Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Inleiding

Er zijn verschillende rechtsvormen waarin een onderneming gedreven kan worden. Er zijn ondernemingen die door een natuurlijk persoon worden gedreven en er zijn er die door rechtspersonen worden gedreven.

Een natuurlijk persoon die een onderneming drijft (een eenmanszaak) is voor zijn winst uit de onderneming onderworpen aan de inkomstenbelasting. Een rechtspersoon is onderworpen aan de winstbelasting.

Voor wie is de aangifte winstbelasting bedoeld?

De aangifte winstbelasting is bedoeld voor belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de winstbelasting op Curaçao. Dat zijn onder andere: 

 • Naamloze vennootschappen;
 • Besloten vennootschappen;
 • Open commanditaire vennootschappen;
 • Coöperaties;
 • Onderlinge verzekeringsmaatschappijen;
 • Doelvermogens;
 • Verenigingen (indien deze een bedrijf uitoefenen);
 • Stichtingen (indien deze een bedrijf uitoefenen en niet uitsluitend dienen om een algemeen maatschappelijk belang te behartigen);
 • Stichtingen particulier fonds;
 • Andere lichamen met een in aandelen verdeeld kapitaal.
Wanneer moet je aangifte winstbelasting doen en betalen?

De winstbelasting is een aangiftebelasting wat betekent dat u de belasting zelf berekent en betaalt. Het initiatief en de verantwoordelijkheid ligt bij u. De Belastingdienst controleert de ingediende aangifte winstbelasting achteraf. Het indienen van de aangifte winstbelasting moet via het Portal (online) plaatsvinden waarvoor een gebruikersaccount nodig is. Betalingen vinden per bank plaats. Cash betalingen bij de Belastingdienst is niet mogelijk.

U doet twee aangiften winstbelasting per jaar: een voorlopige aangifte winstbelasting en een definitieve aangifte winstbelasting. 

Voorlopige aangifte winstbelasting

U dient uw voorlopige aangifte winstbelasting binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar of hiervan afwijkende boekjaar te doen. Verder dient u tegelijkertijd met het indienen van uw voorlopige aangifte winstbelasting de eventueel verschuldigde winstbelasting bij de Belastingdienst te betalen. Het belastingbedrag (winstbelasting) van de voorlopige aangifte winstbelasting is minimaal gelijk aan de verschuldigde winstbelasting die is aangegeven op uw laatste ingediende definitieve aangifte winstbelasting.

Geen uitstel voorlopige aangifte winstbelasting

Voor het indienen van de voorlopige aangifte wordt geen uitstel verleend. U moet dus uw voorlopige aangifte tijdig doen.

Definitieve aangifte winstbelasting

U dient uw definitieve aangifte winstbelasting binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar of hiervan afwijkende boekjaar te doen. Verder dient u tegelijkertijd met het indienen van uw definitieve aangifte winstbelasting de eventueel verschuldigde winstbelasting bij de Belastingdienst te betalen.

Uitstel indiening definitieve aangifte winstbelasting

Uitstel voor het indienen van de definitieve aangifte is mogelijk. Om uitstel te kunnen krijgen, moet u een gemotiveerd verzoekschrift indienen bij de Belastingdienst. De Inspecteur neemt binnen 15 dagen na ontvangst van het verzoek om uitstel een schriftelijke en gemotiveerde beslissing. Indien de Inspecteur niet binnen vijftien dagen afwijzend heeft beslist, wordt de termijn van indiening van de definitieve aangifte verlengd met drie maanden.

Hoeveel bedraagt het winstbelastingtarief?

Er zijn verschillende tarieven van toepassing voor de winstbelasting. Het winstbelastingtarief bedraagt 22% (algemeen tarief). Per 1 juli 2018 is de vrijgestelde vennootschap omgevormd tot een Curaçaose Beleggingsvennootschap die voor zijn winst belast is naar een tarief van 0%. Verder is de winst voor de lichamen die als doelvermogens aangemerkt zijn, belast naar een tarief van 10/T (T= het algemeen tarief). Voor de E-zone vennootschappen zijn hun winsten belast naar een tarief van 2%. Dit belastingtarief voor de E-zone vennootschappen is van toepassing tot en met het jaar 2022. Tot slot is er een tarief van 3% voor lichamen die aangemerkt zijn als laag belaste activiteiten. Deze laag belaste activiteiten zijn:

 • Bouw, reparatie en onderhoud aan schepen en vliegtuigen;
 • Ondersteunende diensten;
 • Opslag en logistieke verwerking;
 • Diensten aan beleggingsfondsen.

Het tarief voor de laag belaste activiteiten is niet van toepassing op notarissen, advocaten, openbare accountants, fiscale adviseurs en directievoering.

