Zoek binnen de Belastingdienst

Aftrekposten
voor particulieren

Aftrekposten

1. Auto van de zaak

Als u een personenauto van uw werkgever tot uw beschikking heeft en u deze auto ook privé gebruikt, – waaronder voor woon- en werkverkeer – moet u bij deze vraag 15% van de oorspronkelijke nieuwwaarde van de auto, inclusief omzetbelasting en de invoerheffingen tot uw inkomen rekenen. In beginsel hoort het bedrag in het brutoloon begrepen te zijn. Vraag s.v.p. aan uw werkgever of dit gebeurd is.

Let op! Met woon- en werkverkeer wordt bedoeld het heen en weer reizen tussen uw woonadres en de plaats van uw werkzaamheden.

Ook in de gevallen dat de werknemer het vervoermiddel op verzoek van de werkgever mee naar huis neemt om bijvoorbeeld diefstal of vernieling te voorkomen is er sprake van het ter beschikking stellen en zal de fiscale bijtelling moeten plaatsvinden.

Indien u de auto in de loop van het jaar krijgt, dan moet de bijtelling naar tijdsgelang berekend worden. Stel dat de fiscale bijtelling wegens het privé-gebruik van het vervoermiddel over het hele jaar fl. 5.000 is, maar u kunt de auto dat jaar maar drie maanden privé gebruiken. Uw privé-gebruik is dan 3/12-deel van fl. 5.000, dus fl. 1.250.

Als de werknemer ter zake van het gebruik van het vervoermiddel aan de werkgever een vergoeding moet voldoen, dan komt de betaalde vergoeding in mindering op de hiervoor bedoelde 15%. Uitsluitend de kosten die de werknemer rechtstreeks aan de werkgever betaalt, kunnen in aftrek worden gebracht op de bijtelling. Als de werknemer meer betaalt dan genoemde 15% dan wordt het voordeel gesteld op nul. Het eventuele meerdere is niet aftrekbaar als beroepskosten.

Als personenauto worden ook aangemerkt de jeeps en de pick-ups, zowel in de versie met dubbele als die met enkele cabine. Als een ander vervoermiddel, dan hiervoor bedoeld, ter beschikking wordt gesteld zal het werkelijke voordeel dat de werknemer geniet door het niet zakelijke gebruik belast dienen te worden.
Bij de berekening van uw winst moet u in ieder geval rekening houden met de volgende punten:

  • Indien de auto tot uw ondernemingsvermogen behoort en de kosten komen ten laste van de winst, dan moet u nog rekening houden met het privé gebruik. Daarvoor moet u 15% van de oorspronkelijke nieuwwaarde, inclusief omzetbelasting en invoerheffingen van de auto bij de winst tellen, met dien verstande dat maximaal de werkelijke kosten minus 15% van de nieuwwaarde van de auto, inclusief omzetbelasting en invoerheffingen ten laste van de winst mogen komen.
  • Is de auto privé-vermogen dan mogen de kosten van zakelijke ritten, uitgezonderd woon-werkverkeer (fl. 0.35 per kilometer) als bedrijfskosten worden geboekt.

2. Onroerend goed

Als een onroerend goed tot het ondernemings-vermogen van de ondernemer behoort, zijn de volgende situaties te onderscheiden:
het onroerend goed staat de eigenaar/ondernemer als hoofdverblijf ter beschikking (eigen woning);
de eigenaar/ondernemer verhuurt het onroerend goed aan derden of stelt het ter beschikking aan derden.

3. Eigen woning

Als een woning tot uw ondernemingsvermogen behoort en deze woning staat u als hoofdverblijf ter beschikking, dan hoeft u de huurwaarde van deze woning niet bij de winst op te tellen.
U kunt de onderhoudskosten van deze woning tot een bedrag van 2% van de leggerwaarde van de woning (dat is de waarde die wordt gebruikt voor de toepassing van de grondbelasting) met een maximum van fl. 3.000 aftrekken van de winst

Let op! Afschrijvingskosten zijn aftrekbaar.

Let op! Hypotheekrente is onbeperkt aftrekbaar.

Let op! Andere kosten, zoals brandverzekering, grondbelasting, erfpachtcanon en grondhuur zijn niet aftrekbaar.

4. Verhuurd onroerend goed

Als u een onroerend goed verhuurt dat tot uw ondernemingsvermogen behoort, zijn de huurinkomsten volledig belast en de kosten zoals onderhoud, brandverzekering, grondbelasting, erfpachtcanon, grondhuur en afschrijvingen volledig aftrekbaar.

5. Woning ter beschikking gesteld

Als u als ondernemer een woning, die tot uw ondernemingsvermogen behoort, ter beschikking stelt aan een werknemer dan is de kostenaftrek van deze woning gemaximeerd. U kunt niet meer kosten in aftrek brengen dan het bedrag dat bij de werknemer als belaste huurwaarde (inkomsten in natura) tot het inkomen wordt gerekend, zijnde 4.8% van de verkoopwaarde van de woning plus 2% van de waarde van de woning (voor toepassing van de grondbelasting) met een maximum van fl. 3000.