Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Inleiding

Als u begint met ondernemen, krijgt u te maken met de Belastingdienst. U moet bijvoorbeeld aangifte doen en belastingen betalen. 

Welke rechtsvormen en belastingen zijn er?

Voordat u van start gaat als ondernemer, beslist u in welke vorm u uw bedrijf gaat uitoefenen: alleen of samen met anderen. U kunt er ook voor kiezen om, eventueel samen met anderen, een zogenoemde rechtspersoon op te richten.

De vorm die u kiest voor de uitoefening van uw onderneming, heet rechtsvorm. De rechtsvorm is niet alleen van belang voor uw aansprakelijkheid, maar is ook van invloed op uw fiscale verplichtingen, zoals de omzetbelasting, loonbelasting, winstbelasting en de inkomstenbelasting.

De volgende rechtsvormen komen het meest voor:

In het schema hieronder kunt u snel aflezen welke rechtsvormen in het algemeen in aanmerking komen en wat hun fiscale verplichtingen zijn.

RechtsvormBelastingen
Eenmanszaak: Eén eigenaar, al dan niet met personeelEigenaar: inkomstenbelasting over behaalde winst, omzetbelasting over de omzet, loonbelasting voor personeel.
Besloten vennootschap (B.V): Een of meer aandeelhouders brengen kapitaal inB.V: winstbelasting, omzetbelasting over de omzet, loonbelasting voor directie/personeel.
Naamloze Vennootschap (N.V): Een of meer aandeelhouders brengen kapitaal inN.V: winstbelasting, omzetbelasting over de omzet, loonbelasting voor directie/personeel.
Vennootschap onder firma (V.O.F): Meerdere eigenaren (de vennoten), al dan niet met personeel. Bij een man/vrouw- firma zijn de echtgenoten samen eigenaar. Elk van de echtgenoten treedt hierbij ook feitelijk op als ondernemer (sluit bijvoorbeeld contracten af)Elke eigenaar: inkomstenbelasting over zijn deel van de winst

V.O.F: omzetbelasting over de omzet, loonbelasting voor personeel
Maatschap: Meerdere beroepsbeoefenaren (de maten) oefenen samen een vrij beroep uit, al dan niet met personeel. Bijvoorbeeld een artsenpraktijk.Elke maat: inkomstenbelasting over zijn deel van de winst

Maatschap: omzetbelasting over de omzet, loonbelasting voor personeel.
Commanditaire vennootschap (C.V): Meerdere eigenaren (de vennoten), al dan niet met personeel. Behalve de gewone vennoten (de “beherende” vennoten) zijn er “stille” vennoten, die alleen geld inbrengen in de C.V, maar er zijn ook andere vormen mogelijk.Elke beherende vennoot: inkomstenbelasting over zijn deel van de winst.

Elke stille vennoot: inkomstenbelasting over zijn vergoeding.

C.V.: omzetbelasting over de omzet, loonbelasting voor personeel.
Vereniging of Stichting: Een vereniging of stichting besluit om een bedrijf te gaan uitoefenenVereniging of Stichting: Winstbelasting voor het bedrijfsdeel, omzetbelasting over de omzet, loonbelasting voor het personeel.
Wanneer bent u werknemer?

De loonbelasting en de premies worden geheven over het loon van de werknemers die in dienstbetrekking zijn. De werknemer is de natuurlijke persoon die bij u in dienstbetrekking is, de zogenoemde tegenwoordige dienstbetrekking. Als werknemer wordt ook beschouwd degene die inkomsten geniet uit een vroegere dienstbetrekking van hemzelf of van een ander. Hiertoe behoren dus zowel de gepensioneerde of de weduwe en kinderen van de vroegere werknemer die een pensioen of een andere uitkering genieten.

De loonbelasting maakt onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse werknemers.

Binnenlandse werknemer

Voor de werknemer die op Curaçao woont, is het niet van belang waar de werkzaamheden worden verricht. Vereist is dat hij in dienstbetrekking is tot de inhoudingsplichtige of loon krijgt van een inhoudingsplichtige die op Curaçao woont of is gevestigd. 

