Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Inleiding

Als u (als inhoudingsplichtige) werknemers in dienst heeft, moet u loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ inhouden en betalen aan de Belastingdienst.

Wie moet loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ betalen?

De loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ dienen door u (de inhoudingsplichtige) zelf berekent en betaalt te worden bij de Belastingdienst. De loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ worden geheven door de inhouding op het loon. De inhouding vindt plaats op het moment waarop het loon genoten wordt door de werknemer. De werknemer geniet het loon op het moment waarop het betaald wordt en/of als het ter beschikking wordt gesteld aan de werknemer.

Wanneer bent u inhoudingsplichtige?

De inhoudingsplichtige houdt de loonbelasting en de premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ over het loon van een werknemer in. Het begrip inhoudingsplichtige is ruimer dan het begrip werkgever. Hieronder wordt niet alleen verstaan de eigenlijke inhoudingsplichtige, maar ook de pseudo-werkgever. Met pseudo-werkgever wordt bedoeld de pensioenstichting of de verzekeringsmaatschappij die pensioen uitkeert aan de werknemer van een ander. Denk ook bijvoorbeeld aan de weduwe die een nabestaandenpensioen krijgt, omdat haar echtgenoot, die jarenlang voor u heeft gewerkt, is overleden. De weduwe zelf heeft nooit bij u gewerkt. Deze weduwe geniet loon uit de vroegere dienstbetrekking van een ander, namelijk haar overleden echtgenoot.

De inhoudingsplichtige en ook de werkgever of de pseudo-werkgever is degene die de loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ van de werknemer inhoudt en deze over de aangifte bij de Belastingdienst betaalt. 

Wie is de inhoudingsplichtige bij fictieve dienstbetrekking?

Behalve echte dienstbetrekkingen kent de loonbelasting fictieve dienstbetrekkingen. Dit zijn arbeidsverhoudingen die bij wijze van fictie als dienstbetrekking worden beschouwd. Door de fictie is er altijd een dienstbetrekking. Bij fictieve dienstbetrekking is de inhoudingsplichtige aangemerkt, bijvoorbeeld:

 • De NV/BV: voor commissaris en statutair bestuurder.
 • De ouder: voor een kind van 14 jaar of ouder.
 • Degene van wie provisie wordt genoten: voor personen die op provisiebasis ook wel op commissie werken.
 • Degene met wie het optreden overeengekomen is: voor artiesten en beroepssporters.
 • De aanbesteder: voor aannemers van werk en hun hulpen.
 • Het uitzendbureau: voor uitzendkrachten (degene op wie de verplichting rust het loon te betalen).
 • Degene bij wie de werkzaamheden verricht worden: voor stagiaires.
 • De SVB: voor uitkeringsgerechtigden bij de SVB.
Wanneer bent u werknemer?

De loonbelasting en de premies worden geheven over het loon van de werknemer die in dienstbetrekking zijn. Werknemer is de natuurlijke persoon die bij u in dienstbetrekking is, de zogenoemde tegenwoordige dienstbetrekking. Als werknemer wordt ook beschouwd degene die inkomsten geniet uit een vroegere dienstbetrekking van hemzelf of van een ander. Hiertoe behoren dus zowel de gepensioneerde of de weduwe en kinderen van de vroegere werknemer die een pensioen of een andere uitkering geniet.

De loonbelasting maakt onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse werknemers.

Binnenlandse werknemer

Voor de werknemer die op Curaçao woont, is het niet van belang waar de werkzaamheden worden verricht. Vereist is dat hij in dienstbetrekking staat tot de inhoudingsplichtige of loon krijgt van een inhoudingsplichtige die op Curaçao woont of is gevestigd. 

Buitenlandse werknemer

Degene die niet op Curaçao woont, wordt alleen als werknemer beschouwd wanneer hij: 

 • De dienstbetrekking binnen Curaçao vervuld; 
 • Loon geniet uit een vroeger binnen Curaçao vervulde dienstbetrekking; 
 • In dienstbetrekking staat of ander loon geniet (bijvoorbeeld pensioen) van een Curaçaose publiekrechtelijke rechtspersoon ongeacht waar de dienstbetrekking wordt vervuld;
 • Bestuurder of commissaris is of loon geniet als gewezen bestuurder of commissaris van een op Curaçao gevestigde N.V/B.V of ander bedrijf ongeacht waar de dienstbetrekking wordt vervuld. 

De inhoudingsplichtige hoeft geen loonbelasting in te houden indien de werknemer een verklaring van de Inspecteur overlegt waaruit blijkt dat op grond van een belastingverdrag of de Belastingregeling voor het Koninkrijk geen loonbelasting dient te worden ingehouden. Zonder deze verklaring dient u gewoon loonbelasting in te houden

Wat is loon?

