Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten

Veelgemaakte fouten bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting

Met ingang van het belastingjaar 2019 is de Inspectie der Belastingen Curaçao gestart met het toepassen van het automatisch afdoen van aangiften inkomstenbelasting. De ervaring tot nu toe is dat er mede door het niet correct invullen van de aangifte, veel aangiften niet automatisch kunnen worden afgedaan. In 2023 moeten nog verbeteringen worden doorgevoerd in het portaal om zodoende ook bepaalde fouten te voorkomen. De meest voorkomende fouten en knelpunten worden hier voor u opgesomd, met suggesties voor verbetering. Het indienen van de aangifte inkomstenbelasting met o.a. deze fouten, heeft als gevolg dat de afhandeling vertraging oploopt, omdat veel van deze fouten alleen handmatig kunnen worden gecorrigeerd. Een verzoek aan iedereen om deze fouten te voorkomen om zodoende vertraging in de afhandeling te vermijden.

Persoonlijke gegevens (burgerlijke staat) in de aangifte:

 1. Het cribnummer van de partner wordt niet correct ingevuld. Indien het cribnummer van de partner niet bekend is, svp deze opvragen via info.belastingdienst@gobiernu.cw.
 2. Voor de inkomstenbelasting wordt u als gehuwd aangemerkt als u het hele belastingjaar gehuwd is geweest en u en uw echtgeno(o)t(e) op Curaçao woonden. Bent u in het belastingjaar: in het huwelijk getreden; gescheiden; duurzaam gescheiden gaan wonen; of uw echtgeno(o)t(e) is overleden, dan wordt u voor dat jaar als een ongehuwde belastingplichtige aangemerkt. Vult dus in die gevallen als burgerlijke staat ongehuwd in. 
 3. Indien u gehuwd bent, dan kunt u een verzoek om gescheiden heffing doen, indien u buiten gemeenschap van goederen bent gehuwd. U moet een kopie van de huwelijkse akte indienen. Veel echtparen doen onterecht een verzoek op toepassing van de gescheiden heffing. 

Overige vragen in de aangifte:

 1. Is de penshonado-regeling op u van toepassing? Deze vraag is niet van toepassing op de lokale gepensioneerde. De penshonado regeling is een speciale regeling voor uit het buitenland afkomstige penshonados waarbij aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Indien u een lokale gepensioneerde bent met een AOV-uitkering en of andere pensioenen, moet u deze vraag met nee beantwoorden. 
 2. Verzoekt u om toepassing van het bijzonder tarief? Vaak wordt deze vraag met een ja beantwoord, terwijl er geen sprake is van een inkomensbestanddeel waarop het bijzonder tarief van toepassing is. Het bijzonder tarief is van toepassing op bijv. ontslagloon en cessantia. Let op! Eenmalige uitkeringen zoals bonus en vakantiegeld vallen in de loonbelasting onder de tabel bijzondere beloning. Dit heeft niets te maken met toepassing van het bijzonder tarief in de inkomstenbelasting.

Loon, pensioen, uitkeringen en winst uit onderneming:

 1. Belastingplichtigen geven niet alle genoten lonen en andere inkomsten uit arbeid aan. Het aangegeven inkomen zal worden verhoogd met het niet aangegeven extra inkomsten.
 2. Beroepskosten (vaste aftrek van fl. 500,-) wordt vaak niet ingevuld, wat in het nadeel is van de belastingplichtige.
 3. Werknemersdeel Pensioenfonds wordt niet ingevuld of foutieve bedragen (premie AOV) worden hier ingevuld. Het juiste bedrag aan werknemersdeel pensioenfonds staat op de loonbelastingkaart onder verwervingskosten.
 4. Overal waar de totale premie moet worden ingevuld, wordt vaak slechts de werknemersbijdrage ingevuld. Neem de gegevens correct over van uw loonbelastingkaart.
 5. Buitenlandse inhoudingen worden als binnenlandse inhoudingen ingevuld. Dit is niet correct. De buitenlandse inhouding is geen voorheffing voor de inkomstenbelasting. Bij buitenlands inkomen kunt u een verzoek doen op toepassing van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.
 6. Belastingplichtige heeft naast zijn dienstbetrekking ook een eenmanszaak, maar geeft de opbrengst van deze onderneming niet aan.

