CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
Sluiten
Algemeen

Inkomstenbelasting wordt geheven op de inkomsten van natuurlijke personen. Alle op Curaçao wonende natuurlijke personen moeten inkomstenbelasting betalen over hun inkomen. Inkomstenbelasting wordt geheven over wereldinkomen, dit zijn inkomsten die u binnen Curaçao of in andere landen genoten heeft. Ook niet-inwoners die inkomsten hebben ontvangen vanuit Curaçao moeten inkomstenbelasting betalen.

Voor informatie met betrekking tot inkomstenbelasting voor ondernemers kunt terecht bij “Inkomstenbelasting – ondernemer”.

Wie moet aangifte inkomstenbelasting doen

Ieder natuurlijk persoon die (wereld)inkomsten geniet is verplicht om aangifte van inkomstenbelasting te doen bij de Inspectie der Belastingen. U ontvangt, per post, de uitnodiging om de aangifte online binnen twee maanden in te dienen. Wanneer u geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel inkomsten geniet moet u uit eigen beweging een aangifte indienen. U heeft dan 36 maanden de tijd, vanaf het moment dat de aangifte voor het betreffende jaar ingediend kan worden, om uw aangifte in te dienen.

Binnenlands belastingplichtige

U bent binnenlands belastingplichte als u op Curaçao woonachtig bent en inkomen hebt ontvangen.

Buitenlands belastingplichtige

U bent buitenlands belastingplichte als u niet op Curaçao woonachtig bent maar wel inkomen hebt ontvangen vanuit Curaçao. U moet dan alleen aangifte doen over de inkomsten die u vanuit Curaçao genoten heeft.

Waarover moet u belasting betalen

U betaalt belasting over uw belastbaar inkomen. Het belastbaar inkomen is het in het betreffende belastingjaar genoten zuiver inkomen, verminderd met de nog te verrekenen verliezen. Het zuiver inkomen is het inkomen verminderd met de persoonlijke verminderingen, persoonlijke lasten en de buitengewone lasten. Het inkomen bestaat uit:

 • Inkomen uit arbeid;
 • Winst uit onderneming;
 • Inkomen uit roerend kapitaal;
 • Inkomen uit onroerend goed;
 • Periodieke uitkering.

Inkomen uit arbeid

Als u bij een werkgever in dienst bent ontvangt u loon, ook wel inkomen uit arbeid genoemd. Aan het einde van het jaar ontvangt u van uw werkgever een jaaropgaaf, deze wordt ook wel loonbelastingkaart genoemd. Uw jaaropgaaf bevat de volgende informatie: 

 • Hoeveelheid loon die u heeft ontvangen 
 • Hoeveelheid ingehouden AOV/AWW, AVBZ en BZ-premies 
 • Hoeveelheid ingehouden loonbelasting

Deze jaaropgaaf kunt u gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting. Indien u verschillende werkgevers heeft in een jaar, bijvoorbeeld door verschillende banen, ontvangt u van iedere werkgever een andere jaaropgaaf.

Wanneer u pensioen ontvangt valt dit ook binnen het belastbare inkomen en moet u hier aangifte van doen. Daarnaast kunt u bijverdiensten hebben gedaan, zoals de administratie van een kleine onderneming waarvoor u een vergoeding ontvangt. Ook deze inkomsten behoren binnen de aangifte inkomstenbelasting. 

Winst uit onderneming

Als u eigenaar bent van een eenmanszaak moet u inkomstenbelasting betalen over uw behaalde winst. Zie voor verdere uitleg “Inkomstenbelasting – ondernemer”.

Inkomen uit roerend kapitaal

Onder roerend kapitaal vallen inkomsten zoals rente en dividenden mits deze niet voortkomen uit onroerend kapitaal (opbrengsten van vermogen). De werkelijk genoten inkomsten worden belast. 

Wanneer u minder dan 5% aandelen bezit of geen aanmerkelijk belang hebt in een vrijgestelde vennootschap of een buitenlands beleggingsmaatschappij, is het niet van belang of u daadwerkelijk dividend heeft ontvangen. Hierover is het fictief rendement van toepassing. Het fictief rendement is 4% van de waarde in het economische verkeer per begin van het jaar.

Als u aanmerkelijkbelanghouder bent wordt het aanmerkelijke belanginkomen belast met een tarief van 19,5%. Aanmerkelijk belanginkomen zijn de reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen die de aanmerkelijkbelanghouder ontvangt vanuit de BV of NV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft. 

Inkomen uit onroerend goed

Als u onroerend goed bezit en dit verhuurt, moet u 65% van de werkelijke opbrengst aangeven in uw aangifte. Rente en kosten die voortkomen uit de geldlening, welke betrekking heeft op het betreffende onroerend goed, mogen worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen. Ook de premies die aan deze lening zijn verbonden mogen worden afgetrokken.

Periodieke uitkeringen

Een periodieke uitkering is een uitkering die u regelmatig ontvangt. Wanneer er sprake is van een periodieke uitkering moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Die voorwaarden zijn als volgt:

 • De uitkeringen moeten regelmatig plaatsvinden;
 • De uitkeringen moeten voortkomen uit dezelfde oorzaak;
 • De totale omvang is onzeker; 
 • De uitkeringen stoppen zodra u bent overleden. 

