CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
Sluiten
Inleiding

Als ondernemer op Curaçao krijgt u te maken met de omzetbelasting. De omzetbelasting wordt op Curaçao geheven volgens het zogenoemde cumulatief stelsel. Dit betekent dat elke keer wanneer er een product wordt verkocht of een dienst wordt verricht, omzetbelasting in rekening moet worden gebracht en betaalt.

Wie moet omzetbelasting betalen?

De omzetbelasting is een indirecte belasting. Dat betekent dat de Belastingdienst deze belasting niet heft bij de consument, maar bij de ondernemer. De consument betaalt de omzetbelasting aan de ondernemer en deze ondernemer betaalt het vervolgens over de aangifte aan de Belastingdienst.

Wanneer bent u een ondernemer?

Onder ondernemer wordt in de omzetbelasting verstaan: eenieder die een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent. Het is niet van belang of u als ondernemer winst of verlies maakt.

Dit betekent dat zowel natuurlijke personen (eenmanszaak) als rechtspersonen (een maatschap, een Vennootschap Onder Firma (V.O.F.), een Commanditaire Vennootschap (C.V.), een Besloten Vennootschap (B.V.) of een Naamloze Vennootschap (N.V.)) als ondernemer aangemerkt worden. Ook een stichting, een stichting particulier fonds of vereniging kunnen als ondernemer aangemerkt worden. De nationaliteit van de ondernemer is niet van belang. Als een buitenlandse ondernemer op Curaçao diensten verricht, is hij ook ondernemer voor de omzetbelasting en dient dus omzetbelasting op Curaçao te betalen. 

In een aantal gevallen is het echter denkbaar dat het niet helemaal duidelijk is of er sprake is van ondernemerschap. Van belang is dat er aan het economisch verkeer deelgenomen wordt. De (eenmalige) verkoop van uw auto aan de buurman, leidt niet tot ondernemerschap. Gaat u echter meerdere auto’s verkopen, dan zal er al snel sprake zijn van ondernemerschap.

Waarover moet omzetbelasting worden berekend?

De omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. De vergoeding is het totaalbedrag dat in rekening wordt gebracht bij het verkopen van een product (goederen) of over de verrichte dienst. Het totaalbedrag kan afwijken van wat is afgesproken. Als een ondernemer per ongeluk een hoger bedrag in rekening brengt, moet u over dat hogere bedrag omzetbelasting berekenen en betalen.

Hoeveel omzetbelasting moet er betaald worden?

De omzetbelasting bedraagt 6% (algemeen tarief). Voor verzekeringen bedraagt de omzetbelasting 7%. 

Voor wat betreft het verhuren van logies in een hotel, logement, pension, appartement, woning of enig ander tot onderkomen dienende onroerende zaak aan personen die daar slechts voor een korte periode (maximaal 90 dagen) verblijven, bedraagt de omzetbelasting 7%. Als er sprake is van een periode van langer dan 90 dagen maar korter dan 1 jaar bedraagt de omzetbelasting 6%. Daaronder valt ook het verhuren van bedrijf onroerend goed zoals een winkel, kantoorpand, opslagloods of fabriek. Als een onroerend goed ingericht, bestemd is, of gebuikt wordt voor permanente bewoningen en langdurig verhuurd wordt (voor minimaal 1 jaar), bedraagt de omzetbelasting 0 %. Nationaliteit (lokale en/of toerist) van de huurder is niet van belang. 

Tot slot is er een hoog tarief van 9% voor de volgende goederen en diensten van toepassing:

Goederen:

 • Motorrijtuigen, met uitzondering van:
  • motorrijtuigen die voor openbaar of besloten personenvervoer over de weg worden gebruikt;
  • motorrijtuigen als zodanig herkenbaar en bestemd is voor politie-, brandweer – of ziekenvervoer;
 • Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen;
 • Voedingsmiddelen, bereid en geschikt voor onmiddellijk gebruik;
 • Frisdranken, met uitzondering van vruchtendranken;
 • Alcoholhoudende dranken;
 • Tabaksproducten;
 • Digitale gegevensdragers waarop films, computerspellen en soortgelijke gegevens zijn opgeslagen;
 • Mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen;
 • Wapens en munitie;
 • Vuurwerk;
 • Kerstbomen.

