Zoek binnen de Belastingdienst

Ex-patriate regeling
voor particulieren

Ex-patriate regeling

 1. De ex-patriate regeling
 2. De voorwaarden
 3. De fiscale voordelen
 4. Periode voor toepassing van de ex-patriate regeling
 5. Het verzoek om toepassing van de ex-patriate regeling
 6. Verandering van werkgever

De ex-patriate regeling

De ex-patriate regeling is een fiscale regeling die al doel heeft het aantrekken van deskundige werknemers uit het buitenland niet te ontmoedigen. In de ex-patriate regeling zijn bepalingen opgenomen voor de berekening van de verschuldigde loonbelasting en de belastingheffing van specifiek genoemde kostenvergoedingen.

De ex-patriate regeling is onder voorwaarden van toepassing op uit het buitenland aangetrokken werknemers, die over een specifieke deskundigheid beschikken die niet of in beperkte mate beschikbaar is op de lokale arbeidsmarkt.
De huidige regeling is vastgelegd in een Ministeriële Beschikking d.d. 1 december 1998. Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van Beroep voor Belastingzaken is de regeling in 2009 aangepast. Hierna wordt ingegaan op de aangepaste Beschikking ex-patriates 1998.

De voorwaarden

Om voor de ex-patriate regeling in aanmerking te komen, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan. De werknemer dient:

 1. direct voorafgaand aan zijn tewerkstelling in Curaçao gedurende een aaneengesloten periode van tenminste vijf jaar in het buitenland te hebben gewoond;
 2. een studie te hebben afgerond op hoger beroeps- of wetenschappelijk niveau en over tenminste vijf jaar relevante werkervaring te beschikken;
 3. een beloning te genieten van zijn werkgever van tenminste NAF. 150.000 per jaar;
 4. over specifieke deskundigheid te beschikken die niet of in beperkte mate beschikbaar is op de lokale arbeidsmarkt. Indien de werknemer een werkvergunning kan overleggen waaruit blijkt dat hij toestemming heeft om een bepaalde functie in Curaçao uit te oefenen, wordt aangenomen dat een dergelijke persoon schaars is op de lokale arbeidsmarkt.

De fiscale voordelen

Het grootste voordeel van de regeling is dat de werkgever een overeengekomen netto loon niet hoeft te bruteren. Om een medewerker een netto beloning van NAF. 150.000 te geven is NAF. 46.866 (tarief 2010 voor een alleenstaande zonder kinderen) loonbelasting verschuldigd. Indien gebruteerd zou moeten worden bedraagt de belasting NAF. 89.269.

Een aantal vergoedingen wordt niet in de belastingheffing betrokken. De vrijgestelde bedragen zijn:

 • beloningen in natura voor zover die gezamenlijk niet meer dan NAF. 15.000 per jaar bedragen;
 • vergoedingen ter dekking van kosten gemaakt ten behoeve van scholen in Curaçao alsmede gelijkwaardige onderwijsinstellingen in het buitenland, met dien verstande dat per kind maximaal NAF. 25.000 per kalenderjaar buiten de belastingheffing wordt gehouden;
 • vergoedingen ter dekking van reiskosten verbonden aan uitzending en repatriëring van de werknemer en diens gezin tot maximaal NAF. 4.000 voor een alleenstaande, NAF. 8.000 voor een echtpaar en NAF. 12.000 voor een echtpaar met kinderen;
 • vergoedingen ter dekking van hotelkosten gedurende maximaal twee maanden na de aankomst van de werknemer in Curaçao met dien verstande dat de vergoedingen niet hoger zijn dan NAF. 10.000 voor een alleenstaande, NAF. 15.000 voor een echtpaar en NAF. 21.000 voor een echtpaar met kinderen;
 • vergoedingen ter dekking van herinrichtingskosten bij vestiging in Curaçao tot een maximum van twee maanden loon met dien verstande dat het bedrag van NAF. 12.000 niet wordt overschreden;
 • vergoedingen ter dekking van kosten verbonden met de huur van een vervoermiddel bij aankomst van de werknemer in Curaçao gedurende maximaal twee maanden met dien verstande dat de vergoedingen niet meer bedragen dan NAF. 2.700 per maand.

Periode voor toepassing van de ex-patriate regeling

De regeling geldt in beginsel voor een periode van 5 jaar ongeacht de duur waarvoor de werkvergunning is afgegeven.
De ex-patriate regeling kan eenmalig worden verlengd met maximaal 5 jaar, indien de werkgever vóór het verstrijken van de eerste 5 jaar aannemelijk maakt dat het, in verband met schaarste van de specifieke deskundigheid op de lokale arbeidsmarkt, noodzakelijk is het dienstverband van de desbetreffende werknemer te verlengen.

Het verzoek om toepassing van de ex-patriate regeling

Het verzoek om toepassing van de ex-patriate regeling dient schriftelijk door de werkgever te worden gedaan binnen drie maanden na aanvang van de tewerkstelling van de ex-patriate in Curaçao. Het verzoek van de werkgever dient mede ondertekend te worden door de werknemer.
Bij het verzoek dienen de volgende documenten te worden gevoegd:

 • curriculum vitae
 • afschriften van relevante diploma’s cijferlijsten en getuigschriften
 • afschrift werk- en verblijfsvergunning (indien beschikbaar)
 • overzicht van de toegekende vergoedingen en beloningen in natura
 • afschrift van de arbeidsovereenkomst

Indien het verzoek niet binnen drie maanden na aanvang van de tewerkstelling wordt ingediend, wordt de werknemer niet eerder als ex-patriate aangemerkt, dan met ingang van de eerste maand volgend op de maand waarin het verzoek is gedaan.
Indien de werkvergunning niet kan worden overlegd bij het verzoek, dan wordt, ervan uitgaande dat aan de voorwaarden wordt voldaan, de werknemer als ex-patriate aangemerkt voor de periode van een jaar. De periode van een jaar wordt verlengd met vier jaar, indien vóór het verstrijken van de periode van een jaar, de werkvergunning aan de Inspecteur wordt overlegd.

Verandering van werkgever

Indien een ex-patriate van werkgever verandert, heeft de opvolgende werkgever onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om de ex-patriate regeling aan te vragen voor het nog niet verstreken gedeelte van de vijfjaarsperiode of ingeval van verlenging, voor het nog niet verstreken gedeelte van de periode van verlenging.

Voorwaarden waaronder de ex-patriate regeling door een opvolgende werkgever kan worden aangevraagd:

 • Tussen de beëindiging van de oorspronkelijke dienstbetrekking en de aanvang van de opvolgende dienstbetrekking, mogen niet meer dan drie maanden zijn verstreken;
 • De opvolgende werkgever moet kunnen aantonen dat de ex-patriate regeling op de werknemer van toepassing is geweest en wie de voormalige werkgever van de werknemer is geweest;
 • De opvolgende werkgever dient te voldoen aan de bepalingen zoals die in de ex-patriate regeling zijn opgenomen voor de werkgever.