Buitenlandse werknemer

Degene die niet op Curaçao woont, wordt alleen als werknemer beschouwd wanneer hij: 

 • De dienstbetrekking binnen Curaçao vervuld; 
 • Loon geniet uit een vroeger binnen Curaçao vervulde dienstbetrekking; 
 • In dienstbetrekking is of ander loon geniet (bijvoorbeeld pensioen) van een Curaçaose publiekrechtelijk rechtspersoon ongeacht waar de dienstbetrekking wordt vervuld; 
 • Bestuurder of commissaris is of loon geniet als gewezen bestuurder of commissaris van een op Curaçao gevestigde N.V/B.V of ander bedrijf ongeacht waar de dienstbetrekking wordt vervuld. 

De inhoudingsplichtige hoeft geen loonbelasting in te houden indien de werknemer een verklaring van de Inspecteur overlegt waaruit blijkt dat op grond van een belastingverdrag of de Belastingregeling voor het Koninkrijk geen loonbelasting dient te worden ingehouden. Zonder deze verklaring dient u gewoon loonbelasting in te houden.

Wat moet u regelen als u personeel in de onderneming neemt?

Als u voor de eerste keer personeel in de onderneming neemt, zult u merken dat u nogal wat moet regelen. U gaat loon betalen en moet loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ inhouden en betalen. Daarvoor moet u een goede loonadministratie opzetten.

De hoofdregel is: als iemand in uw onderneming werkt moet u loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ inhouden en een loonadministratie bijhouden, als de volgende situatie van toepassing is:

 • De werknemer heeft zich verplicht om enige tijd arbeid te verrichten; èn 
 • Hij ontvangt daarvoor loon; èn 
 • Er is een ‘gezagsverhouding’. Van een gezagsverhouding is sprake als u opdrachten en aanwijzingen kunt geven over het werk dat moet worden gedaan en de werknemer moet zich daaraan houden. 

Als deze situatie van toepassing is, moet u loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBVZ en BVZ inhouden. Het maakt dus niet uit of degene die meewerkt in vaste dienst is of niet. Ook bij een losse hulpkracht, vakantiewerker of zaterdaghulp moet u de loonbelastingregels toepassen. Als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt waarvoor u loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBVZ en BVZ moet inhouden en betalen, dan moet u dat melden bij de Belastingdienst.

Bij tijdelijke krachten moet u in het algemeen loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ inhouden. Maar als u uitzendkrachten inhuurt of personeel leent van een andere onderneming, zal meestal al de loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ worden ingehouden door het uitzendbureau of de werkgever. In dat geval hoeft u dat niet te doen.
Of u bij freelancers loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ moet inhouden, hangt ervan af of de freelancer de werkzaamheden helemaal zelfstandig doet, of onder (uw) toezicht. Dus ook als de freelancer een zelfstandige ondernemer is, is het mogelijk dat u loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ moet inhouden over de arbeidsbeloning die u hem geeft.

Op grond van uw berekeningen kunt u besluiten om inderdaad personeel in de onderneming te nemen. Zeer waarschijnlijk heeft u met uw toekomstige werknemer een brutoloon afgesprokenmaar u betaalt het brutoloon niet volledig uit aan de werknemer. U moet een deel van het brutoloon inhouden en de loonbelasting en het werknemersdeel van de premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ betalen aan de Belastingdienst. Een deel van deze premies houdt u in op het loon van de werknemer, het andere deel van de premies moet u als werkgever zelf dragen. Aan uw werknemer betaalt u het nettoloon. Voor deze inhoudingen en betalingen moet u een loonadministratie bijhouden. De loonkosten zijn aftrekbaar van de opbrengst van uw onderneming.

Waarom is een goede administratie belangrijk?

“Administratie” wil zeggen: alle gegevens over uw onderneming die u op papier (ook kladaantekeningen) of elektronisch (bijvoorbeeld met de computer) vastlegt. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang; niet alleen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook voor uw bedrijfsvoering. Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden die is afgestemd op de aard van uw bedrijf. Begin daarom meteen met het opzetten van een administratie, zelfs als uw onderneming nog niet feitelijk van start is gegaan. 

