Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten

Indienen verzamelloonstaat 2022 mogelijk tot en met 28 april 2023

Enkele weken geleden is door de Minister van Financien Javier Silvania bekend gemaakt dat de verzamelloonstaat over het jaar 2022 uiterlijk 1 april 2023 door de werkgevers moet worden ingediend. Tevens is aangegeven dat het dit jaar verplicht is om in de verzamelloonstaat het cribnummer van alle werknemers op te nemen. Deze aankondiging heeft bij de belastingdienst tot een zeer groot aantal aanvragen voor cribnummers geleid. Het aantal aanvragen is dusdanig groot dat nu al duidelijk is dat deze aanvragen niet voor 1 april verwerkt kunnen worden. Derhalve is besloten de uiterste indieningsdatum van de verzamelloonstaat 2022 te verlengen tot vrijdag 28 april as. Door de belastingdienst wordt er momenteel alles aan gedaan om de ontvangen aanvragen zo spoedig mogelijk te verwerken. Onder andere worden geautomatiseerd cribnummers aangemaakt voor alle ingezetenen die nog niet over een cribnummer beschikken. Momenteel dienen veel burgers een aanvraag is voor een nieuw cribnummer terwijl zij reeds over een cribnummer beschikken. Indien u correspondentie ontvangt van de belastingdienst (aanslag, aanmaning, verrekeningsbrief etc.) dan staat hierop altijd uw cribnummer vermeld. De belastingdienst doet dan ook een dringende oproep om eerst na te gaan of u op deze correspondentie uw cribnummer kunt vinden voordat u via www.belastingdienst.cw een aanvraag voor een nieuw cribnummer indient.

Diverse werkgevers hebben aangegeven dat zijn niet over cribnummers beschikken van personeel dat reeds gedurende 2022 uit dienst is gegaan. Hiervoor wordt momenteel aan een oplossing gewerkt waarover op zeer korte termijn nader wordt gecommuniceerd. Werkgevers wordt geadviseerd om alvast de cribnummers te completeren voor de medewerkers die tot en met 31 december 2022 in dienst zijn geweest. De belastingdienst dringt er tenslotte bij werkgevers op aan om bij alle werknemers die in dienst treden het cribnummer in hun loonadministratie op te nemen. De verplichting tot het opnemen van een cribnummer in de verzamelloonstaat zal blijven bestaan. Het is overigens ook voor niet-ingezetenen mogelijk om een cribnummer aan te vragen via www.belastingdienst.cw. Voor de belastingdienst is in dit kader de nationaliteit of verblijfsstatus van een werknemer niet relevant. Iedereen wordt gefaciliteerd om verschuldigde belastingen en premies af te dragen.

Naar nieuwsoverzicht