Een voorbeeld van een periodieke uitkering is een lijfrente die bijvoorbeeld bij de uitkering van een levensverzekering wordt uitgekeerd. 

Periodieke uitkeringen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen vallen onder een andere vorm van inkomen, bijvoorbeeld inkomen uit arbeid, en dienen als dusdanig opgenomen te worden in de aangifte. 

Persoonlijke verminderingen

Om tot uw zuiver inkomen te komen moeten de persoonlijke verminderingen van uw inkomen worden afgetrokken. Onder de persoonlijke verminderingen vallen:

 • De werknemersbijdrage van de premie AOV/AWW, die u in het jaar betaald heeft via de inhouding op uw salaris;
 • De bedragen die u op de aanslag AOV/AWW heeft betaald gedurende het belasting jaar;
 • De premies voor lijfrente en stortingen op geblokkeerde spaarrekeningen (mits onder voorwaarden);
 • De rente en kosten voor een studielening, voor een opleiding of studie voor een beroep voor uzelf.
Persoonlijke lasten

In sommige gevallen zijn persoonlijke lasten aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De volgende persoonlijke lasten zijn aftrekbaar:

 • Rente en kosten van een hypothecaire geldlening of een ander soort lening om een eigen woning te financieren;
 • Premies van een aflopende overlijdensrisicoverzekering;
 • Rente en kosten van overige geldleningen (zogenoemde persoonlijke leningen);
 • Giften gedaan aan kerkelijke, liefdadige, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen die op Curaçao zijn gevestigd.

Een brandverzekering en persoonlijke ongevallenverzekering zijn niet aftrekbaar.

Buitengewone lasten

Ook buitengewone lasten kunnen aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Onder buitengewone lasten worden de volgende uitgaven verstaan:

 • Levensonderhoud van kinderen van 27 jaar of ouder, naaste verwante en zieke of gebrekkige kinderen tot en met 26 jaar;
 • Ziekte, bevalling, invaliditeit en overlijden;
 • Opleiding of studie voor een beroep van uzelf;
 • Studiekosten van kinderen tot en met 26 jaar die een vervolgopleiding volgen.
Toelichting binnenlandse belastingplichtigen
Verliescompensatie

Was uw belastbaar inkomen in één of meer van de voorgaande vijf jaren negatief, dan mag u dat negatieve inkomen verrekenen met het positieve inkomen van het jaar waarvoor u aangifte doet.

Hoe moet u de aangifte inkomstenbelasting doen

U kunt uw aangifte inkomstenbelasting alleen online indienen. Hier heeft u twee maanden de tijd voor na de datum die op de uitnodiging staat vermeld. Als u uw aangifte niet binnen twee maanden kan indienen, kunt u uitstel aanvragen.

Wanneer u geen uitnodiging heeft ontvangen dient u uw aangifte binnen 36 maanden, nadat de aangifte voor het betreffende jaar ingediend kan worden, in te dienen. 

Als u uw aangifte heeft ingediend zal de Inspecteur der Belastingen de aanslag opleggen aan de hand van de door u ingediende aangifte. Als de Inspecteur van mening is dat uw aangifte niet juist is, kan de Inspecteur van uw aangifte afwijken. Indien een aanslag opgelegd wordt ontvangt u deze via de post.

Als u voor het eerst online een aangifte inkomstenbelasting moet doen, moet u eerst een account aanmaken.

Dat kunt u doen via deze link.

Wat zijn gevolgen van het niet of niet op tijd indienen van de aangifte?

Als u uw aangifte niet binnen 36 maanden indient of als u uitstel heeft gevraagd en gekregen, ontvangt u een aanmaning. De inspecteur stelt u dan alsnog in de gelegenheid om uw aangifte in te dienen. Als u de aangifte hierna niet indient zal de inspecteur u een ambtshalve aanslag opleggen. Daarnaast wordt er ook een boete opgelegd. De hoogte van deze boete loopt van ANG 250,- bij de eerste keer tot ANG 2.500,- bij de vijfde keer te laat of helemaal niet indienen van aangifte inkomsten.

Wanneer kunt u de definitieve aanslag verwachten

De inspecteur moet binnen 5 jaar nadat het belastingjaar is afgelopen de definitieve aanslag inkomstenbelasting aan u opleggen. Als u uitstel heeft gekregen voor het indienen van uw aangifte, verlengt dat ook de termijn voor de inspecteur om de definitieve aanslag op te leggen.

Tegelijk met de definitieve aanslag inkomstenbelasting legt de inspecteur ook de definitieve aanslag op voor de premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ.

De opgelegde aanslag dient u binnen 2 maanden na de ontvangstdatum te betalen.

Formulier Woonplaatsverklaring Natuurlijk Persoon

  Toelichting: Gebruik dit formulier om een woonplaats aan te vragen.

  Persoonlijke gegevens

  Vul hieronder uw persoonlijke gegevens


  Termen en condities

  Meer informatie

  Heb u nog vragen? Kijk dan op internet: www.belastingdienst.cw
  Of mail ons via info.belastingdienst@gobiernu.cw