Zoek binnen de Belastingdienst

Winstbelasting
voor particulieren

Winstbelasting

Winstbelasting algemeen

De winstbelasting is een belastingheffing over kort gezegd de winst. Onder winst wordt verstaan de som van de voordelen die, onder welke vorm ook, zuiver worden verkregen uit onderneming. Lichamen (zoals een B.V. of N.V.) moeten aangifte winstbelasting doen. Natuurlijke personen die winst genieten, betalen via de inkomstenbelasting belasting over de winst (denk aan eenmanszaken).

Wie is belastingplichtig voor de winstbelasting?

Winstbelasting wordt geheven van zowel binnenlandse als buitenlandse belastingplichtigen.

Binnenlandse belastinglicht

Als binnenlandse belastingplichtigen worden aangemerkt, lichamen die op Curaçao gevestigd zijn. Aan winstbelasting zijn bijvoorbeeld onderworpen op Curaçao gevestigde:

 • naamloze vennootschappen;
 • besloten vennootschappen;
 • open commanditaire vennootschappen;
 • coöperaties;
 • onderlinge verzekeringsmaatschappijen;
 • doelvermogens;
 • verenigingen (indien deze een bedrijf uitoefenen);
 • stichtingen (indien deze een bedrijf uitoefenen en niet uitsluitend dienen om een algemene maatschappelijk belang te behartigen);
 • andere lichamen met een in aandelen verdeeld kapitaal.

Lichamen die naar Curaçaos recht zijn opgericht worden geacht op Curaçao te zijn gevestigd.

Buitenlandse belastinglicht

Buitenlandse belastingplichtigen zijn lichamen die niet op Curaçao gevestigd zijn, maar wel binnenlands inkomen genieten. De Landsverordening op de winstbelasting 1940 bepaalt in welke gevallen sprake is van buitenlandse belastingplicht. Het begrip ‘vaste inrichting’ is hierbij relevant.

Tarief

Het winstbelastingtarief bedraagt 22% in het jaar 2018.
In 2017 en 2016 was het tarief ook 22%. Het winstbelastingtarief was in 2014 en 2015 respectievelijk 27,5% en 25%.

Aangifte winstbelasting

De winstbelasting is een aangiftebelasting. Dit betekent dat u de belasting zelf berekent en betaalt. Het initiatief en verantwoordelijkheid ligt bij u. De Inspecteur der Belastingen controleert de ingediende aangifte achteraf.

U doet twee aangiften per jaar: een voorlopige aangifte en een definitieve aangifte. Bij de definitieve aangiften zijn bepaalde bijlagen verplicht. U dient bijvoorbeeld altijd de balans met de bijbehorende winst -en verliesrekening en het jaarverslag in te dienen. Let altijd goed op welke bijlagen bij de aangifte winstbelasting verplicht zijn.

Voorlopige aangifte

Lichamen moeten, ongeacht of voor de winstberekening een boekjaar of een kalenderjaar wordt gehanteerd, een voorlopige aangifte doen binnen drie maanden na afloop van het boekjaar en tegelijkertijd de eventueel verschuldigde winstbelasting aan de Ontvanger te voldoen. Het belastingbedrag van de voorlopige aangifte is minstens gelijk aan de verschuldigde belasting over de winst, die is aangegeven op het meest recente definitieve aangifte.

Een voorbeeld:
U heeft u voor het laatst over het boekjaar 2016 definitieve aangifte gedaan, dan dient u in 2018 over het boekjaar 2017 ten minste op de voorlopige aangifte hetzelfde belastingbedrag als in 2016 in te vullen en te betalen.

Geen uitstel voorlopige aangifte

Voor het indienen van de voorlopige aangifte wordt geen uitstel verleend. U moet dus uw voorlopige aangifte tijdig doen.

Verzoek lager aan te geven voorlopige aangifte

Blijkt de door u berekende voorlopige aangifte lager uit te vallen dan uw meest recente definitieve aangifte, dan kunt u de Inspecteur der Belastingen schriftelijk en gemotiveerd verzoeken aangifte tot dit lagere bedrag te mogen doen. Voor dit verzoekschrift moet u een daarvoor bestemd formulier gebruiken. Een voorbeeld van dit formulier kunt u hier downloaden<link>.

Indien de Inspecteur der Belastingen niet binnen 15 dagen beslist, wordt uw verzoek geacht te zijn ingewilligd.
Let op! Omdat de Inspecteur der Belastingen 2 weken de tijd nodig heeft om te beslissen, is het raadzaam om het verzoek minimaal een maand voor het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum in te dienen.

