Zoek binnen de Belastingdienst

Vrijstelling loonbelasting

Personen die in het buitenland wonen en een sociale verzekeringsuitkering of een pensioen ontvangen kunnen recht hebben op vrijstelling van loonbelasting.

Voor personen die in het buitenland wonen mag de inhoudingsplichtige de inhouding van loonbelasting alleen dan achterwege laten als de inspecteur dit schriftelijk goedgekeurd heeft. Als de pensioengerechtigde geen vrijstellingsverklaring van de inspecteur heeft overgelegd dient de inhoudingsplichtige altijd loonbelasting in te houden.

Indien u meent voor een vrijstelling in aanmerking te komen moet u aan de inspecteur in zijn woonstaat een woonplaatsverklaring vragen. Vervolgens kan u aan de inspecteur te Curacao om de vrijstelling verzoeken. Bij het verzoek moet de woonplaatsverklaring overgelegd worden. Voor beelden voor een verzoek vindt u hier voor SVB en hier voor pensioen. U kunt het verzoek per e-mail indienen bij loonbelasting@gobiernu.cw 
Controleer of u het formulier volledig hebt ingevuld en of u de woonplaatsverklaring hebt bijgevoegd.

U mag het verzoek ook ineen voldoende gefrankeerde envelop sturen naar:

Inspectie der belastingen
t.a.v Afdeling loonbelasting
Regentesselaan z/n
Curaçao

Tot en met 2014 hadden buitenlandse belastingplichtigen recht op toepassing van de basiskorting. Dit recht is met ingang van 1 januari 2015 vervallen. De basiskorting is niet meer in de loonbelastingtabellen verwerkt.

SVB uitkeringen

De uitkeringen die de SVB doet op grond van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (AOV-pensioen) en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (AWW-pensioen) worden als loon uit vroegere dienstbetrekking aangemerkt. Met ingang van 1 januari 2015 is de basiskorting voor buitenlandse belastingplichtingen afgeschaft. Hierdoor is de SVB, als inhoudingsplichtige, verplicht om loonbelasting in te houden op de uitbetaalde AOV-uitkeringen en AWW-uitkeringen van alle AOV-pensioengerechtigden en AWW-pensioengerechtigden die in het buitenland wonen.

Nederland en Caribisch Nederland

U woont in Nederland of Caribisch Nederland en ontvangt van de SVB een weduwen/weduwnaarspensioen (AWW-pensioen), een wezenpensioen (AWW-pensioen), een Ouderdomspensioen (AOV-pensioen) of een partnertoeslag op het AOV-pensioen (toeslag).

Vanaf 2016 is de belastingregeling voor het Koninkrijk (hierna: BRK) voor inwoners van Nederland en Caribisch Nederland vervangen door de Belastingregeling Nederland Curaçao (hierna: BRNC). De BRNC wijst de heffing over de uitgekeerde AOV-pensioen en AWW-pensioen toe aan de uitkerende staat (in dit geval Curaçao). Met ingang van 2016 is de SVB op grond van artikel 17, tweede lid, van de BRNC verplicht om loonbelasting in te houden over het uitgekeerde AOV-pensioen en AWW-pensioen, welke worden uitbetaald aan inwoners van Nederland en Caribisch Nederland.

Een vrijstelling in Curaçao voor de loonbelasting is niet mogelijk. De AOV- pensioengerechtigden en AWW-pensioengerechtigden die in Nederland of Caribisch Nederland wonen, dienen de ontvangen AOV en AWW uitkering in Nederland of Caribisch Nederland op te geven in de aangifte inkomstenbelasting en kunnen daarbij een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting vragen. Curaçao zal informatie over de door u ontvangen uitkering jaarlijks met Nederland uitwisselen.

Aruba en Sint Maarten

Voor Aruba en Sint Maarten geldt de BRK. Voor sociale verzekeringsuitkeringen (dit zijn alle uitkeringen die de SVB uitkeert) is in de BRK bepaald dat het heffingsrecht toekomt aan de woonstaat. In Curacao, de uitkerende staat, kan dan de vrijstelling gevraagd worden.
De uitkeringsgerechtigden die in Aruba en Sint Maarten wonen, dienen het ontvangen pensioen in hun woonstaat aan te geven in de aangifte inkomstenbelasting. Zij hebben geen recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

Overige landen

Voor alle overige landen dan Nederland, Aruba, Sint Maarten geldt dat de sociale verzekeringsuitkeringen in Curacao belast zijn. Een vrijstelling kan niet verleend worden.
Alleen met Noorwegen is een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten. Hierin is geregeld dat in Noorwegen een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend moet worden voor sociale verzekeringuitkeringen.