Diensten:

 • De verhuur van motorrijtuigen, jachten en andere plezier- en sportvaartuigen, luchtvaartuigen en ruimtevaartuigen;
 • Uitstapjes voor ontspanning en vermaak, waarbij het gebruik van motorrijtuigen, jachten en andere plezier- en sportvaartuigen, luchtvaartuigen of ruimtevaartuigen een essentieel onderdeel vormt;
 • De gelegenheid geven tot het beoefenen van de duiksport;
 • Het verlenen van toegang tot:
  • Bioscopen;
  • Beurzen, exposities en tentoonstellingen;
  • Gelegenheden waar peepshows en andere optredens die primair zijn gericht op erotisch vermaak worden vertoond;
  • Primair en permanent voor vermaak en recreatie ingerichte voorzieningen;
 • De verhuur van films en computerspellen;
 • Het verstrekken van voedingsmiddelen, frisdranken en alcoholhoudende dranken, voor gebruik ter plaatse in het kader van het hotel-, café-, restaurant- of aanverwant bedrijf;
 • Deelname aan loterijen, krasloten, nummerloten alsook de inleg op nummers en bingo.
Wanneer en hoe moet u aangifte omzetbelasting doen en betalen?

Uiterlijk de 15e van de maand dient u uw aangifte in op basis van uw eigen gegevens. Het indienen van de aangifte omzetbelasting moet via het Portal (online) plaatsvinden. Hiervoor is een gebruikersaccount nodig. Al tijdens het invullen ziet u wat u aan omzetbelasting moet betalen. 

Indien er een herziene aangifte omzetbelasting ingediend moet worden, dient deze ook via het Portal (online) plaats te vinden. 

Uitzondering hiervan is: Als er geconstateerd is dat de omzetbelasting lager moet zijn, dan wat er al ingediend is, dient u een email te sturen naar: omzetbelasting@gobiernu.cw samen met uw correcte aangifte omzetbelasting. De afdeling omzetbelasting zal deze correctie zelf in het systeem verwerken. 

De aangifte periode voor de omzetbelasting kan een maand of een jaar zijn. Zowel de aangifte als de betaling moeten binnen 15 dagen na afloop van elke maand plaatsvinden. Ook als u geen omzet in een bepaalde periode heeft gerealiseerd of als er alleen sprake is van een vrijgestelde prestatie moet u een nihilaangifte bij de Belastingdienst indienen. Als de 15e van de maand op een feestdag, in het weekend of op een andere vrije dag valt, mogen de aangifte en de betaling uiterlijk op de eerste werkdag na de 15e plaatsvinden.

Op verzoek kunnen bepaalde ondernemers per jaar aangifte doen. De ondernemers die in aanmerking kunnen komen om jaarlijks aangifte te doen zijn:

  • Ondernemers die ontheffing van omzetbelasting hebben ontvangen volgens de regeling kleine onderneming (RKO-regeling);
  • Slapende ondernemers (niet actieve ondernemers);
  • Ondernemers die voor meer dan 90% vrijgestelde prestatie verrichten.

Om jaarlijks een verzoek aangifte omzetbelasting in te kunnen dienen, dient u een e-mail te sturen naar: omzetbelasting@gobiernu.cw. Het is niet mogelijk om de verzoeken persoonlijk bij de Belastingdienst in te dienen.

Ondernemers die per jaar aangifte omzetbelasting doen, hebben 15 dagen na afloop van het jaar (tot en met 15 januari) de tijd voor het indienen van hun aangifte en het betalen van de omzetbelasting.

Betalingen vinden per bank plaats. Cash betalingen bij de Belastingdienst zijn niet mogelijk.

Inleverdata aangiften 2023
Wat zijn de gevolgen voor het niet of niet tijdig betalen van de omzetbelasting?

Indien de ondernemer de omzetbelasting niet of niet tijdig heeft betaald, legt de Inspecteur in geval van een:

 • Eerste verzuim; een boete op van 5% van het bedrag van de naheffingsaanslag met een minimum van Naf. 50 en een maximum van Naf. 2.500;
 • Tweede verzuim; een boete op van 10% van het bedrag van de naheffingsaanslag met een minimum van Naf. 100 en een maximum van Naf. 5.000;
 • Derde of volgend verzuim; een boete op van 15% van het bedrag van de naheffingsaanslag met een minimum van Naf. 150 en een maximum van Naf. 10.000.
 • Indien de ondernemer stelselmatig de aangifte voor de omzetbelasting niet of niet tijdig heeft gedaan, legt de Inspecteur een boete op van maximaal Naf. 2.500.

Bij het opleggen van een verzuimboete voor de omzetbelasting houdt de Inspecteur rekening met het aantal keren dat in de voorafgaande 9 tijdvakken een verzuim is geconstateerd.

