Zoek binnen de Belastingdienst

Verrekening van teruggaven
voor particulieren

Verrekening van teruggaven

Algemeen
Het komt regelmatig voor dat de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao geld van u te vorderen heeft terwijl hij op hetzelfde moment geld aan u schuldig is. Terwijl u op de ene aanslag nog een bedrag heeft openstaan wordt bijvoorbeeld een restitutie op een andere aanslag verleend. Zoals elke schuldeiser zal ook de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao in beginsel geen geld uitbetalen zolang hij geld te vorderen heeft van de schuldenaar. Dat betekent dus dat een belastingteruggave pas uitbetaald wordt als de belastingplichtige geen enkele achterstand heeft in de betaling van aan hem opgelegde aanslagen.

Uitbetaling
In beginsel wordt de teruggave alleen uitbetaald nadat u een aanslagbiljet dan wel een schriftelijk bericht van de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao over de teruggave heeft ontvangen.

Voor uitbetaling van uw teruggave kunt u zich melden bij loket 4 van het kantoor van de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao in het Belastinggebouw Groot Kwartier aan de Regentesselaan z/n melden voor uitbetaling. Desgewenst kunt u verzoeken de teruggave op uw bank- of girorekening te laten storten Houdt u er rekening mee dat u zich bij het incasseren van een teruggave altijd deugdelijk dient te legitimeren met een geldige identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs.

De wettelijke grondslag voor verrekening
Afboeking van een restitutie op openstaande schuld vindt haar grondslag in artikel 10 van de Landsverordening op de Invordering van Directe Belastingen. Het is voor verrekening op grond van dit artikel niet noodzakelijk dat de betalingstermijnen van de openstaande aanslag reeds zijn verschenen.

Verrekening terwijl de betalingstermijnen nog niet zijn verschenen
Een aanslag kan onder bepaalde omstandigheden in termijnen worden betaald. De wetgever heeft die betalingstermijnen gegeven om het voor de belastingschuldige mogelijk te maken gelden vrij te maken c.q. gelden te verdienen om de aanslag te voldoen. Indien een aanslag binnen deze wettelijke termijnen wordt voldaan en er overigens geen openstaande schuld is waarvan betalingstermijnen zijn verstreken, zal een restitutie slechts op verzoek van de belastingschuldige met de niet vervallen termijnen worden verrekend. Indien een aanslag niet (geheel) conform de wettelijke termijnen wordt voldaan, dan wordt een restitutie verrekend, zo mogelijk met de gehele openstaande schuld (dus inclusief de nog niet vervallen termijnen).

Verrekening tijdens een betalingsregeling
Een standaardbepaling bij elke betalingsregeling is dat de aflossing niet wordt beïnvloed door komende verminderingen en teruggaven. Derhalve wordt een teruggave ook verrekend indien een betalingsregeling is getroffen.

Verrekening als de openstaande aanslag wordt ingehouden door de werkgever
Aanslagen inkomstenbelasting kunnen in veel gevallen ter inhouding worden toegezonden aan de werkgever van de belastingschuldige. Ook als de werkgever de aanslag inhoudt zal een teruggave worden verrekend indien er achterstand is in de voldoening van de wettelijke termijnen. De betreffende aanslag verschijnt weer op de factuur op het moment dat termijnen vervallen die niet verrekend konden worden. Als door de werkgever reeds vervallen aanslagen in één totaalbedrag worden ingehouden dan loopt de inhouding gewoon door. In dat geval is namelijk sprake van een betalingsregeling die niet wijzigt door verrekening.

Verrekening terwijl U bezwaar heeft tegen de openstaande aanslag
Het is mogelijk dat u van mening bent dat de openstaande aanslag ten onrechte of tot een te hoog bedrag is opgelegd. Als u een bezwaarschrift tegen de aanslag heeft ingediend zal de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao u in de regel uitstel van betaling verlenen voor de betaling van die aanslag, eventueel onder nader te stellen voorwaarden. Een teruggave zal ook verrekend worden met een aanslag waartegen u bezwaar heeft gemaakt. Mocht de Inspecteur der Belastingen u vervolgens in het gelijk stellen en de aanslag verminderen, dan zal het op de aanslag verrekende bedrag alsnog aan u worden uitbetaald.

Verschillende belastingschulden
Verrekening kan alleen plaatsvinden als de te betalen aanslag en de teruggave ten name van dezelfde belastingschuldige staan. Een teruggave ten gunste van een direkteur van een N.V. kan bijvoorbeeld niet verrekend worden met een aanslag ten name van de N.V. Indien een betalingsregeling wordt afgesloten zal de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao in de regel evenwel verlangen dat de schuld van beide echtgenoten wordt geregeld of van zowel de N.V. als de direkteur van de N.V.: als onderdeel van een dergelijke betalingsregeling is verrekening over en weer wel degelijk mogelijk.

Administratieve verrekening
De Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao zal de mogelijkheid tot verrekening van een teruggave zoveel mogelijk nagaan voordat hij u in kennis stelt van de teruggave. U ontvangt in dat geval op één formulier zowel bericht van het beschikbaar komen van een teruggave als een mededeling van de wijze waarop de teruggave is verrekend. Als er geen openstaande schuld is krijgt u uiteraard schriftelijk bericht dat de teruggave beschikbaar is voor uitbetaling. Het kan echter voorkomen dat op het moment van verzenden van het formulier geen openstaande schuld op uw naam voorkomt, maar dat er op het moment dat u de aanslag wilt incasseren weer een aanslag blijkt te zijn opgelegd. In dat geval zal de kassier, bij wie u de teruggave wilt incasseren, alsnog over moeten gaan tot verrekening.

Klachten
Als u van mening bent dat een teruggave ten onrechte of onjuist is verrekend kunt u daaromtrent een klacht indienen bij de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao. Doet u dat bij voorkeur schriftelijk, met overlegging van de relevante stukken zoals het bericht van verrekening, betalingsbewijzen, salarisslips en dergelijke.