Zoek binnen de Belastingdienst

Basisverzekering ziektekosten
voor particulieren

Basisverzekering ziektekosten

De BVZ is nog geen volksverzekering, hoewel inmiddels een groot deel van de bevolking onder deze verzekering valt.

Verzekerd is degene, die ingezetene is.

Niet verzekerd zijn de navolgende categorieën:
»    zij die op 1 februari 2013 een verzekering tegen ziektekosten bij een Curaçaose professionele verzekeraar of bij een buitenlandse verzekeraar een ziektekostenverzekering met wereldwijde dekking hadden. Dit geldt ook voor meeverzekerde gezinsleden en nagelaten betrekkingen. De verzekering moet ten minste dezelfde dekking bieden als de BVZ.
»    zij die werkzaam zijn bij een hier te lande gevestigd bedrijf dat voor de Landsverordening Ziekteverzekering werd aangemerkt als een zogenoemde eigen-risico-drager.
»    zij die na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verzekerd kunnen blijven krachtens een door hun voormalige werkgever getroffen voorziening tegen ziektekosten. Dit geldt ook voor meeverzekerde gezinsleden en nagelaten betrekkingen. De verzekering moet ten minste dezelfde dekking bieden als de BVZ.
»    zij die op grond van internationale overeenkomsten waarbij het Land partij is, vrijgesteld zijn van de deelname aan de sociale verzekeringen;
»    zij die buiten Curaçao een dienstverband hebben met een elders in het Koninkrijk gevestigde rechtspersoon en daaruit een inkomen genieten en die kunnen aantonen dat zij verzekerd zijn tegen ziektekosten;
»    personen die niet zonder een vergunning tot tijdelijk verblijf in Curaçao worden toegelaten;
»    minderjarige kinderen die op of na 1 februari 2013 geboren zijn uit een ouder die behoort tot een van de categorieën niet-verzekerden.

Berekening premie

De grondslag voor de berekening van de verschuldigde premie Basisverzekering ziektekosten is het inkomen – de rente bij binnenlandse banken en het rentebestanddeel begrepen in een kapitaalsuitkering uit levensverzekering bij een binnenlandse verzekeraar. Er wordt dus geen rekening gehouden met de persoonlijke lasten, buitengewone lasten en verliescompensatie!
Indien uw inkomen NAf 12.000 of minder bedraagt, bent u geen premie verschuldigd.
Indien uw inkomen meer dan NAf 12.000 bedraagt, bent u een premie van 13,6% verschuldigd.
Bij een inkomen van meer dan NAf 12.000 maar minder dan NAf 18.001 geldt onderstaande gliding scale.
Voor zover uw inkomen meer dan NAf 150.000  bedraagt, is over het meerdere geen premie verschuldigd.
Indien u niet meer verzekerd bent voor de AOV (dat betekent dat u geen premie AOV meer verschuldigd bent) dan bedraagt de premie 6,5%.

Gliding scale

Voor personen die meer dan NAf 12.000 inkomen hebben, maar minder dan NAf 18.001 geldt een gliding scale. Deze gliding scale geeft een korting op de premie. Hoe hoger het inkomen hoe lager de korting. Bij een inkomen van meer dan NAf 18.000 betaalt u de volledige premie die voor u geldt. Indien u niet het gehele jaar in Curçao gewoond heeft, worden de in onderstaande tabel vermelde bedragen naar tijdgelang herrekend.
Korting    Bij een inkomen van meer dan    Tot een inkomen van minder dan
3,8%    12.000    13.201
2,8%    13.200    14.401
1,9%    14.400    15.601
1,1%    15.600    16.801
0,6%    16.800    18.001