Zoek binnen de Belastingdienst

Penshonadoregeling
voor particulieren

Penshonadoregeling

 1. Inleiding
 2. De optieregeling
 3. Overige gevolgen van de penshonado regeling
 4. De volksverzekeringen

Inleiding

Bij de vestiging in Curacao krijgt een immigrant met diverse belastingverordeningen te maken. Ingezetenen van Curacao zijn aan de inkomstenbelasting onderworpen voor zowel de binnenlandse inkomsten als de buitenlandse inkomsten (het wereldinkomen). Het tarief van de inkomstenbelasting is progressief en loopt op tot een marginaal tarief van 49% dat geldt vanaf een belastbaar inkomen van NAF. 123.456. Meer informatie over de tarieven vindt u (link opnemen). Voor sommige immigranten gelden speciale tegemoetkomingen in de inkomstenbelasting, die bekend staan als “de penshonadoregeling”. De penshonadoregeling biedt een gunstige fiscale regeling voor buitenlandse inkomsten.

De Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) is een rijkswet die de voorkoming van dubbele belasting regelt tussen Nederland, Curacao, Sint Maarten en Aruba. Sinds 1998 vallen alle ”nieuwe” penshonado’s onder de hierna te behandelen regels en is een tarief van 10% inkomstenbelasting van toepassing. Voor penshonado’s die vóór genoemde datum op Curacao woonden kan het tarief van 5% nog van toepassing zijn.

BRK-bescherming geldt voor de penshonado die zich na 1 januari 1998 in Curacao heeft gevestigd en voor de penshonado die zich onder de oude regeling in Curacao heeft gevestigd en tijdig heeft geopteerd voor de nieuwe penshonadoregeling. Het ontbreken van BRK-bescherming betekent dat de penshonado voor Nederlandse inkomstenbelasting als een buitenlands belastingplichtige wordt aangemerkt voor zover hij inkomsten geniet die in Nederland aan de inkomstenbelasting onderworpen zijn. De situatie kan zich derhalve voordoen dat de penshonado door het wegvallen van de BRK-bescherming zowel in Nederland als in Curacao wordt belast. Nederland verleent vervolgens een voorkoming van dubbele belasting via verrekening van de Antilliaanse belasting. Per saldo zal de gecombineerde druk van de Nederlandse en de Curaçaose belastingheffing over deze inkomsten op het Nederlandse niveau liggen.

De penshonadoregeling biedt een tweetal mogelijkheden met betrekking tot de belastingheffing over de inkomsten uit buitenlandse bronnen:

 • belastingheffing naar een tarief van 10% (deze mogelijkheid biedt BRK bescherming);
 • belastingheffing naar een tarief van 10% met de mogelijkheid te opteren voor belastingheffing naar een forfaitair inkomen van NAF. 500.000,– belast tegen het normale progressieve tarief indien dit in een lager belastingbedrag resulteert. Verder genoemd “de optieregeling”(deze mogelijkheid biedt geen BRK bescherming).

Penshonado’s die geen behoefte hebben aan BRK bescherming kunnen onder nadere voorwaarden gebruik maken van de optieregeling, of, indien het penshonados betreft die voor 1 januari 1998 “penshonado” waren, van de oude regeling.

Een persoon die voldoet aan de hierna volgende voorwaarden, kan verzoeken om belastingheffing naar een tarief van 10% over de zuivere opbrengst van buitenlandse bronnen.

 • hij dient over een geldige verblijfsvergunning te beschikken;
 • hij dient voor eigen gebruik in Curacao een woning in eigendom onverhuurd ter beschikking te hebben met een waarde van minstens NAF. 450.000,– op het tijdstip van verkrijging;
 • direct voorafgaande aan het jaar waarin hij zich in Curacao vestigt dient hij voor een aaneengesloten periode van vijf jaren in het buitenland woonachtig te zijn geweest;
 • op het moment van inschrijving in het bevolkingsregister dient hij de leeftijd van 50 jaar te hebben bereikt;
 • binnen twee maanden na inschrijving in het bevolkingsregister dient hij zich bij de bevoegde Inspecteur der Belastingen te hebben aangemeld als belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor toepassing van de regeling;
 • binnen 18 maanden na inschrijving in het bevolkingsregister dient hij een woning in eigen gebruik ter beschikking hebben.

De nieuwe regeling wordt niet toegepast indien de belastingplichtige en/of zijn niet duurzaam van hem gescheiden levende echtgenote voordelen verkrijgen uit het hier te lande:

 • vervullen van een dienstbetrekking;
 • zelfstandig uitoefenen van een beroep;
 • verrichten van handelingen, werkzaamheden en diensten van elke aard.

Daarbij wordt geregeld dat onder het vervullen van een dienstbetrekking niet wordt verstaan:

 • de arbeidsverhouding tussen een 40% aandeelhouder en een in Curacao gevestigd lichaam;
 • het als commissaris bekleden van een toezichthoudende functie in een binnen Curacao gevestigd lichaam.

Inkomsten verkregen uit deze en andere binnenlandse bronnen, zijn naar het normale inkomstenbelastingtarief belast, daar deze niet worden gerekend tot opbrengst van buitenlandse bronnen.

