Zoek binnen de Belastingdienst

Successiebelasting
voor particulieren

Successiebelasting

  1. 1. Het aangiftebiljet
  2. 2. Boete
  3. 3. Berekening van de successiebelasting
  4. 4. Berekening van de overgangsbelasting
  5. 5. Betaling van de belasting
  6. 6. Bezwaar

Waneer iemand in uw familie overlijdt, kunt u maken krijgen met successiebelasting of overgangsbelasting.
Bijvoorbeeld: als u erfgenaam bent, kan het zijn dat u successiebelasting of overgangsbelasting moet betalen over het geen u van de overledene heeft geërfd.

U betaalt successiebelasting als de overledene op het moment van zijn overlijden ingezetene was van de Nederlandse Antillen. U betaalt dan successiebelasting over de waarde van alles wat u van de overledene heeft geërfd.
Als de overledene op het moment van overlijden in het buitenland woonde, betaalt u overgangsbelasting indien u een of meerdere onroerende zaken die hier gelegen zijn van de overledene erft.

Om te kunnen bepalen hoeveel u aan successiebelasting dan wel overgangsbelasting moet betalen, dient u aangifte te doen van uw verkrijging.

1. Het aangiftebiljet

Om aangifte te doen dient u gebruik te maken van het bijgevoegde aangiftebiljet. De vragen die in het biljet worden gesteld moeten juist en volledig worden beantwoord. Indien achteraf zou blijken dat het aangiftebiljet opzettelijk onjuist of onvolledig is ingevuld kan dat leiden tot een navorderingsaanslag met een boete die kan oplopen tot 100% van de nagevorderde belasting.

Indienen van het aangiftebiljet
Het aangiftebiljet moet vóór de datum die op het voorblad staat vermeld ingediend zijn.
Het is mogelijk om de inspecteur schriftelijk uitstel van het doen van de aangifte te vragen zolang de uiterste datum van indiening nog niet is verstreken.

Alle erfgenamen moeten aangifte doen van hun verkrijging. De erfgenamen kunnen elk apart aangifte doen. Het verdient echter aanbeveling om bij meerdere erfgenamen gebruik te maken van één aangiftebiljet. In dat geval moeten de erfgenamen allen het aangiftebiljet ondertekenen.

De erfgenamen kunnen ook iemand ( bijvoorbeeld: een notaris ) machtigen om namens hen aangifte te doen.

2. Boete

Als u de aangifte niet inlevert voor de (eventueel nader gestelde) indieningdatum, dan zendt de inspecteur u een aanmaning om de aangifte alsnog in te dienen. Verstrijkt de datum aangegeven in de aanmaning zonder dat u het aangiftebiljet heeft ingediend, dan heeft dit tot gevolg dat de inspecteur u een boete van f. 500 oplegt. De inspecteur zal uw aanslag dan, bij gebrek van het aangiftebiljet, naar eigen redelijk inzicht vaststellen waarbij hij rekening houdt met gegevens die hem ter beschikking staan.

3. Berekening van de successiebelasting

Successiebelasting wordt geheven over de waarde van de nalatenschap van de overledene of een deel daarvan. Onder nalatenschap wordt verstaan het saldo van de bezittingen en schulden van de overledene.
Let op! Als de overledene in complete gemeenschap van goederen getrouwd was dan bestaat de nalatenschap uit de helft van de gezamenlijke bezittingen en schulden.

Als dus eenmaal vast staat welke persoon of welke personen de nalatenschap (of een deel daarvan) erft / erven, wordt over de waarde van ieders verkrijging successiebelasting berekend.

Van het bedrag van de verkrijging is een gedeelte vrijgesteld.

De landsverordening kent de volgende vrijstellingen voor de successiebelasting:

  • als verkregen wordt door een kind of kleinkind : f. 4.000,=;
  • als verkregen wordt door de overblijvende echtgenoot : f. 12.000,=;
  • in alle andere gevallen : f. 400,=.

Over het restant wordt de successiebelasting berekend aan de hand van een tabel.