Indien de ondernemer de belasting die op de aangifte moet worden betaald niet, gedeeltelijk niet dan wel niet tijdig heeft betaald, omdat te weinig is aangegeven, wordt een verzuimboete opgelegd van 15% van het bedrag van de naheffingsaanslag met een minimum van Naf. 25 en een maximum van Naf. 10.000.

Welke vrijstellingen kent de omzetbelasting?

Voor de omzetbelasting zijn er een aantal prestatie die vrijgesteld zijn. Bij een vrijstelling wordt er geen omzetbelasting berekend en betaald. Als er sprake is van een vrijgestelde prestatie moet u aangifte bij de Belastingdienst indienen met het bedrag van de vrijgestelde prestatie.

De vrijgestelde prestaties zijn als volgt:

 • De levering van water, elektriciteit, gas, stoom en perslucht door utiliteitsbedrijven, alsmede de levering van verpakt water; 
 • De levering van brood, eieren, rijst, aardappelen, graan, meel, babyvoeding, fruit en groenten, met uitzondering van fruit en groenten in conserven of ingevroren; 
 • De langdurige verhuur van onroerende zaken, welke zijn ingericht, bestemd en door de huurder worden gebruikt voor permanente bewoning; 
 • Openbaar personenvervoer over de weg, alsmede schoolbusdiensten; 
 • De diensten die door ziekenhuizen, laboratoria voor medisch onderzoek, artsen, tandartsen, tandtechnici, verpleeg- en verloskundigen, fysio- en oefentherapeuten, chiropractors, logopedisten, diëtisten, psychologen en podotherapeuten als zodanig worden verricht; 
 • De levering van medische kunst- en hulpmiddelen. Onder medische kunst- en hulpmiddelen worden verstaan orthopedische artikelen en toestellen – daaronder begrepen medisch- chirurgische gordels en banden alsmede krukken – kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunstledematen en dergelijke artikelen, hoorapparaten voor hardhorigen, breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel; 
 • De levering van geneesmiddelen voor mensen, voor zover deze geneesmiddelen op recept van een arts in de zin van de Landsverordening regelende de uitoefening van de geneeskunde worden verstrekt; 
 • Het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen personen, alsmede het door deze inrichting verstrekken van spijzen en dranken, geneesmiddelen en verbandmiddelen aan die personen, en de verhuur van een niet-commerciële inrichting voor het verzorgen en verplegen van in een niet-commerciële inrichting opgenomen personen, zijnde het algemeen ziekenhuis, oftewel systeemziekenhuis, van het Land; 
 • De levering van goederen en het verrichten van diensten door organisaties van sociale, culturele, charitatieve, sportieve of godsdienstige aard, mits de organisatie geen winststreven heeft en er geen sprake is van ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen, daaronder mede begrepen de levering van goederen en het verrichten van diensten in het kader van een groot evenement aan of door een instelling die door de Inspecteur is aangemerkt als charitatieve instelling als bedoeld in de Beschikking grote evenementen 2010; 
 • Levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en herverzekeringen door verzekerings- maatschappijen, alsmede de diensten door tussenpersonen bij verzekeringen. Onder levensverzekering wordt verstaan een verzekering die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft een of meerdere termijnen van uitkering te verzorgen, en welke afhankelijk is van het leven van de verzekerde, daaronder begrepen uitvaartverzekeringen, ongeacht de wijze van uitkering; 
 • De verzorging van niet-commercieel onderwijs, alsmede congressen die voor ten minste 90 percent worden bijgewoond door niet-ingezetenen; 
 • De verzorging van postzendingen, die de houder van de concessie ingevolge het bepaalde bij en krachtens artikel 2, tweede lid, van de Postlandsverordening 1998 verplicht is te vervoeren; 
 • Internationale vervoersdiensten door middel van luchtvaartuigen of schepen. Onder schepen worden verstaan alle vaartuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer te water, met uitzondering van pleziervaartuigen; 
 • De levering van brandstoffen, smeermiddelen en andere vloeistoffen, bestemd voor de voortstuwing, smering en ander technisch gebruik aan boord van schepen als bedoeld in onderdeel M. of luchtvaartuigen, die als openbaar vervoermiddel worden gebruikt voor het internationale personen- of goederenvervoer, alsmede diensten ten behoeve van de in dit onderdeel bedoelde schepen en luchtvaartuigen. Deze vrijstelling is ook van toepassing op oorlogsschepen en -luchtvaartuigen; 
 • Diensten die in een zee- of luchthavengebied worden verricht met betrekking tot het heffingsgebied binnenkomende en uitgaande goederen; 
 • De levering van goederen aan afnemers die niet in het heffingsgebied wonen of gevestigd zijn en welke goederen in het kader van die levering worden uitgevoerd; 
 • De levering van brandstoffen aan utiliteitsbedrijven voor de opwekking van energie; 
 • De levering van goederen, alsmede werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van een utiliteitsbedrijf dat zich hoofdzakelijk richt op de levering van water, elektriciteit, gas, stoom en perslucht aan een olieraffinaderij; 
 • De levering van goederen en het verrichten van diensten aan olieraffinaderijen, voor zover deze leveringen en diensten plaatsvinden voor de exploitatie van deze raffinaderijen; 
 • De levering van goederen en het verrichten van diensten rechtstreeks voor projecten, voor zover die projecten in het kader van onderlinge hulp voor rekening van Nederland, Aruba of Sint-Maarten komen of in het kader van ontwikkelingshulp voor rekening van internationale organisaties komen; 
 • De levering van goederen en het verrichten van diensten aan beroepsconsuls en andere beroepsvertegenwoordigers van andere mogendheden, de hun toegevoegde ambtenaren en de bij hen inwonende gezinsleden en in dienst zijnde personen, allen mits zij vreemdeling zijn en overigens binnen het heffingsgebied geen ondernemer zijn en onder voorwaarde van wederkerigheid; 
 • De levering van goederen en het verrichten van diensten onder vigeur van vrijdomsbepalingen opgenomen in de briefwisseling houdende een verdrag inzake de vestiging van steunpunten voor Amerikaanse strijdkrachten op Curaçao en Aruba in verband met drugsbestrijdingsactiviteiten; 
 • De volgende leveringen en diensten: 
  • De handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deviezen, bankbiljetten en munten, welke in enig land de hoedanigheid van wettig betaalmiddel bezitten, met uitzondering van bankbiljetten en munten, welke gewoonlijk niet als wettig betaalmiddel worden gebruikt of welke een verzamelwaarde hebben; 
  • De handelingen, bemiddeling daaronder begrepen doch uitgezonderd bewaring en beheer, inzake effecten en andere waardepapieren, met uitzondering van documenten welke goederen vertegenwoordigen;
 • De diensten bestaande uit het gelegenheid geven tot deelname aan casinospelen;
 • De levering van onroerende zaken die aan overdrachtsbelasting zijn onderworpen;
 • De diensten die door advocaten, juridische- en belastingadviseurs, vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs, administratie- en trustkantoren, accountants, banken en notarissen als zodanig worden verricht aan lichamen en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een ontheffing krachtens de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint-Maarten, alsmede de op het buitenland gerichte activiteiten van de hiervoor genoemde lichamen en natuurlijke personen.
 • De levering van vloeibaar gemaakte aardgas door of door tussenkomst van een LNG-overslagstation;
 • De op het buitenland gerichte activiteiten van de Curaçaose Beleggingsvennootschap. 