Wat wordt onder zuivere opbrengst van buitenlandse bronnen verstaan?
Voor de toepassing van de nieuwe penshonadoregeling zijn de bronnen die worden aangemerkt als buitenlandse bronnen, limitatief opgesomd.
De volgende bronnen worden genoemd:

 • de opbrengst van bestaande of vroegere dienstbetrekking of overige werkzaamheden (dit zijn in het algemeen pensioenen) uitgeoefend buiten Curacao, tenzij het betreft de opbrengst van een bestaande dienstbetrekking als bestuurder of commissaris van een lichaam dat feitelijk of statutair in Curacao is gevestigd;
 • opbrengst van onderneming, voor zover deze persoonlijk met behulp van een vaste inrichting, of door vaste vertegenwoordigers of gemachtigden, buiten Curacao wordt gedreven;
 • opbrengst van buiten Curacao gelegen onroerende zaken de rechten waaraan deze zijn onderworpen;
 • de rente van banktegoeden en overige schuldvorderingen met uitzondering van:
  • schuldvorderingen, verzekerd door hypotheek, gevestigd op in Curacao gelegen onroerende zaken;
  • schuldvorderingen, niet zijnde banktegoeden, ten laste van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die woonachtig of statutair dan wel feitelijk gevestigd is in Curacao;
  • opbrengst van rechten op aandelen in de winst, anders dan als aandeelhouder, van een niet in Curacao uitgeoefend bedrijf;
  • de opbrengst van aandelen in een niet feitelijk of statutair in Curacao gevestigde vennootschap of van een offshore vennootschap die in Curacao is gevestigd en waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
  • het voordeel uit vervreemding van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen in of winstbewijzen van een niet statutair of feitelijk in Curacao gevestigde vennootschap of van een offshore vennootschap die in Curacao is gevestigd en waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
  • de opbrengst van rechten op periodieke uitkeringen ten laste van een natuurlijke of rechtspersoon die niet woonachtig of gevestigd is in Curacao;
  • de kapitaalsuitkering uit levensverzekering welke wordt betaald ten laste van een natuurlijke of rechtspersoon die niet woonachtig of gevestigd is in Curacao.

De optieregeling

De penshonadoregeling kent een optieregeling die inhoudt dat de penshonado bij aangifte kan verzoeken de zuivere opbrengst van buitenlandse bronnen te belasten naar het normale inkomstenbelasting tarief op basis van een forfaitair inkomen van NAF. 500.000,–. De penshonado die een beroep doet op deze optieregeling, komt niet in aanmerking voor BRK- bescherming.

De penshonado die in enig jaar gebruik wenst te maken van de optieregeling en vóór dat jaar gebruik maakte van de regeling die BRK-bescherming biedt, kan dit niet zonder meer doen. De voorwaarde om gebruik te maken van de optieregeling is dat hij tenminste drie jaar gebruik heeft gemaakt van de regeling met BRK-bescherming. Eerst dan kan toepassing van de optieregeling plaatsvinden. Nadat gebruik is gemaakt van de optieregeling, kan geen gebruik meer gemaakt worden van de regeling die BRK-bescherming biedt.

Overige gevolgen van de penshonado regeling

Indien gekozen wordt voor toepassing van de penshonadoregeling zijn enkele regelingen uit de inkomstenbelasting niet meer van toepassing. Dit zijn:

 • De herrekening in het jaar van immigratie. Dit heeft geen gevolgen als gekozen wordt voor het tarief van 10% en kan voordelig zijn als voor de optieregeling gekozen wordt;
 • De aftrek van persoonlijke lasten is niet mogelijk. De rente voor de finaciering van de eigen woning behoort tot de persoonlijke lasten. Als de eigen woning gefinancierd is, is rente-aftrek niet mogelijk;
 • De aftrek van buitengewone lasten is niet mogelijk. Dit betreft de kosten van levensonderhoud van verwanten, ziektekosten en studiekosten.
 • De basiskorting is niet van toepassing. Dit is een bedrag dat op de berekende belasting in mindering komt. Voor 2019 is het bedrag NAf 2.222,-.
 • De kindertoeslag, de alleenverdienertoeslag en de ouderentoeslag (dit zijn toeslagen op de basisaftrek) zijn niet beschikbaar.

Daarnaast is de boete voor het niet tijdig doen van de aangifte aanzienlijk hoger. De boete voor het niet (tijdig) doen van de aangifte is in normale gevallen maximaal NAF. 2.500,-. Voor penshonado’s is de boete 50% van de verschuldigde belasting.

Van de penshonadoregeling kan in de volgende gevallen geen gebruik meer gemaakt worden:

 • Als u het verzoek om toepassing van de penshonadoregeling niet gedaan heeft in de aangifte. Als u niet tijdig aangifte doet en de inspecteur heeft een taxatieve aanslag opgelegd, dan kan hij bij de behandeling van het bezwaarschrift het standpunt innemen dat u te laat bent. Dit heeft tot gevolg dat u het normale tarief moet betalen.
 • Als voor het tweede achtereenvolgende jaar niet tijdig aangifte gedaan wordt:
 • Als voor het tweede achtereenvolgende jaar in Curacao een dienstbetrekking vervuld wordt of winst genoten wordt;
 • Als gedurende meer dan 6 maanden geen eigen woning van meer dan NAF. 450.000,– (voor “oude penshonado’s” NAF. 240.000,– ter beschikking staat.

De volksverzekeringen

Penshonado’s zijn verzekerd voor de volksverzekeringen AOV/AWW en AVBZ. Dit heeft tot gevolg dat zij premies moeten betalen. Voor deze premies wordt verwezen naar (link opnemen)