Zoek binnen de Belastingdienst

Inkomstenbelasting
voor particulieren

Inkomstenbelasting

  1. Belastingplichtigen die in Curaçao wonen
  2. Belastingplichtigen die niet woonachtig zijn in Curaçao

Belastingplichtigen die in Curaçao wonen

De inkomstenbelasting kan verschuldigd zijn door natuurlijke personen.

Het inkomen waarover inkomstenbelasting verschuldigd is bestaat uit: opbrengst uit onroerende zaken, opbrengst van vermogen, opbrengst van onderneming en arbeid en opbengst van rechten van priodieke uitkeringen.U bent inkomstenbelasting verschuldigd over het belastbaar inkomen. Informatie over de berekening van het belastbaar inkomen vindt u de Toelichting<>.

Aan het begin van het jaar kunt u een voorlopige aanslag ontvangen over het lopend jaar als u vermoedelijk belasting verschuldigd bent. Het bedrag van de aanslag wordt gebaseerd op de aanslagen die u over de drie voorafgaande belastingjaren ontvangen heeft.
De inspecteur kan ook na afloop van het jaar nog een voorlopige aanslag opleggen.

U kunt  de aanslag betalen in in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening nog maanden in het jaar overblijven. Als u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 ontvangt op 24 april 2019, dan kunt u deze aanslag in acht termijnen betalen. Als de voorlopige aanslag een dagtekening heeft na 31 oktober dan heeft u twee maanden om de aanslag te betalen.

Indien u vermoedelijk inkomstenbelasting verschuldigd bent nodigt de inspecteur u uit om online aangifte te doen. Wanneer u belasting verschuldigd bent wordt uitgelegd in de Toelichting <>. Als u belasting verschuldigd bent, maar niet door de inspecteur bent uitgenodigd tot het doen van de aangifte, dan bent u wettelijk verplicht uit eigen beweging aangifte te doen.

In de uitnodiging tot het doen van aangifte is vermeld wanneer u de aangifte uiterlijk dient in te dienen. Indien u niet in staat bent binnen de gestelde termijn aangifte te doen, kunt u uitstel voor het indienen van de aangifte vragen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier “aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting” <>.

Wanneer ontvangt u een aanslag?

De inspecteur legt de aanslag op aan de hand van de door u ingediende aangifte. Hij kan hierbij correcties aanbrengen. Als u uw aangifte niet indient dan legt de Inspectie een aanslag naar een geschat belastbaar inkomen op, de zogenoemde taxatieve aanslag. De Inspecteur kan u daarbij een boete van maximaal NAf 2.500,- opleggen. Het boetebeleid vindt u in de Toelichting.<of uit d etolichting halen en hier vermelden.
de opgelegde aanslag dient u binnen twee maanden na de dagtekening te betalen.

Aftrek studiekosten studerende kinderen

De Inspectie der Belastingen maakt bekend dat voor de inkomstenbelasting met ingang van belastingjaar 2006 de aftrekregeling buitengewone lasten studiekosten stringenter zal worden toegepast. [De tot op heden gebruikte formule waarin fictief bedragen zijn opgenomen voor kosten levensonderhoud van de student en voor “zuivere studiekosten” zal niet langer worden gehanteerd.]

De wet schrijft voor dat slechts de op de ouder drukkende uitgaven die betrekking hebben op de “zuivere studiekosten” voor aftrek in aanmerking komen. Onder “zuivere studiekosten” worden verstaan de kosten voor school- of collegegeld, boeken en ander verplicht lesmateriaal. Kosten gemaakt voor computers, printers, geluidsapparatuur, muziekinstrumenten en dergelijke zijn uitdrukkelijk van aftrek uitgesloten.
Tot de aftrekbare kosten worden ook gerekend de door de ouder gedragen kosten van één retourticket per kind per jaar, indien het kind in Nederland of elders in het buitenland studeert.

Met betrekking tot de in Nederland studerenden neemt de Inspecteur het volgende standpunt in ten aanzien van de “zuivere studiekosten”.
Bij de jaarlijkse vaststelling van de hoogte van de Nederlandse studiebeurs wordt uitgegaan van vaste bedragen voor onderwijsbijdrage en boeken/leermiddelen (de “zuivere studiekosten”). Deze bedragen liggen rond de € 1500,= (voor MBO-studenten) en € 2000,= (voor HBO- en WO-studenten) euro per jaar.

Op basis van deze gegevens gaat de Inspecteur ervan uit dat wanneer de “zuivere studiekosten” op jaarbasis niet meer bedragen dan naf. 3375,= (MBO) respectievelijk naf. 4500,= (HBO/WO) deze volledig worden gedekt door de beurs die de student geniet. Bedragen de “zuivere studiekosten” meer, en worden ze door de ouder vergoed, dan is dat meerdere aftrekbaar. Een en ander zal dan wel door de ouder met bewijzen moeten worden aangetoond.
Eveneens is aftrekbaar een gedeelte van de bijdrage die de ouder aan de SSC moet betalen. Dat gedeelte wordt gesteld op 20% (MBO) resp. 25% (HBO/WO) van die bijdrage, omdat die gedeelten geacht kunnen worden betrekking te hebben op “zuivere studiekosten”. Deze berekeningswijze is ook door een uitspraak van de Raad van Beroep voor Belastingzaken, bij beschikking d.d. 18 januari 2006, nr. 2004/629, 630, bevestigt.

In het geval een student geen studiefinanciering ontvangt en de ouder hem financieel ondersteunt zal van die bijdrage ook weer 20 resp. 25% als zuivere studiekosten kunnen worden aangemerkt. Het totaalbedrag dat op basis van de budgetberekening voor zuivere studiekosten moet worden uitgetrokken ( MBO max. naf 3.375,= en HBO, WO naf 4.500,=) mag daarbij niet worden overschreden.

Voor de student MBO/HBO die op Curaçao zijn opleiding volgt kent de SSC een afwijkende vorm van studiefinanciering. Ook de verplichte ouderlijke bijdrage wordt anders berekend. Voor deze gevallen wordt akkoord gegaan met de aftrek van het volledige bedrag van de verplichte ouderlijke bijdrage.

Voor de Curaçaose student die aan de UNA studeert geldt voor de collegejaren 2004/2005 en 2005/2006 een nieuwe vorm van studiefinanciering die door het Land wordt gefinancierd en uitgevoerd wordt door de SSC. Deze vorm van studiefinanciering is gebaseerd op de Nederlandse studiebeurs. Van alles wat de ouder bijdraagt tot het maximale bedrag dat in dat systeem voor een inwonende respectievelijk uitwonende student is uitgetrokken (naf. 1174,05 respectievelijk naf. 1543,63) is 25% aftrekbaar, omdat dat gedeelte geacht kan worden betrekking te hebben op “zuivere studiekosten”.


 

Belastingplichtigen die niet woonachtig zijn in Curaçao