Vrijgesteld van belasting zijn bovendien de volgende leveringen:

 • De levering van lokaal geproduceerde goederen aan een ondernemer, welke goederen door deze ondernemer als handelsgoed worden gebruikt. De vrijstelling geldt alleen voor goederen die door de leverancier zelf zijn verwerkt, bewerkt of geassembleerd tot een nieuw handelsgoed; 
 • De levering van bij ministeriële regeling met algemene werking aan te wijzen goederen, waarvoor bij invoer een vrijstelling van invoerrechten geldt; 
 • De levering binnen het heffingsgebied van goederen die nog niet in het vrije verkeer van Curaçao zijn gebracht. Deze vrijstelling vindt geen toepassing indien de invoer van de geleverde goederen, in strijd met de bepalingen van de Algemene verordening I. U. en D. 1908 niet heeft plaatsgevonden.
Regeling kleine ondernemers (RKO)

Voor kleine ondernemers is een bijzondere regeling ingevoerd: de regeling kleine ondernemers (RKO). Om in aanmerking te kunnen komen voor deze ontheffing (regeling kleine ondernemer) moet de ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De ondernemer wordt gedreven in de vorm van een eenmanszaak; én
 • De ondernemer woont of is gevestigd in het heffingsgebied; én
 • De ondernemer kan aantonen, dat in het voorafgaande kalenderjaar een omzet exclusief omzetbelasting is behaald van Naf 30.000 of minder. 

Deze ontheffing houdt in dat u over de producten en diensten wel omzetbelasting moet berekenen en in rekening brengen van de consument, maar u hoeft deze belasting niet te betalen aan de Belastingdienst. De ondernemer moet wel aangifte omzetbelasting bij de Belastingdienst indienen met het totaal behaalde omzet over dat jaar. 

