Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Algemeen

De Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) is een volksverzekering. Deze verzekering heeft als doel om de kosten van medische behandelingen en verpleging van chronisch zieken tegemoet te komen. De wet dekt de risico’s van de hoge kosten die niet of ontoereikend verzekerbaar zijn.

Wie is verzekerd?

Iedereen die op Curaçao woont en 15 jaar of ouder is, is verzekerd door de AVBZ. U bent ook verzekerd als u geen ingezetene bent maar wel in dienst bent bij een werkgever die op Curaçao gevestigd is en als u hier loonbelasting betaald.

Wie is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd door de AVBZ als u jonger bent dan 15 jaar en/of als u niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.

Let op! De premieplicht eindigt niet bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. De premie is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgend op het bereiken van de vijftiende jarige leeftijd. De algemene premie bedraagt 2%. Voor gepensioneerden bedraagt de premie 1,5%. Voor premieplichtigen die een premie-inkomen genieten tot ANG 26.677 (bedrag 2023 ) geldt een premie van 1%.

Voor die gevallen waarin de premie 2% bedraagt, komt 1,5% voor rekening van de werknemer en 0,5% voor rekening van de inhoudingsplichtige. In het geval het percentage 1% bedraagt, komt 0,5% voor rekening van de inhoudingsplichtige en 0,5% voor rekening van de werknemer. Voor gepensioneerden is het tarief 1,5% en komt geheel voor rekening van de gepensioneerde.

Als bijvoorbeeld het in het kalenderjaar 2023 genoten premie inkomen meer dan ANG 565.926,54 bedraagt, is over het meerdere geen premie verschuldigd. De maximale premie AVBZ voor het jaar 2023 is ANG 11.318,53.

Wat moet u betalen?

Hoeveel premie u moet betalen hangt af van hoe hoog uw premie-inkomen is. Als u in loondienst bent bestaat de premie uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. De premie wordt dan ingehouden door de werkgever. Bent u niet in loondienst, dan betaalt u de premie als u de aanslag inkomstenbelasting krijgt opgelegd. 

Wanneer moet u betalen?

De premie voor de AVBZ wordt middels de aanslag inkomstenbelasting aan u opgelegd. Als u in dienst bent bij een werkgever wordt de premie ingehouden door uw werkgever. Als, door uw werkgever, te veel of te weinig is ingehouden, dan wordt dat alsnog middels uw aanslag inkomstenbelasting verrekend. Dat geldt alleen voor het werknemersdeel, het werkgeversdeel krijgt u niet terug.

Hoe moet u betalen?

Zodra u de aangifte inkomstenbelasting heeft ingediend bij de Belastingdienst, ontvangt u van de Belastingdienst een definitieve aanslag inkomstenbelasting. Daarnaast ontvangt u dan ook de aanslag voor de premie AVBZ waarop staat vermeld hoeveel u moet betalen. Als u terug moet betalen staan daar ook de betaalgegevens op.

Voor verdere informatie, zoals de percentages van de te betalen premies, kunt u op de onderstaande link klikken die u doorverwijst naar de website van de SVB.