Particuliere pensioenen

Dit zijn pensioenen die u bij een werkgever heeft opgebouwd. Pensioenen van ambtenaren vallen hier niet onder.

Nederland en de BES-eilanden

Voor Nederland (inclusief de BES eilanden) geldt tot en met 2015 de BRK en vanaf 2016 de BRNC.
Voor inwoners van Nederland die onder de overgangsregeling van de BRNC vallen blijft de BRK gelden!

Onder de BRK was de heffing over particuliere pensioenen toegewezen aan de woonstaat. In de uitkerende staat kon de pensioengerechtigde een vrijstelling vragen aan de inspecteur.

Onder de BRNC gelden met ingang van 2016 de volgende regels. Op grond van artikel 17, derde lid, van de BRNC mag Curacao ook heffen over pensioenen die aan inwoners van Nederland betaald worden. Als het periodieke betalingen zijn mag Curacao maximaal 15% belasting heffen. Dit geldt voor personen die na 4 juni 2014 in Nederland (inclusief de BES eilanden) zijn gaan wonen of van wie het pensioen na 4 juni 2014 is ingegaan.
Deze personen kunnen geen vrijstelling meer vragen aan de inspecteur in Curacao. Zij kunnen wel vragen de heffing te beperken tot maximaal 15%. Bij de tarieven voor 2019 wordt het gemiddelde tarief meer dan 15% bij een belastbaar loon van meer dan 60.967. Voor pensioenen lager dan dit bedrag heeft het dus geen zin een dergelijk verzoek te doen.

Op grond van de overgangsbepaling artikel 29 vinden de bepalingen van artikel 17 geen toepassing op personen die op 5 juni 2014 (= tijdstip van indiening bij koninklijk boodschap van de BRNC) in Nederland (inclusief de BES eilanden) woonden en van wie het pensioen op 5 juni 2014 al was ingegaan. Voor deze personen blijft dus de rest van hun leven de BRK gelden. Dat betekent dat deze personen de inspecteur in Curacao om een vrijstelling kunnen vragen.

Eenmalige uitkeringen (denk aan afkoop pensioen) waren onder de BRK al toegewezen aan de uitkerende staat; onder BRNC wijzigt dit niet.

De pensioengerechtigden die in Nederland (inclusief de BES eilanden) wonen dienen het ontvangen pensioen in Nederland aan te geven in de aangifte inkomstenbelasting en kunnen daarbij een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting vragen.

Aruba en Sint Maarten

Voor Aruba en Sint Maarten geldt de BRK. Voor particuliere pensioenen is in de BRK bepaald dat het heffingsrecht toekomt aan de woonstaat. In Curacao, de uitkerende staat, kan dan de vrijstelling gevraagd worden.

Overige buitenland

Voor alle overige landen dan Nederland, Aruba, Sint Maarten wordt het pensioen in Curacao belast.

Alleen met Noorwegen is een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten. Hierin is geregeld dat dan in Noorwegen een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend moet worden.

Overheidspensioenen

Overheidspensioenen worden uitbetaald door het Algemeen Pensioenfonds Curacao (APC). Het APC dient over de pensioenuitkeringen loonbelasting in te houden.

BRK en BRNC

Zowel onder de BRK als onder de BRNC is de heffing over overheidspensioenen toegewezen aan het land waar de ambtnaar gewerkt heeft.
Op grond van artikel 39 BRK heeft de pensioneerde toch recht op toepassing van de basiskorting. De BRK geldt na 1-1-2016 nog slechts voor Aruba en Sint Maarten. Voor deze landen mag de basiskorting dus wel toegepast blijven worden.
Vanaf 1-1-2016 geldt voor Nederland (inclusief de BES) de BRNC. Deze kent geen bepaling als artikel 39 BRK. Daarom kan voor inwoners van Nederland de basiskorting niet meer aan de orde komen.

AOV-uitkeringen via APC

Onder de BRK was de belasting over de AOV-uitkering toegewezen aan het woonland. Onder de BRNC is de belastingheffing toegewezen aan de uitkerende staat. Voor personen die in het buitenland wonen en die de AOV-uitkering van de SVB via APC laten uitkeren moet over het gehele bedrag loonbelasting ingehouden worden.
Voor personen die de AOV apart ontvangen zal de Inspectie aanslagen opleggen indien belasting verschuldigd is.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Loonbelasting. U kunt deze afdeling bereiken via (5999) 7342543 of 7342544 van maandag tot en met donderdag van 08:00-11:30 uur en 14:00 uur -17:00 uur en op vrijdag van 08:00-11:30 en 14:00-16:00 uur (Curaçaose tijd). U kunt uw vragen ook per e-mail indienen via loonbelasting@gobiernu.cw. U kunt ook een brief opsturen. Het postadres is: Regentesselaan z/n Curaçao.