Wat houdt het in om uw administratie bij te houden?

Een goede en volledige administratie opzetten en bijhouden is zeer belangrijk. Administratieplichtigen zijn wettelijk verplicht om een goede administratie bij te houden en te bewaren. Hiermee voldoet u niet alleen aan wettelijke verplichtingen, maar krijgt u ook een goed overzicht op de bedrijfsvoering.

Uw administratie vormt de basis van uw aangifte. De Inspecteur der Belastingen is bevoegd de administratie en de aangiften binnen een redelijke termijn aan een controle te onderwerpen. Een goede administratie is erg belangrijk, bij voorkeur digitaal. Het niet voldoen aan de wettelijke verplichting tot het bijhouden van een goede administratie, kan vervelende gevolgen hebben.

Wat is de administratieve boete?

Indien blijkt dat er niet volgens de wettelijke regels aangifte is gedaan en belasting is betaald, kunnen boetes opgelegd worden.

Wat zijn de gevolgen voor het niet of niet tijdig doen van de aangifte winstbelasting?

Indien de ondernemer de aangifte voor de winstbelasting niet of niet tijdig heeft gedaan, kan een verzuimboete opgelegd worden. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal keren dat de belastingplichtige in verzuim is geweest. De boete bedraagt minimaal ANG 250 en maximaal ANG2.500.

Wat zijn de gevolgen voor het niet of niet tijdig betalen van de winstbelasting?

Indien de ondernemer de winstbelasting niet of niet tijdig heeft betaald, kan een verzuimboete opgelegd worden. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal keren dat de belastingplichtige in verzuim is geweest. De boete bedraagt minimaal ANG 250 en maximaal ANG 10.000.

Territorialiteit

Het territorialiteitsbeginsel geldt voor ondernemingen op Curaçao die zowel binnenlandse als buitenlandse resultaten hebben. Het territorialiteitsbeginsel houdt in dat alleen uw resultaat verkregen uit activiteiten op Curaçao in de grondslag voor de winstbelasting worden opgenomen. De voorwaarde voor het aanmerken als binnenlands resultaat zijn resultaten die worden gegenereerd met:

 1. Activiteiten die worden verricht op Curaçao; 
 2. Activa die zijn verbonden aan Curaçao.

Om te bepalen of het resultaat als binnenlands wordt aangemerkt, dient er te worden gekeken naar de locatie waar de desbetreffende kosten worden gemaakt. Dit zijn de zogenaamde causale kosten.

Bij het indienen van uw aangifte winstbelasting kunnen er 3 gevallen voorkomen:

 1. Er is alleen winst uit binnenlandse onderneming;
 2. Er is alleen winst uit buitenlandse onderneming;
 3. Er is sprake van gemengde winst bestaande uit binnenlandse en buitenlandse winst.

Belangrijk is dat de voordelen uit ondernemingen aangemerkt zullen worden als voordelen verkregen uit binnenlandse ondernemingen, tenzij er kan worden aangetoond welk deel van het voordeel als buitenlands kan worden aangemerkt. Het toepassen van de territorialiteit is dus niet verplicht. U moet zelf bij het indienen van uw aangifte winstbelasting kiezen of de territorialiteit van toepassing is.

Voor de toepassing van de territorialiteit wordt er onderscheid gemaakt tussen financiële bedrijven (denk hierbij aan verzekeringsmaatschappijen en financieringsmaatschappijen o.a. banken) en niet- financiële bedrijven. Verder is de territorialiteit toe te passen op inkomen dat voortvloeit uit een materiële onderneming. Materiële ondernemingen zijn duurzame organisaties van kapitaal en arbeid die gericht zijn op het deelnemen aan het maatschappelijke productieproces met het oogmerk op winst behalen. In de aangifte winstbelasting wordt u gevraagd of u inkomsten heeft die niet voorvloeien uit een materiele onderneming, deze inkomsten zijn passieve inkomsten. Passieve inkomsten worden altijd aangemerkt als inkomsten uit binnenlandse ondernemingen en zijn op Curaçao belast. Passief inkomen is bijvoorbeeld rente, royalty, huur en dividendinkomen. Dit geldt niet alleen voor de binnenlandse ondernemingen, maar ook voor buitenlandse ondernemingen die op Curaçao over een vaste inrichting beschikken. Het geldt ook voor passief inkomen van financiële instellingen, zoals bijvoorbeeld banken en verzekeraars.