 • Voor uw bedrijfsvoering
  Met een goed bijgehouden administratie heeft u snel de beschikking over de cijfers en resultaten om inzicht te krijgen in uw kosten, uw omzet en uw winst. Aan de hand hiervan kunt u inspelen op ontwikkelingen en uw activiteiten bijstellen.
 • Voor het invullen van uw aangiften
  Als u bijvoorbeeld geen duidelijke overzichten heeft van uw verkopen, zult u uw aangifte omzetbelasting niet kunnen invullen. 
 • Als bewijs tegenover de Belastingdienst
  Omdat de Belastingdienst moet kunnen controleren hoeveel belasting u verschuldigd bent, bent u verplicht uw administratie duidelijk en overzichtelijk in te richten. De administratie vormt de basis van uw aangiften. Als uw administratie niet volledig is, niet binnen een redelijke termijn te controleren is, of als u uw administratie niet lang genoeg bewaart, kan dat vervelende gevolgen hebben. De Belastingdienst zal dan zelf uw omzet en winst vaststellen en de verschuldigde belasting berekenen. Als u het vervolgens niet eens bent met die berekening, dan zult u zelf moeten bewijzen dat de berekening onjuist is. Dit heet: “omkering van bewijslast”. 

Hoe lang moet u uw administratie bewaren?
Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie tien (10) jaar te bewaren.

Wat behoort allemaal tot uw administratie?
Alle gegevens over uw onderneming die u , op papier of in elektronische vorm, vastlegt, behoren tot uw administratie. Bijvoorbeeld: 

 • Kasadministratie (óók kladaantekeningen) en kassabonnen; 
 • Financiële aantekeningen, zoals inkoop- en verkoopboek; 
 • Tussentijds gemaakte controleberekeningen; 
 • Ontvangen facturen (kostenfacturen); 
 • Kopieën van verzonden facturen (verkoopfacturen); 
 • Bankafschriften; 
 • Contracten, overeenkomsten en andere afspraken; 
 • Agenda’s en afsprakenboeken; 
 • Correspondentie; 
 • Software en databestanden;
 • Gegevens over het aantal kilometers dat u hebt gereden met een zakelijke auto, bijvoorbeeld via een rittenregistratie;
 • Loonadministratie.
Welke administratieve verplichtingen gelden voor de omzetbelasting?

Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel omzetbelasting u aan de Belastingdienst moet betalen. Voor de praktijk betekent dit dat u de volgende zaken overzichtelijk per tijdvak (maand) bijhoudt, bijvoorbeeld in:

 • De vorm van een verkoopboek en kas-, bankboek: 
 • Facturen die u uitschrijft; 
 • Ontvangen gelden (Bank en/of Kas);
 • Privégebruik van goederen en diensten. 

Als u zaken doet met het buitenland en als er sprake is van een vrijstelling voor de omzetbelasting, dan dient u deze ook bij te houden.

Welke administratieve verplichtingen gelden voor de loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ?

Als u personeel in dienst heeft, krijgt u te maken met administratieve verplichtingen voor de loonbelasting: u moet een loonadministratie aanleggen. Deze administratie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is nodig om de juiste gegevens te kunnen verstrekken aan de Belastingdienst en de SVB. Bovendien moeten de gegevens zo worden geadministreerd, dat ze toegankelijk zijn voor controle door de Belastingdienst. Voor de praktijk betekent dit dat u de volgende zaken bijhoudt, bijvoorbeeld:

 • Personeelsadministratie (naam, adres van u personeel);
 • Registratie van de gemaakte uren en ziekte;
 • Berekening van de salarissen;
 • Prestatiebeloningen (commissie, bonussen);
 • Berekening loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ;
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Jaaropgave;
 • Uitbetaalde salarissen.
Regeling kleine onderneming (RKO) voor startende ondernemers

Economisch is het van belang om de startende ondernemers te stimuleren. Als de startende ondernemer kan aantonen dat de bedrijfsactiviteiten van een dermate geringe omvang zijn en dat het zeer aannemelijk is dat de omzet minder dan ANG 30.000 zal gaan bedragen, kan de Inspecteur in overweging nemen om deze ondernemers bij start van hun onderneming ontheffing voor de omzetbelasting te verlenen. 