Loon komt in twee vormen voor: loon in geld en loon niet in geld (loon in natura). De bekendste vorm van loon is het loon in geld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maandloon dat je van je werkgever ontvangt, bonussen of vakantiegeld. Loon dat niet in geld wordt genoten, behoort tot het loon in natura. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gratis maaltijd op het werk, een vakantiereis, een auto van de zaak, een gratis dienstwoning. Loon is dus al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten.

Wanneer moet u aangifte loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ doen en betalen?

De aangifte van loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ moet via het Portal (online) worden ingediend. Hiervoor is een gebruikersaccount nodig. 

De aangifte loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ moet elke maand worden ingediend. Zowel de aangifte als de betaling moeten binnen 15 dagen na afloop van elke maand plaatsvinden. Indien de 15e van de maand op een feestdag, in het weekend of op een andere vrije dag valt, mag de aangifte en de betaling uiterlijk op de eerste werkdag na de 15e plaatsvinden.

Betalingen vinden per bank plaats. Cash betalingen bij de Belastingdienst zijn niet mogelijk.

Inleverdata aangiften 2023
Wat zijn de gevolgen voor het niet of niet tijdig doen van de aangifte loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ?

Indien de inhoudingsplichtige de loonbelasting niet of niet tijdig heeft betaald, legt de Inspecteur in geval van een:

 • Eerste verzuim; een boete op van 5% van het bedrag van de naheffingsaanslag met een minimum van ANG 50 en een maximum van ANG 2.500;
 • Tweede verzuim; een boete op van 10% van het bedrag van de naheffingsaanslag met een minimum van ANG 100 en een maximum van ANG 5.000;
 • Derde of volgend verzuim; een boete op van 15% van het bedrag van de naheffingsaanslag met een minimum van ANG 150 en een maximum van ANG 10.000.
 • Indien de inhoudingsplichtige stelselmatig de aangifte voor de loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ niet of niet tijdig heeft gedaan, legt de Inspecteur een boete op van maximaal ANG 2.500.

Bij het opleggen van een verzuimboete voor de loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ, houdt de Inspecteur rekening met het aantal keren dat in de voorafgaande negen tijdvakken een verzuim is geconstateerd. Indien de inhoudingsplichtige de belasting die over de aangifte moet worden afgedragen niet, gedeeltelijk niet dan wel niet tijdig heeft betaald, omdat te weinig is aangegeven wordt een verzuimboete opgelegd van 15% van het bedrag van de naheffingsaanslag met een minimum van ANG 25 en een maximum van ANG 10.000.

Vermindering van loonbelasting

De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Op uw loon, uitkering of pensioen wordt loonbelasting ingehouden. De werkgever of uitkeringsinstantie houdt hierbij geen rekening met uw aftrekposten. Er wordt alleen rekening gehouden met (het overdraagbare deel van) de basiskorting, de kindertoeslag, de ouderentoeslag en een vast bedrag ad ANG 500 voor beroepskosten, eventuele premies voor een pensioenregeling, de aftrek van maximaal ANG 840 bij deelname aan een spaar- en voorzieningsfonds en het werknemersdeel van de premies AOV/AWW. Als er andere aftrekposten van toepassing zijn, wordt dus eigenlijk te veel loonbelasting ingehouden. Na afloop van het kalenderjaar vindt de definitieve afrekening van de loonbelasting plaats bij de aanslag inkomstenbelasting. Deze aanslag wordt opgelegd nadat de aangifte inkomstenbelasting is ingediend. 

Om te voorkomen dat er te veel loonbelasting wordt ingehouden, dient er een verzoek om vermindering van loonbelasting bij de Belastingdienst ingediend te worden.

Voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor de vermindering van loonbelasting
 • U heeft over het afgelopen jaar een aangiftebiljet inkomstenbelasting ingediend. Indien u niet aan deze voorwaarde voldoet, wordt uw verzoek tot vermindering van loonbelasting afgewezen.
 • Het bedrag van uw definitieve aanslag inkomstenbelasting meer dan een vierde of meer dan ANG 1.000 lager zal zijn dan de loonbelasting die over het jaar of periode wordt ingehouden.

Om een verzoek voor vermindering van loonbelasting in te dienen, dient u een email te sturen naar: info.belastingdienst@gobiernu.cw. Het is niet mogelijk om de verzoeken persoonlijk bij de Belastingdienst in te dienen.

Verzekerden voor de AOV

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het verschaffen van een basispensioen aan iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Alle personen die op Curaçao woonachtig zijn en die 15 jaar of ouder zijn, maar de 65-jarige leeftijd nog niet hebben berijkt, zijn voor de AOV verzekerd.