Periodieke uitkeringen

 1. De ontvangen alimentatie (conform rechterlijke vonnis) wordt niet aangegeven door de (ex) echtgeno(o)t(e). Deze echtscheidingsuitkering is een periodieke uitkering en vormt onderdeel van het aan te geven inkomen.

Persoonlijke verminderingen

 1. Belastingplichtige geeft de in het belastingjaar terugontvangen premie AOV/AWW niet aan.
 2. Belastingplichtige geeft de totaal ingehouden premie AOV/AWW aan als op aanslag betaalde premie AOV/AWW. Bij het opvoeren van op aanslag betaalde premie AOV/AWW moet een bewijs van betaling worden ingediend. 
 3. Belastingplichtige geeft een levensverzekering met een kapitaalsuitkering aan als persoonlijke vermindering.
 4. Belastingplichtige geeft gewone levensverzekering aan als overlijdensrisicoverzekering bij hypotheek aftrek.
 5. Aflossing studieschuld is persoonsgebonden. Ouders lossen studieschuld voor hun kinderen af en willen deze in aftrek brengen van hun eigen inkomen. Dit is niet toegestaan.

Persoonlijke lasten

 1. Belastingplichtige claimt aftrek onderhoudskosten eigen woning, terwijl de eigen woning geen beschermd monument is, conform de Monumenteneilandsverordening Curaçao.
 2. Brand- en of ongevallenverzekering worden ingevuld, terwijl deze niet aftrekbaar zijn.
 3. Rente persoonlijke lening (consumptief krediet) wordt 2 keer in aftrek gebracht: één keer als rente en kosten van geldlening onder Persoonlijke lasten en nog een keer als rente van studieschuld onder Persoonlijke verminderingen. Deze moeten alleen bij Persoonlijke lasten worden ingevuld.
 4. Hypotheekrente aftrek wordt opgevoerd terwijl belastingplichtige niet de eigenaar is van een woning die hem als hoofdverblijf ter beschikking staat.

Kindertoeslag en buitengewone lasten (studiekosten van kinderen tot en met 26 jaar)

 1. Belastingplichtigen vullen voor studerende kinderen verkeerde categorieën kindertoeslag in. Doorslaggevend is de leeftijd van het kind op 1 januari van het belastingjaar en de school waar hij/zij op die datum ingeschreven staat.  Belastingplichtigen moeten de schoolverklaring indienen voor schoolgaande /studerende kinderen tussen 16 en 27 jaar.
 2. Belastingplichtigen moeten het I-20 formulier van in de V.S. studerende kinderen ook indienen samen met de aangifte.
 3. Belastingplichtigen die buitengewone lasten studerende kinderen claimen moeten de DUO verklaring of  SSC verklaring  van de studerende kinderen ook indienen samen met de aangifte.
 4. Belastingplichtigen geven geen specificatie van de betaalde studiekosten. Overmaking van geld voor levensonderhoud is niet aftrekbaar. 
 5. Belastingplichtigen voeren studiekosten op voor kinderen die geen MBO, HBO of Universiteit volgen.

Buitengewone lasten

 1. Belastingplichtigen voeren levensonderhoud op voor kinderen jonger dan 27 jaar, die of ziek, of gebrekkig zijn, zonder dat deze kinderen ziek of gebrekkig zijn.
 2. Belastingplichtigen voeren ziektekosten op voor gezinsleden die in een instelling of verzorgingshuis verblijven zonder specificatie van de werkelijke ziekte kosten. Kosten van verblijf, electra, water, eten, drinken, wasserij en recreatie zijn geen ziektekosten.

 

Naar nieuwsoverzicht