Zoek binnen de Belastingdienst

Verjaring
voor particulieren

Verjaring

Een beroep op verjaring wordt beoordeeld aan de hand van de bepaling in artikel 10 van de Invorderingsverordening 1954 Curaçao. Het andersluidende artikel 13 van de Landsverordening Invordering Directe Belastingen wordt niet toegepast.

1. Wat is verjaring?

De rechtszekerheid vereist dat een belastingschuldige niet na zeer lange tijd nog tot betaling kan worden gedwongen zonder dat de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao tijdig actie onderneemt. Daarom heeft de wetgever bepaald dat een belastingschuld in beginsel verjaart vijf jaren na de dagtekening van de aanslag. Verjaring betekent dat de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao geen rechtsvordering meer mag instellen om de belastingschuldige tot betaling te dwingen. De belastingschuld blijft echter wel bestaan.

Hoe kan verjaring worden voorkomen
De verjaringstermijn kan worden gestuit door:

  • het betekenen van een akte van vervolging;
  • schulderkenning door de belastingschuldige (door woorden of daden). Het indienen van een bezwaarschrift waarbij de gehele schuld wordt betwist mag echter niet gezien worden als schulderkenning. Betaling is een vorm van schulderkenning; verrekening niet.

Door de stuiting begint een nieuwe termijn van vijf jaar te lopen vanaf het moment dat de akte is betekend. De stuiting moet uiteraard plaatsvinden voordat de verjaringstermijn is voltooid. Als na het voltooien van de verjaringstermijn bijvoorbeeld een akte wordt betekend kan toch een beroep op verjaring worden gedaan.

De verjaringstermijn kan geschorst worden door:

  • het metterwoon verblijven buiten de Nederlandse Antillen;
  • faillissement;
  • procesvoering over de invordering (dus niet bezwaar of beroep tegen de aanslag).

Door de schorsing wordt de verjaringstermijn verlengd zolang de oorzaak van de schorsing duurt. Als de belastingschuldige bijvoorbeeld binnen vijf jaar na de dagtekening naar het buitenland is verhuisd kan de aanslag niet verjaren, zolang belastingschuldige in het buitenland blijft wonen.

Hoe kan de verjaring worden ingeroepen
Verjaring kan alleen ingeroepen worden door een beroep van de belastingschuldige op verjaring. Dat beroep is vormvrij doch dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden. Als een mondeling beroep op verjaring wordt gedaan, dient de invorderaar te bewerkstelligen dat alsnog een schriftelijk beroep wordt ingediend.

Kan een verjaarde schuld nog betaald worden?
Ja, want een schuld gaat niet teniet door het intreden van de verjaring. Als iemand een verjaarde schuld betaalt kan hij die betaling naderhand niet terugvorderen met een actie uit onverschuldigde betaling. 

Houding van de invorderaar t.a.v. verjaring.
De invorderaar mag de verjaring niet ambtshalve toepassen. Zelfs de rechter heeft die bevoegdheid niet. Het is uitdrukkelijk vereist dat de belastingschuldige een beroep doet op verjaring. Als de belastingschuldige de invorderaar expliciet vraagt of een aanslag verjaard is dient de invorderaar daarop uiteraard naar waarheid te antwoorden.

Wie beslist op een beroep op verjaring?
De Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao of diens vertegenwoordiger neemt de beslissing op het beroep op verjaring.