Om voor de ontheffing in aanmerking te komen, moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst. Voor dit verzoek dient u een email te sturen naar: omzetbelasting@gobiernu.cw . Het is niet mogelijk om de verzoeken persoonlijk bij de Belastingdienst in te dienen.

Aftrekrecht bij invoer van handelsgoederen

Bij handelsgoederen die worden ingevoerd, treedt een ongewenste cumulatie van heffing op. Bij invoer is immers omzetbelasting verschuldigd, maar ook bij diverse lokale leveringen. Ter voorkoming van deze cumulatie is voor de omzetbelasting een zogenoemde anticumulatieregeling opgenomen; het aftrekrecht.

Op verzoek en na ontvangst van een beschikking van de Inspecteur mogen ondernemers 50% van de door hem ingevoerde handelsgoederen aftrekken van de in het tijdvak verschuldigde omzetbelasting. Het verzoek wordt alleen goedgekeurd indien de ondernemer voldoet aan zijn aangifteplicht. In de beschikking kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Deze regeling geldt dus alleen voor ondernemers én bovendien alleen voor de omzetbelasting verschuldigd ter zake van handelsgoederen.

Om voor het aftrekrecht in aanmerking te komen, moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst. Voor dit verzoek dient u een email te sturen naar: omzetbelasting@gobiernu.cw . Het is niet mogelijk om de verzoeken persoonlijk bij de Belastingdienst in te dienen.

Restitutie ofwel Teruggaaf van omzetbelasting

In een aantal gevallen kunt u teruggaaf van omzetbelasting krijgen. Dit kan indien: 

 • Er ten onrechte omzetbelasting is betaald (bijv. als gevolg van een administratieve fout); 
 • De klant geheel of gedeeltelijk niet betaalt; 
 • Er achteraf een prijsvermindering wordt verleend; 
 • De ondernemer de goederen heeft teruggenomen en de door de klant betaalde OB heeft terugbetaald. 

Om in aanmerking te kunnen komen op teruggaaf van omzetbelasting, dient de onderneming een schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst indienen. Voor dit verzoek dient u een email te sturen naar: omzetbelasting@gobiernu.cw . Het is niet mogelijk om de verzoeken persoonlijk bij de Belastingdienst in te dienen.

Zelf het verschil verrekenen op de aangifte is niet toegestaan. 

Verrekening van teruggaven

Het komt regelmatig voor dat de Ontvanger geld van u te vorderen heeft, terwijl hij op hetzelfde moment geld aan u schuldig is. Terwijl u op de ene aanslag nog een bedrag heeft openstaan wordt bijvoorbeeld een restitutie op een andere aanslag verleend. Zoals elke schuldeiser zal ook de Ontvanger in beginsel geen geld uitbetalen zolang hij geld te vorderen heeft van de schuldenaar. Dat betekent dus dat een belastingteruggave pas uitbetaald wordt als de belastingplichtige geen enkele achterstand heeft in de betaling van aan hem opgelegde aanslagen.

Aanvraag CRIB-nummer

Om u in te schrijven bij de belastingdienst voor de omzetbelasting dient u enkele bewijsstukken bij de Belastingdienst in te dienen. Deze bewijsstukken verschillen per rechtsvorm: 

Voor het inschrijven van een N.V, een B.V, een stichting of een vereniging dient u de volgende bewijsstukken in te dienen:

 • De oprichtingsakte (Notariële akte) van uw organisatie; 
 • Een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • De bedrijfsgegevens met betrekking tot de vertegenwoordiger en/of directeur van het bedrijf;
 • Een geldige ID (sédula of paspoort).

Voor het inschrijven van een eenmanszaak dient u de volgende bewijsstukken in te dienen:

 • Een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een geldige ID (sédula of paspoort).

Voor het inschrijven van een vennootschap onder firma (V.O.F) en/of een maatschap dient u de volgende bewijsstukken in te dienen:

 • Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een kopie van de overeenkomst tussen de maten;
 • Een geldige ID (sédula of paspoort).

Indien er werknemers in dienst zijn, dient u de volgende informatie/bewijsstukken in te dienen bij de Belastingdienst: 

 • Het aantal werknemers; 
 • De datum van in dienst van de eerste werknemer(s); 
 • De brutoloonsom. 

Let op! Alle ingediende bewijsstukken dienen duidelijk en leesbaar te zijn. 

Om een CRIB-nummer aan te vragen, dient u een email te sturen naar: cribbeheer@gobiernu.cw. Zodra uw CRIB-nummer klaar is sturen wij u dit toe naar het emailadres dat bij ons bekend is.