Definitieve aangifte

Lichamen dienen, ongeacht of voor de winstberekening een boekjaar of een kalenderjaar wordt gehanteerd, een definitieve aangifte te doen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en tegelijkertijd de eventueel verschuldigde winstbelasting bij de Ontvanger te voldoen.

Uitstel indiening definitieve aangifte

Uitstel voor het indienen van de definitieve aangifte is wel mogelijk. Om uitstel te kunnen krijgen, moet u een gemotiveerd verzoekschrift indienen bij de Inspecteur der Belastingen. De Inspecteur neemt binnen vijftien dagen na ontvangst van het verzoek om uitstel een schriftelijk gemotiveerde beslissing. Er gelden voorwaarden voor het verkrijgen van uitstel. Indien de Inspecteur niet binnen vijftien dagen afwijzend heeft beslist, wordt de termijn van indiening van de definitieve aangifte verlengd met drie maanden. Dit verzoek moet worden gedaan op een daarvoor bestemd formulier dat hier te downloaden is <link>.

Let op! Omdat de Inspecteur twee weken de tijd nodig heeft om te beslissen, is het raadzaam om minimaal vijftien dagen voor het verstrijken van de uiterlijke indieningsdatum uw verzoek bij de Inspecteur in te dienen.

Online aangifte

De Belastingdienst maakt het doen van aangifte en het betalen sneller en efficiënter.
Administratieplichtigen met meer dan 20 werknemers zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht om de aangifte winstbelasting langs elektronische weg te doen. U kunt via het beveiligde online portaal uw aangifte winstbelasting online invullen en indienen. Na het online indienen van uw aangifte wordt deze rechtstreeks in het geautomatiseerde systeem van de Belastingdienst verwerkt. Door digitaal aangifte te doen, heeft u bovendien altijd een compleet en actueel overzicht van uw aangiften.

Direct na de indiening van uw aangifte krijgt u op uw scherm de benodigde betalingsinformatie. U kunt dan ook online uw aangifte winstbelasting betalen via uw eigen bank. Zorg dat u bij betalingen altijd het bijbehorende betaalkenmerk gebruikt. Uw betaling wordt hierdoor direct én juist verwerkt in de administratie van de Belastingdienst.

U hoeft dus niet meer naar het Belastingkantoor te komen en in de rij te staan. Bekijk onze video voor een uitgebreide uitleg over het doen van online aangifte winstbelasting.

Administratie bijhouden

Een goede en volledige administratie opzetten en bijhouden is zeer belangrijk. Administratieplichtigen zijn wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren. Hiermee voldoet u niet alleen aan wettelijke verplichtingen maar krijgt u ook een goed overzicht op de bedrijfsvoering.

De Inspecteur der Belastingen is bevoegd de administratie binnen een redelijke termijn aan een controle te onderwerpen. Uw administratie vormt ook de basis van uw aangifte. Wij moeten de aangiften en uw administratie binnen een redelijke termijn kunnen controleren. Een goede administratie is erg belangrijk, bij voorkeur digitaal. Het niet voldoen aan de wettelijke verplichting tot het bijhouden van een goede administratie, kan vervelende gevolgen hebben.

Administratieve boete

Indien blijkt dat niet volgens de wettelijke regels aangifte is gedaan en belasting is betaald, kunnen boetes opgelegd worden.

Aangifteverzuim

Indien de aangifte niet of niet op tijd is gedaan, kan een verzuimboete worden opgelegd. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal keren dat de belastingplichtige in verzuim is geweest. De boete bedraagt minimaal NAf 250 en maximaal NAf 2.500.

Betalingsverzuim

Indien de verschuldigde winstbelasting die op aangifte voldaan moet worden niet, niet volledig of niet op tijd wordt betaald, kan een verzuimboete worden opgelegd. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal keren dat de belastingplichtige in verzuim is geweest. De boete bedraagt minimaal NAf 250 en maximaal NAf 10.000.

Vergrijpboete

Indien blijkt dat er sprake is van opzet of grove schuld, kan een vergrijpboete worden opgelegd. De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst van de schuld.

 • Indien sprake is van grove schuld of opzet, bedraagt de boete respectievelijk 25% en 50%.
 • Indien sprake is van ernstige fraude bedraagt de boete 100%.
 • Indien sprake is van recidive bedraagt de boete bij grove schuld 50% en bij opzet 100%.