Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Algemeen

Als er iemand overlijdt en u recht heeft op iets uit de erfenis, dan kunt u te maken krijgen met successiebelasting of overgangsbelasting.

Wat is successiebelasting of overgangsbelasting?

Successiebelasting is een belasting die u als erfgenaam betaalt over hetgeen dat u heeft ontvangen van de overledene. De overledene was dan op het moment ingezetene van Curaçao. Als de overledene echter op het moment van overlijden buiten Curaçao woonde, dan betaalt u overgangsbelasting als u onroerende zaken erft.

Wie betaalt de successiebelasting?

U betaalt, als erfgenaam, de successiebelasting over de waarde van alles wat u van de overledene heeft geërfd. U, als erfgenaam, betaalt de overgangsbelasting over de waarde van de onroerende zaken als de overledene in het buitenland woonde. Iedere erfgenaam van de overledene moet over wat hij of zij ontvangt uit de erfenis belasting betalen, ieder over het eigen deel. 

Hoe betaalt u de successiebelasting?

Om te kunnen bepalen hoeveel belasting u moet betalen, over wat u heeft ontvangen uit de erfenis, moet u aangifte doen. Het aangiftebiljet moet zijn ingediend bij de Inspecteur voor de datum die op de uitnodigingsbrief staat vermeld.. Als u niet op tijd aangifte doet, dan ontvangt u een aanmaning van de Inspecteur. Als u de aangifte dan nog niet of niet op tijd indient, krijgt u een boete van ANG 500,-. Zolang de aangiftetermijn nog niet is verstreken kunt u aan de Inspecteur uitstel aanvragen zodat u meer tijd heeft om de aangifte in te dienen.

Waarover moet u successiebelasting betalen?

Successiebelasting moet berekend worden over de waarde van de nalatenschap van de overledene. Een nalatenschap is de totale waarde van de bezittingen en schulden van de overledene. Als u de hele nalatenschap krijgt, betaalt u over de hele nalatenschap successiebelasting. Als u maar een deel krijgt, dan betaalt u alleen belasting over dat deel dat u ontvangt. 

Eerst moet bepaald worden wat u in totaal ontvangt, hiervan is een gedeelte vrijgesteld van belasting. Voor de vrijstelling geldt, hoe dichter u bij de erfgenaam stond, hoe hoger de vrijstelling. 

De vrijgestelde bedragen zijn:

Voor de overblijvende echtgenoot of levenspartner:ANG 240.000,-
Voor de overblijvende kinderen of kleinkinderen:ANG 80.000,-
Voor de overblijvende ouders of schoonouders: ANG 80.000,-
In alle andere gevallen:ANG 8.000,-

Over het restant wordt de successiebelasting berekend. De belasting wordt progressief geheven; hoe meer u erft, hoe hoger het bedrag van de belasting. Daarnaast, hoe dichterbij uw band was met de overledene, hoe lager het percentage en minder belasting u moet betalen.

Voor verdere uitleg over de percentages, vrijstellingen en voorbeeld berekeningen kunt u gebruik maken van de “Toelichting aangiftebiljet successiebelasting/Overgangsbelasting” 

Overgangsbelasting moet berekend worden over de waarde van de onroerende zaak of zaken op Curaçao die u heeft geërfd van de overledene die niet op Curaçao woonde. Het tarief is voor iedere erfgenaam gelijk aan 8%. Er gelden geen vrijstellingen voor de overgangsbelasting.

Voor verdere uitleg en voorbeeld berekeningen kunt u gebruik maken van de “Toelichting aangiftebiljet successiebelasting/Overgangsbelasting” 

Toelichting aangiftebiljet successiebelasting/Overgangsbelasting
Wie moet de aangifte doen?

Alle erfgenamen moeten aangifte doen, ongeacht successiebelasting of overgangsbelasting,over zijn of haar gedeelte van de erfenis. U kunt apart van elkaar aangifte doen maar het is makkelijker als alle erfgenamen samen aangifte doen en gebruik maken van 1 aangiftebiljet. Iedere erfgenaam moet wel het aangiftebiljet ondertekenen. U kunt ook iemand anders machtigen om namens alle erfgenamen de aangifte te doen, bijvoorbeeld de notaris die het testament afhandelt of de belastingadviseur.

Hoe betaalt u uw successiebelasting?

De successiebelasting en de overgangsbelasting moeten aan de landsontvanger betaald worden. U ontvangt daartoe een aanslagbiljet. In bijzondere gevallen en onder voorwaarden kunt u met de landsontvanger een betalingsregeling treffen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de landsontvanger.

Hoe dient u uw bezwaar in?

Als de aanslag afwijkt van uw aangifte en u bent het niet eens met de aangebrachte correcties, dan kunt u binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de Inspecteur.

Aangiftebiljet successiebelasting
Aangiftebiljet overgangsbelasting