Het percentage werknemersdeel en werkgeversdeel AOV is te vinden op de website van de SVB.

Percentage werknemersdeel en werkgeversdeel AOV
Verzekerden voor de AWW

De AWW staat voor Algemene Weduwen- en Wezenverzekering. Dit is een verzekering die wordt uitgekeerd aan nabestaanden. De weduwen, weduwnaars en (half) wezen hebben recht op financiële ondersteuning in de vorm van een uitkering van AWW. Iedereen die 15 jaar en ouder is en op Curaçao woonachtig is, is verzekerd voor de AWW.

Het percentage werknemersdeel en werkgeversdeel AWW is te vinden op de website van de SVB.

Percentage werknemersdeel en werkgeversdeel AWW
Verzekerden voor de BVZ

De BVZ staat voor Basisverzekering Ziektekosten. De BVZ zorgt voor een uniforme verzekering van de personen die onder haar werking vallen en zo mogelijk verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Verzekerd is degene, die ingezetene is.

Het percentage werknemersdeel en werkgeversdeel BVZ is te vinden op de website van de SVB.

Percentage werknemersdeel en werkgeversdeel BVZ
Verzekerden voor de AVBZ

De AVBZ staat voor Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten. De AVBZ is een volksverzekering die een tegemoetkoming geeft in de kosten van medische behandeling en verpleging van chronische zieken. Premieplichtig zijn alle verzekerden van 15 jaar of ouder met een inkomen. De premieplicht eindigt niet bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Het percentage werknemersdeel en werkgeversdeel AVBZ is te vinden op de website van de SVB.

Percentage werknemersdeel en werkgeversdeel ABVZ
Ex-patriate regeling

Voor werknemers die vanuit het buitenland op Curaçao komen werken, geldt een speciale ex-patriate regeling. Deze regeling houdt in dat de werkgever onbelaste vergoedingen kan verstrekken en ook een nettoloonafspraak kan maken zonder te bruteren.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ex-patriate regeling zijn:

 • De werknemer dient voor zijn indiensttreding op Curaçao minimaal vijf jaar in het buitenland te hebben gewoond;
 • De werknemer een specifieke deskundigheid op universiteit of hbo- niveau heeft die amper aanwezig is op de lokale arbeidsmarkt (het zogenoemde schaarste- en deskundigheidsvereiste) en ten minste vijf jaar relevante werkervaring heeft;
 • De werknemer ten minste ANG 150.000 per jaar verdient.

Voor de toepassing van de ex-patriate regeling moeten de werkgever en de werknemer gezamenlijk een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De status van ex-patriate regeling wordt voor een periode van 5 jaar verleend. 

Bij het verzoek voor de ex-patriate regeling dienen te volgende bewijsstukken ingediend te worden:

 • Curriculum vitae (Cv);
 • Diploma, cijferlijsten en getuigschriften;
 • Werk- en verblijfsvergunning;
 • Arbeidsovereenkomst
 • Overzicht toegekende vergoedingen en loon in natura.

Om een verzoek voor ex-patriate regeling in te dienen, dient u een email te sturen naar: info.belastingdienst@gobiernu.cw. Het is niet mogelijk om de verzoeken persoonlijk bij de Belastingdienst in te dienen.

Wat moet een ex-patriate doen als er van werkgever is veranderd?

Indien een ex-patriate van werkgever verandert, heeft de opvolgende werkgever onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om de ex-patriate regeling aan te vragen voor het nog niet verstreken gedeelte van de vijf jaar periode of ingeval van verlenging, voor het nog niet verstreken gedeelte van de periode van verlenging.

Voorwaarden waaronder de ex-patriate regeling door een opvolgende werkgever kan worden aangevraagd:

 • Tussen de beëindiging van de oorspronkelijke dienstbetrekking en de aanvang van de opvolgende dienstbetrekking, mogen niet meer dan drie maanden zijn verstreken;
 • De opvolgende werkgever moet kunnen aantonen dat de ex-patriate regeling op de werknemer van toepassing is geweest en wie de voormalige werkgever van de werknemer is geweest;
 • De opvolgende werkgever dient te voldoen aan de bepalingen zoals die in de ex-patriate regeling zijn opgenomen voor de werkgever.

Om een verzoek voor ex-patriate regeling in te dienen, dient u een email te sturen naar: info.belastingdienst@gobiernu.cw. Het is niet mogelijk om de verzoeken persoonlijk bij de Belastingdienst in te dienen.