Ruling voor de winstbelasting

Ruling is een vooraf gemaakte afspraak tussen de Inspecteur en de belastingplichtige en/of zijn vertegenwoordiger. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan bijvoorbeeld afspraken over de Curaçaose Beleggingsvennootschap, de fiscale eenheid, de aanvraag transparante status en doelvermogens. Ruling is niet bedoeld om belastingadviezen te geven. Ruling leidt tot een standpunt van de Inspecteur over de manier waarop het recht in een specifiek geval zal worden toegepast. Zo kunt u als belastingplichtige vooraf zekerheid krijgen over de gevolgen van voorgenomen handelingen. De waarde van een ruling is de zekerheid vooraf. Een ruling heeft een maximale geldigheidsduur van 3 jaar en verliest haar geldigheid indien de feiten en omstandigheden zouden wijzigen gedurende deze periode.

Een ruling wordt in behandeling genomen na schriftelijk ontvangst van de volgende relevante informatie/documenten:

 1. De naam, het adres en het CRIB-nummer van de belastingplichtige;
 2. Indien van toepassing, een verklaring van de vertegenwoordiger van de belastingplichtige of de overeenkomst dat de vertegenwoordiger de belastingplichtige vertegenwoordigt;
 3. Een volledige omschrijving van de relevante feiten en de voorgestelde transacties; 
 4. Het doel van de transacties;
 5. Indien van toepassing, de transfer pricing rapporten;
 6. Indien er sprake is van grensoverschrijdende transacties, het land of de landen waarmee de ruling uitgewisseld zal worden; 
 7. Een omschrijving van de transacties en de effecten hiervan in andere jurisdicties;
 8. Het organogram; 
 9. De antwoorden op de vragen opgenomen in het document ‘Template and instruction sheet for information exchange’.

Om in aanmerking te komen voor een ruling, moet u een schriftelijk verzoek met de voorgenoemde informatie/documenten bij de Belastingdienst indienen. U kunt uw verzoek e-mailen naar: info.belastingdienst@gobiernu.cw. Het is niet mogelijk om de verzoeken persoonlijk bij de Belastingdienst in te dienen.

Verzoek lager aan te geven voorlopige aanslag

Als de door u berekende voorlopige aangifte lager uitvalt dan uw meest recente definitieve aangifte, dan kunt u bij de Inspecteur der Belastingen schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen om de aangifte tot dit lagere bedrag te mogen doen. Voor dit verzoekschrift moet u een daarvoor bestemd formulier gebruiken. Een voorbeeld van dit formulier kunt u hier downloaden. Verzoek lagere voorlopige aanslag. U kunt uw verzoek e-mailen naar: info.belastingdienst@gobiernu.cw.

Omdat de Inspecteur twee weken de tijd nodig heeft om te beslissen, is het raadzaam om minimaal een maand voor het verstrijken van de indieningsdatum voor de voorlopige aangifte uw verzoek bij de Inspecteur in te dienen. Indien u geen antwoord heeft ontvangen vragen wij u om contact op te nemen met de Inspecteur voordat u tot betaling overgaat van het door u gestelde lagere bedrag. Het eventueel te betalen belastingbedrag volgens de voorlopige aangifte dient u te voldoen bij de ontvanger. 

Inkomensverklaring voor bedrijven

U kunt de inkomensverklaring pas aanvragen wanneer u uw aangifte winstbelasting heeft ingediend en deze door ons is afgehandeld. 

U kunt een inkomensverklaring aanvragen door een email te versturen naar: info.belastingdienst@gobiernu.cw. Nadat u het verzoek heeft ingediend ontvangt u, zodra deze klaar is, een email met daarin de digitale versie van uw inkomensverklaring. In de aanvraag moeten de volgende gegevens worden aangeleverd:

 • De algemene gegevens van de onderneming, zoals naam, adres en CRIB-nummer; én
 • De reden waarom u de inkomensverklaring nodig heeft, voor welke instantie.
Wat is de vergrijpboete?

Indien blijkt dat er sprake is van opzet of grove schuld, kan een vergrijpboete worden opgelegd. De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst van de schuld. 

 • Indien er sprake is van grove schuld of opzet, bedraagt de boete respectievelijk 25% of 50%.
 • Indien er sprake is van ernstige fraude bedraagt de boete 100%.
 • Indien er sprake is van recidivism, bedraagt de boete bij grove schuld 50% en bij opzet 100%.
Formulier Woonplaatsverklaring

  Aanvraag Woonplaatsverklaring

  Gebruik dit formulier om een woonplaats aan te vragen.

  Toelichting:

  Persoonlijke gegevens Vul hieronder uw persoonlijke gegevens


  Termen en condities

  Meer informatie

  Heeft u nog vragen? Voor meer informatie kunt u www.belastingdienst.cw bezoeken. U kunt uw vragen ook via onze e-mail inlichtingen@gobiernu.cw stellen.