CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
Sluiten
Inleiding

Als u een eenmanszaak heeft moet u uw winst uit onderneming, onder overlegging van een balans en verlies-en winstrekening, in uw aangifte inkomstenbelasting vermelden. 

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Als u met uw activiteiten deelneemt aan het economisch verkeer en winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen. Dan bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Waar moet u rekening mee houden bij de berekening van uw winst?

Als u een eigen bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, bent u verplicht een deugdelijke administratie bij te houden van uw ontvangsten en uitgaven. Bij de berekening van uw winst moet u in ieder geval rekening houden met de volgende punten:

Gebruik van een auto

Bij gebruik van een auto moet u in ieder geval rekening houden met de volgende punten:

 • Indien de auto tot uw ondernemingsvermogen behoort en de kosten ten laste van de winst komen, dient u nog rekening te houden met het privé gebruik. 
  • Voor privé gebruik dient u 15% van de oorspronkelijke nieuwwaarde, inclusief omzetbelasting en invoerheffingen van de auto bij de winst optellen. 
  • Wat ten laste van de winst mag komen zijn de maximaal werkelijke kosten minus 15% van de nieuwwaarde van de auto, inclusief omzetbelasting en invoerheffingen. 
 • Is de auto privé-vermogen, dan mogen de kosten van zakelijke ritten, uitgezonderd woon-werkverkeer (ANG 0.35 per kilometer) als bedrijfskosten worden geboekt.
Eigen woning

Als een woning tot uw ondernemingsvermogen behoort en deze woning staat u als hoofdverblijf ter beschikking, dan hoeft u de huurprijs van deze woning niet bij de winst op te tellen.

U kunt de onderhoudskosten van deze woning tot een bedrag van 2% van de OZB-waarde van de woning (dat is de waarde die wordt gebruikt voor de toepassing van de onroerendzaakbelasting) met een maximum van ANG 3.000 aftrekken van de winst.

Verhuurde onroerend zaak

Als u een onroerende zaak verhuurt die tot uw ondernemingsvermogen behoort, zijn de huurinkomsten volledig belast en zijn de kosten zoals onderhoud, brandverzekering en afschrijvingen volledig aftrekbaar.

Beperking kostenaftrek

Beperkt aftrekbare kosten zijn kosten die je als ondernemer maakt maar die niet van de winst aftrekbaar zijn. De reden hiervoor is om omdat deze kosten zowel zakelijke elementen als privé-elementen bevatten. De niet aftrekbare kosten zijn:

 • De werkruimte, inclusief de inrichting, in uw woning indien:
  • u een werkruimte buiten uw woning heeft en u het totale bedrag van uw opbrengst uit arbeid, bedrijf en beroep voor minder dan twee derde (2/3) in de werkruimte van uw woning verdient of;
  • u geen werkruimte buiten uw woning tot uw beschikking heeft en u het totale bedrag van uw opbrengst uit arbeid, bedrijf en beroep voor minder dan twee derde (2/3) in of vanuit de werkruimte van uw woning verdient;
 • Woon-werkverkeer;
 • Vaartuigen die worden gebruikt voor representatieve doeleinden;
 • Kleding, met uitzondering van werkkleding;
 • Literatuur, met uitzondering van vakliteratuur;
 • Telefoonabonnementen en internetaansluitingen op naam van de belastingplichtige in privé;
 • Persoonlijke verzorging;
 • Voedsel, drank, genotsmiddelen, representatie, recepties, feestelijke bijeenkomsten, excursies, studiereizen, inclusief reis- en verblijfkosten;
 • Giften en relatiegeschenken;
 • Geldboeten;
 • Kosten in verband met de veroordeling voor een misdrijf;
 • Kosten ter voorkoming van strafvervolging;
 • Steekpenningen.
Investeringsaftrek

De investeringsaftrek voorziet in een aftrek op de winst uit onderneming. Bepalend voor de investeringsaftrek is het totaalbedrag aan investeringen in bedrijfsmiddelen in een jaar. Bedrijfsmiddelen zijn goederen die gedurende een langere periode gebruikt worden voor de onderneming, bijvoorbeeld een machine, auto, gebouw ofcomputer. Blijven de totale investeringen onder de grens van ANG 5.000 dan is de aftrek nihil. De aftrek bedraagt 10% van het investeringsbedrag. 

Om de werkgelegenheid in de bouw te stimuleren, geldt een verhoogde aftrek van 30% van het investeringsbedrag, voor het investeren in het onderhoud of voor verbetering van een beschermd monument. Een beschermd monument is een monument dat is ingeschreven in het openbaar
register voor beschermde monumenten van de Monumenteneilandsverordening van Curaçao of een onroerende zaak die in de binnenstad ligt.

Niet alle investeringen komen voor de investeringsaftrek in aanmerking. Bedrijfsmiddelen die niet aanmerking komen voor de investeringsaftrek zijn bijvoorbeeld:

 • Gronden, daaronder begrepen de ondergrond van gebouwen. Grond is van aftrek uitgesloten, omdat grond zijn waarde normaal gesproken niet verliest;
 • Woonhuizen;
 • Personenauto’s, tenzij deze personenauto’s bestemd zijn voor het bedrijfsmatig personenvervoer. Bedrijfsmatig personenvervoer zijn bijvoorbeeld taxi’s, bussen ect.;
 • Pleziervaartuigen;
 • Effecten, vorderingen en goodwill;
 • Flessen, kisten en andere verpakkingsmiddelen;
 • Voorwerpen van geringe waarde. Bedrijfsmiddelen van geringe waarde worden vaak ook niet geactiveerd, maar direct als ondernemingskosten verwerkt.
Desinvesteringsbijtelling

Bij verkoop van een bedrijfsmiddel waarvoor men investeringsaftrek heeft genoten, moet bij de winst een desinvesteringsbijtelling plaatsvinden. Het bedrag van de bijtelling bestaat uit een percentage van de overdrachtsprijs (de verkoopprijs). De verkoopprijs is niet hoger dan het investeringsbedrag. Dit percentage is afhankelijk van het bij de investering toegepaste percentage (10% of 30%). Er is sprake van desinvestering, wanneer het bedrijfsmiddel binnen 6 jaar (voor gebouwen 15 jaar) na begin van het jaar, waarin de investering heeft plaats gevonden, wordt vervreemd. Als u investeringen heeft gedaan waarvoor u investeringsaftrek claimt, dan moet u bij uw balans en verlies-en winstrekening een afschrijvingsstaat bijvoegen waarop elk bedrijfsmiddel apart is gespecificeerd.

Wat is het verband tussen de aangifte inkomstenbelasting en de aangifte omzetbelasting?

De omzet welke u als ondernemer verantwoordt in uw aangifte inkomstenbelasting dient in principe gelijk te zijn aan de totale omzet (som van belaste en onbelaste prestaties) welke u in het betreffende belastingjaar heeft verantwoord in uw aangifte omzetbelasting.