Voorbeeld berekening successiebelasing:

Man A overlijdt. Hij laat na echtgenote B en twee kinderen. A en B waren getrouwd in complete gemeenschap van goederen. A heeft geen testament gemaakt. De waarde van de gemeenschappelijke bezittingen (woning, auto, spaartegoeden) bedraagt f. 240.000,=. De nalatenschap van A omvat de helft hiervan, dus f. 120.000,=. Deze waarde wordt verkregen door de echtgenote en de twee kinderen, ieder voor 1/3 deel, of ieder krijgt f. 40.000,=.
De berekening van de verschuldigde successiebelasting gaat dan als volgt:

Echtgenote verkrijging : f. 40.000,=
Vrijgesteld : f. 12.000,=
Belast : f. 28.000,=

Tarief: f. 2.000,= à 2% f. 40,=
f. 2.000,= à 2,4% f. 48,=
f. 4.000,= à 2.8% f. 112,=
f. 8.000,= à 3,2% f. 256,=
f. 12.000,= à 3,6% f. 432,=
Verkrijging f. 28.000,= successiebelasting f. 888,=

Kinderen (ieder) verkrijging : f. 40.000,=
Vrijgesteld : f. 4.000,=
Belast : f. 36.000,=

Tarief: f. 2.000,= à 2% f. 40,=
F. 2.000,= à 2,4% f. 48,=
F. 4.000,= à 2.8% f. 112,=
F. 8.000,= à 3,2% f. 256,=
F. 16.000,= à 3,6% f. 576,=
F. 4.000,= à 4% f. 160,=
Verkrijging f. 36.000,= successiebelasting f. 1.192,=

Echtgenote B krijgt dus een aanslag successiebelasting tot het bedrag van f. 888,= en de twee kinderen krijgen elk hun aanslag successiebelasting tot het bedrag van f. 1192,=.

4. Berekening van de overgangsbelasting

Overgangsbelasting wordt geheven over de waarde van de verkregen onroerende za(a)k(en).
Let wel! Het betreft het geval waarbij de overledene geen ingezetene van de Nederlandse Antillen is en hij laat één of meerdere hier te lande gelegen onroerende za(a)k(en) na.

De verkrijger(s) van deze onroerende za(a)k(en) dien(t)(en) aangifte overgangsbelasting te doen. Het tarief van de overgangsbelasting bedraagt 8% van de waarde van de verkregen onroerende za(a)k(en).

In tegenstelling tot de successiebelasting kent de landsverordening geen vrijstellingen voor de overgangsbelasting.

Voorbeeld berekening overgangsbelasting:

Man A, inwoner van de U.S., overlijdt. Hij laat na echtgenote B en twee kinderen. A en B waren getrouwd in complete gemeenschap van goederen. A heeft geen testament gemaakt.
Tot de gemeenschap behoort een hier te lande gelegen woning (vb. aan de Caracasbaaiweg).

De waarde van de deze woning bedraagt f. 240.000,=. De nalatenschap van A omvat de helft hiervan, dus f. 120.000,=. Deze waarde wordt verkregen door de echtgenote en de twee kinderen, ieder voor 1/3 deel, of ieder krijgt f. 40.000,=.

De berekening van de verschuldigde overgangsbelasting gaat als volgt:

Echtgenote, kinderen (ieder) verkrijging : f. 40.000,=
Vrijgesteld : f. 0
Belast : f. 40.000,=
Verschuldigde overgangsbelasting ieder: f. 40.000 à 8% = f. 3200,=.

Echtgenote B en haar twee kinderen krijgen ieder een aanslag overgangsbelasting tot het bedrag van f. 3200,=.

5. Betaling van de belasting

De successiebelasting en de overgangsbelasting moeten worden betaald bij de landsontvanger.
U ontvangt daartoe een aanslagbiljet. In bijzondere gevallen en onder voorwaarden kunt u met de landsontvanger een betalingsregeling treffen. Neemt u hiervoor contact op met de landsontvanger.

6. Bezwaar

Als de aanslag afwijkt van uw aangifte en u bent het niet eens met de aangebrachte correcties, dan kunt u binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de inspecteur.