wordt dan belast tegen het normale tarief. 

Als u kiest voor het forfaitaire inkomen, dan kunt u geen gebruik maken van de bepalingen ter voorkoming van dubbele belasting van de Belastingregeling Nederland Curaçao. U heeft dus geen recht op voorkoming van dubbele belasting.

Wanneer u uw verzoek doet bij de inspecteur der Belastingdienst maakt u een keuze tussen de twee opties. Als u kiest voor de regeling waarbij de werkelijke inkomsten belast worden tegen 10% kunt u pas na 3 jaar kiezen voor de optie met het forfaitaire inkomen. 

Wanneer vervalt de penshonadoregeling

Als u, of als u gehuwd bent uw partner, in een jaar inkomsten ontvangt uit een lokale dienstbetrekking, zelfstandig beroep of overige werkzaamheden, dan vervalt voor dat jaar uw recht op de toepassing van de penshonadoregeling. Het normale tarief is dan van toepassing op uw gehele inkomen, dus ook op uw buitenlands inkomen. Indien u om bovenstaande reden twee opeenvolgende jaren het recht op de penshonadoregeling verliest, zal het recht op deze regeling in het geheel vervallen. U kunt dan geen aanspraak meer maken op de penshonadoregeling. Ook wanneer u uw belasting aangifte twee opeenvolgende jaren onvolledig en/of niet op tijd heeft ingediend vervalt uw recht op de regeling. Tot slot, vervalt uw recht op de regeling wanneer u langer dan zes maanden geen woning met een minimale waarde van ANG 450.000,-, voor eigen gebruik, in eigendom heeft op Curaçao.

Oude penshonadoregeling

Personen die zich voor 1 januari 1998 hebben gevestigd op Curaçao kunnen nog steeds gebruik maken van de oude regeling mits zij in het verleden een verzoek hebben ingediend en woonachtig zijn op Curaçao. Naast een aantal andere oude voorwaarden mag u geen dienstbetrekking, zelfstandig beroep of overige werkzaamheden uitvoeren op Curaçao dan wel hebben uitgevoerd sinds 1 januari 1998.

Premieplicht

Als u gebruik maakt van de penshonadoregeling bent u alsnog verplicht verschillende premies te betalen. Dit betreft de premie voor de Basisverzekering Ziektekosten (BVZ), Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) en afhankelijk van uw leeftijd ook de premie voor Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) en Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW).