Zoek binnen de Belastingdienst

Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten
voor particulieren

Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten

  1. 1. AVBZ: algemene bepalingen
  2. 2. Betalingen voor de premie AVBZ

1. AVBZ: algemene bepalingen

De AVBZ is een volksverzekering die in hoofdlijnen aanspraak geeft op een tegemoetkoming in de kosten van medische behandeling en verpleging van chronische zieken. In de Landsverordening is opgenomen dat een fonds zal worden gevormd ter dekking van de te verzekeren kosten. Het fonds zal onder andere worden gevormd door het heffen van premie. Premieplichtigen zijn alle verzekerden van 15 jaar of ouder met inkomen.

Verzekerd is degene die:

  • Ingezetene is of
  • Geen ingezetene is, maar in Curaçao in dienstbetrekking arbeid verricht die aan loonbelasting is onderworpen.

Let op! De premieplicht eindigt niet bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd. De premie is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgende op het bereiken van de vijftiende jarige leeftijd. De algemene premie bedraagt 2%. Voor pensioenen bedraagt de premie 1,5%. Voor premieplichtigen die een premie-inkomen genieten tot NAf 22.789 (bedrag 2019) geldt een premie van 1%.

Voor die gevallen waarin de premie 2% bedraagt, komt 1,5% voor rekening van de werknemer en 0,5% voor rekening van de inhoudingsplichtige.
In het geval het percentage 1% bedraagt , komt 0,5% voor rekening van de inhoudingsplichtige en 0,5% voor rekening van de werknemer.
Voor gepensioneerden is het tarief 1,5% en komt geheel voor rekening van de gepensioneerde.

Als het in het kalenderjaar 2019 genoten premie inkomen meer dan NAf 477.412,33 bedraagt, is het over het meerdere geen premie verschuldigd.
De maximale premie AVBZ voor het jaar 2094 is NAf 9.548,25.

2. Betalingen voor de premie AVBZ

Bij de Ontvanger aan de Regentesselaan z/n. De kassa’s zijn geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 7.45 uur tot 11.45 en van 13.45 tot 15.30 uur. Betalingen kunt u ook doen door overmaking via de giro of de bank.

Let op: de Inspectie gaat voor het opleggen van een aanslag uit van de dag van betaling aan de Ontvanger en niet van de dag dat de overmaking aan de giro of de bank is afgegeven.