Zoek binnen de Belastingdienst

Algemene Ouderdomsverzekering
voor particulieren

Algemene Ouderdomsverzekering

 1. 1. Verzekerden voor de AOV/AWW
 2. 2. Betalingen voor de premies AOV/AWW
 3. Betalen via de bank
 4. Betalen bij de Ontvanger

1. Verzekerden voor de AOV/AWW

Alle personen die in Curaçao wonen en die de leeftijd van 15 jaar doch niet die van 65 jaar hebben bereikt, zijn voor de AOV/AWW verzekerd.
Daarnaast is ook verzekerd degene die niet in Curaçao woont maar:

 • In de inkomstenbelasting wordt aangeslagen als binnenlandse belastingplichtige; of
 • niet geacht kan worden blijvend buiten Curaçao te wonen doch ter zake van buiten Curaçao verrichte arbeid wedde of loon geniet ten laste van Curaçao, mits hij Nederlander is.

Bij Landsbesluit kunnen in een aantal gevallen personen die ingevolge het hiervoor vermelde verzekerd zijn van de verzekering worden uitgesloten.

Dit kan:

 • ten aanzien van vreemdelingen;
 • ter voorkoming van samenloop van de verzekering ingevolge de Landsverordening AOV/AWW/AVBZ met een overeenkomstige regeling buiten Curaçao;
 • in de gevallen van tijdelijk verblijf of tijdelijke werkzaamheden hier te lande;
 • ten aanzien van echtgenote en overige gezinsleden van de persoon die niet geacht kan wor­den blijvend binnen de Nederlandse Antillen te wonen en die ter zake van binnen Curaçao verrichtte arbeid wedde of loon geniet ten laste van een andere mogendheid.

De Minister van Sociale Zaken zal in die gevallen een beschikking afgeven op grond waarvan u inhou­ding van premies achterwege kunt laten. In alle andere gevallen zult u gewoon moeten inhouden en afdragen.

2. Betalingen voor de premies AOV/AWW

Betaling van alle middelen dient te geschieden aan de Ontvanger.

Betalen via de bank

Betaal een aanslag bij voorkeur via online banking op één van onderstaande bankrekeningnummers van de Ontvanger:

Naam bank

Bankrekeningnummer

 

MCB23329507
RBC8000000104146229
Giro Bank1500047
Orco Bank1081290195
Banco di Caribe30649501
Vidanova Bank 502310001
CIBC FirstCaribbean1002423

Vermeld bij uw bankbetaling de volgende gegevens:

 • Crib-nummer
 • Periode / jaar
 • Aanslagnummer

Betalen bij de Ontvanger

U kunt eventueel ook betalen bij het betalingsloket van de Ontvanger. Dit kan alleen met uw bankpas. Houdt u in dit geval rekening met oplopende wachttijden.

Maandag t/m vrijdag07:45 t/m 15:30
Zaterdag t/m zondagGesloten

 

Het adres is Regentesselaan Z/N, Curaçao. 
Betaal op tijd het volledige bedrag. Als u te weinig of te laat betaalt, kunnen er kosten en invorderingsrente in rekening worden gebracht.

Let op: Als de loonbelasting en de premies niet of niet tijdig op aangifte zijn betaald, legt de Inspecteur een naheffingsaanslag op, inclusief een boete. Een betaling is tijdig als zij uiterlijk de vijftiende dag na afloop van het aangiftetijdvak bij de Ontvanger is bijgeschreven. Als u via uw bank betaalt, moet u rekening houden met de verwerkingstijd van de betaling.