Deze ontheffing houdt in dat u over de producten en diensten wel omzetbelasting moet berekenen en in rekening moet brengen bij de consument, maar u hoeft deze belasting niet te betalen aan de Belastingdienst. De ondernemer moet wel aangifte omzetbelasting bij de Belastingdienst indienen met het totaal behaalde omzet over dat jaar. 

Om voor de ontheffing in aanmerking te komen, moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst. Voor dit verzoek dient u een email te sturen naar: info.belastingdienst@gobiernu.cw. Het is niet mogelijk om het verzoek persoonlijk bij de Belastingdienst in te dienen.

Investeringsaftrek

Om de groei van kleine bedrijven en startende ondernemingen te stimuleren, biedt de inkomstenbelasting en de winstbelasting de investeringsaftrekregeling. De investeringsaftrek voorziet in een aftrek op de winst uit de onderneming. Bepalend voor de investeringsaftrek is het totaalbedrag aan investeringen in bedrijfsmiddelen in een jaar. Als de totale investeringen onder de grens van ANG 5.000 blijven, dan is de aftrek nihil. De aftrek bedraagt 10% van het investeringsbedrag. 

Om de werkgelegenheid in de bouw te stimuleren, geldt een verhoogde aftrek van 30% van het investeringsbedrag, voor het investeren in het onderhoud of voor verbetering van een beschermd monument. Een beschermd monument is een monument welke is ingeschreven in het openbaar register voor beschermde monumenten van de Monumenteneilandsverordening van Curaçao of een onroerende zaak die in de binnenstad is gelegen.

Niet alle investeringen komen voor de investeringsaftrek in aanmerking. Bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor de investeringsaftrek zijn bijvoorbeeld:

 • Gronden, daaronder begrepen de ondergrond van gebouwen. Grond is van aftrek uitgesloten, omdat grond zijn waarde normaal gesproken niet verliest;
 • Woonhuizen;
 • Personenauto’s, tenzij deze personenauto’s bestemd zijn voor het bedrijfsmatig personenvervoer. Bedrijfsmatig personenvervoer zijn bijvoorbeeld taxi’s, bussen ect.;
 • Pleziervaartuigen;
 • Effecten, vorderingen en goodwill;
 • Flessen, kisten en andere verpakkingsmiddelen;
 • Voorwerpen van geringe waarde. Bedrijfsmiddelen van geringe waarde worden vaak ook niet geactiveerd, maar direct als ondernemingskosten verwerkt.
Aanvraag CRIB-nummer

Om u in te schrijven bij de belastingdienst voor de omzetbelasting, loonbelasting en de winstbelasting dient u enkele bewijsstukken bij de Belastingdienst in te dienen. Deze bewijsstukken verschillen per rechtsvorm: 

Voor het inschrijven van een N.V, een B.V, een stichting of een vereniging dient u de volgende bewijsstukken in te dienen:

 • De oprichtingsakte (Notariële akte) van uw organisatie; 
 • Een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • De bedrijfsgegevens met betrekking tot de vertegenwoordiger en/of directeur van het bedrijf;
 • Een geldig ID (sédula of paspoort).

Voor het inschrijven van een eenmanszaak dient u de volgende bewijsstukken in te dienen:

 • Een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een geldig ID (sédula of paspoort).

Voor het inschrijven van een vennootschap onder firma (V.O.F) en/of een maatschap dient u de volgende bewijsstukken in te dienen:

 • Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een kopie van de overeenkomst tussen de maten;
 • Een geldig ID (sédula of paspoort).

Indien er werknemers in dienst zijn, dient u de volgende informatie/bewijsstukken in te dienen bij de Belastingdienst: 

 • Het aantal werknemers; 
 • De datum van in diensttreding van de eerste werknemer(s); 
 • De brutoloonsom. 

Let op! Alle ingediende bewijsstukken dienen duidelijk en leesbaar te zijn. 

Om een CRIB-nummer aan te vragen dient u een email te sturen naar: info.belastingdienst@gobiernu.cw. Zodra uw CRIB-nummer klaar is, sturen wij dit naar het emailadres dat bij ons bekend is.