Gebruikelijk-loonregeling

De gebruikelijk-loonregeling is geïntroduceerd om te voorkomen dat een directeur zichzelf geen of weinig loon uitbetaalt en de winst van het bedrijf, waarin de directeur aanmerkelijk belang heeft, in een andere vorm van reguliere voordelen uitkeert.

Indien de directeur aanmerkelijk belang heeft in een bedrijf, dient een loon te worden aangemerkt aan de directeur van tenminste:

 • 50% van de omzet van het bedrijf, als de omzet van het bedrijf minder bedraagt dan ANG 100.000; 
 • Een loon van ANG 50.000 per jaar, ingeval de omzet van het bedrijf meer bedraagt dan ANG 100.000

Indien een directeur werk verricht voor meer dan één bedrijf, waarin hij direct dan wel indirect aanmerkelijk belang heeft, wordt de totale omzet van die bedrijven gezamenlijk genomen. Over de totale omzet van die bedrijven gezamenlijk dient een loon te worden aangemerkt aan de directeur. 

De gebruikelijk-loonregeling geldt niet indien de omzet minder is dan ANG 12.500.

Belangrijke formulieren

Voor de loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ zijn de volgende formulieren voor de Belastingdienst van belang:

 • Aangifteformulieren; 
 • Verzamelloonstaten
 • Artikel 45 ALL-kaarten.
Aangifteformulier

Het aangifteformulier bevat de ingehouden loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ die de inhoudingsplichtige elke maand bij de Belastingdienst moet indienen en betalen.

Het indienen van de aangifte loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ moet via het Portal (online) plaats vinden. Hiervoor is een gebruikersaccount nodig. 

Indien er een herziene aangifte loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ ingediend moet worden, dient deze via het Portal (online) plaats te vinden. 

Uitzondering hierop is: als er geconstateerd is dat de loonbelasting of premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ, lager moeten zijn dan wat er al ingediend is, dient u een email te sturen naar: info.belastingdienst@gobiernu.cw samen met uw correcte aangifte loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ. De afdeling loonbelasting zal deze correctie zelf in het systeem verwerken. 

(Verzamel-) loonstaten

Een verzamelloonstaat is een overzicht met de jaarloongegevens per werknemer. Deze dient jaarlijks in de maand januari bij de Belastingdienst ingediend te worden. 

Het indienen van de verzamelloonstaat moet via het Portal (online) plaats vinden. Hiervoor is een gebruikersaccount nodig. Indien er een herziene verzamelloonstaten ingediend moet worden, dient deze via het Portal (online) plaats te vinden.

Artikel 45 ALL-kaarten

Naast de verplichting om jaarlijks een verzamelloonstaat in te dienen, is het verplicht om in de maand januari van elk jaar bij de Belastingdienst een opgave te verstrekken van derden die in het afgelopen jaar bij of voor u, die niet in dienstbetrekking waren, werkzaamheden en/of diensten hebben verricht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan accountants, advocaten, autoreparateurs, doktoren, aannemers, schilders etc. 

Het indienen van de Artikel 45 ALL- kaarten moet via het Portal (online) plaats vinden. Hiervoor is een gebruikersaccount nodig.

Aanvraag CRIB-nummer

Om u in te schrijven bij de belastingdienst voor de loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ dient u enkele bewijsstukken bij de Belastingdienst in te dienen. Deze bewijsstukken verschillen per rechtsvorm: 

Voor het inschrijven van een N.V, een B.V, een stichting of een vereniging dient u de volgende bewijsstukken in te dienen:

 • De oprichtingsakte (Notariële akte) van uw organisatie; 
 • Een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • De bedrijfsgegevens met betrekking tot de vertegenwoordiger en/of directeur van het bedrijf;
 • Een geldig ID (sédula of paspoort).

Voor het inschrijven van een eenmanszaak dient u de volgende bewijsstukken in te dienen:

 • Een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een geldig ID (sédula of paspoort).

Voor het inschrijven van een vennootschap onder firma (V.O.F) en/of een maatschap dient u de volgende bewijsstukken in te dienen:

 • Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een kopie van de overeenkomst tussen de maten;
 • Een geldig ID (sédula of paspoort).

Indien er werknemers in dienst zijn, dient u de volgende informatie/bewijsstukken in te dienen bij de Belastingdienst: 

 • Het aantal werknemers; 
 • De datum van in dienst van de eerste werknemer(s); 
 • De brutoloonsom. 

Let op! Alle ingediende bewijsstukken dienen duidelijk en leesbaar te zijn. 

Om een CRIB-nummer aan te vragen, dient u een e-mail te sturen naar: info.belastingdienst@gobiernu.cw. Zodra uw CRIB-nummer klaar is sturen wij u dit toe naar het e-mailadres dat bij ons bekend is.