Zoek binnen de Belastingdienst

Bezwaar
voor particulieren

Bezwaar

  1. 1. Wanneer kunt u in bezwaar gaan?
  2. 2. Wat gebeurt er als u de verschuldigde aanslag niet op tijd betaalt?
  3. 3. Binnen welk termijn dient de Inspecteur uitspraak te doen?
  4. 4. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de uitspraak van de inspecteur?

1. Wanneer kunt u in bezwaar gaan?

Als u het niet eens bent met de opgelegde belastingaanslag of de beschikking (inzake boete) kunt u binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet of de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Inspecteur.

Indien u binnen de hiervoor genoemde termijn een pro forma bezwaar heeft ingediend, dient u op redelijk korte termijn een gemotiveerde bezwaarschrift in te dienen. De inspecteur is verplicht om op zeer korte termijn een ontvangstbevestiging te sturen, zodat u weet dat u uw rechten veilig heeft gesteld. De ontvangstdatum is voor belanghebbende van belang om te kunnen bepalen op welke datum de Inspecteur uitspraak gedaan moet hebben. 

2. Wat gebeurt er als u de verschuldigde aanslag niet op tijd betaalt?

Dan stuurt de ontvanger u een aanmaning. Als u niet reageert op de aanmaning dan zullen dwangmaatregelen worden getroffen die voor u kosten met zich mee brengen. Als het bedrag van de aanslag groter is dan NAf 500,- dient u rente te betalen. 

3. Binnen welk termijn dient de Inspecteur uitspraak te doen?

De Inspecteur doet binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak op het bezwaarschrift. Met een uitspraak wordt gelijkgesteld het weigeren dan wel niet tijdig doen van de uitspraak. Een uitspraak wordt geacht niet tijdig te zijn gedaan indien de Inspecteur niet binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift een uitspraak heeft gedaan. Indien de inspecteur niet of niet volledig aan het bezwaar tegemoet komt, dient hij de uitspraak te motiveren.

Let op! U kunt ook per fax een bezwaarschrift opsturen. Per email kan het vooralsnog niet.

Let op! Als u teveel loonbelasting inhoudt van een werknemer, dan dient u dat bedrag ook af te dragen. De werknemer kan dan niet van u eisen dat u de te veel ingehouden belasting terugbetaalt, want de loonbelasting is al ingehouden. In zo’n situatie kan de werknemer de Inspecteur middels een bezwaar vragen om teruggave van hetgeen teveel is ingehouden.

Als u in het bewaarschrift te kennen geeft dat u door de Inspecteur wenst te worden gehoord dan zal deze daarvoor contact met u opnemen. De Inspecteur op zijn beurt kan u uitnodigen om inlich­tingen te verstrekken dan wel om u te informeren over de overwegingen die bij de vaststelling van de aanslag hebben gegolden. U kunt zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.

Een bezwaar tegen een aanslag welke is opgelegd omdat u geen aangifte heeft gedaan of omdat u de vereiste aangifte niet heeft gedaan, wordt niet toegewezen, tenzij blijkt dat de aanslag onjuist is.

4. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de uitspraak van de inspecteur?

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de Inspecteur kunt u binnen twee maanden na de dagtekening van het afschrift van de uitspraak in beroep komen bij het Gerecht in eerste aanleg.