Zoek binnen de Belastingdienst

Scheepstonnagebelasting
voor particulieren

Scheepstonnagebelasting

Onder de naam scheepstonnagebelasting wordt belasting geheven naar de winst uit zeescheepvaartbedrijf van belastbare schepen. De winst wordt bepaald aan de hand van de nettotonnage van de belastbare schepen.

De berekening van de scheepstonnagebelasting geschiedt als volgt:

 1. Per belastbaar schip en per netto ton wordt de winst in elk belastingjaar uit het zeescheepvaartbedrijf vastgesteld aan de hand van de hierna vermelde bedragen:
  – 2 gulden tot 10.000 netto ton;
  – 1 gulden en 35 cent voor het meerdere tot 25.000 netto ton;
  – 60 cent voor het meerdere boven 25.000 netto ton.
 2. Per belastbaar schip en, in afwijking van het eerste lid, per 10 netto ton wordt de winst in elk belastingjaar uit het beheer van zeeschepen voor rekening van derden vastgesteld aan de hand van de hierna vermelde bedragen:
  – 2 gulden tot 10.000 netto ton;
  – 1 gulden en 35 cent voor het meerdere tot 25.000 netto ton; 
  – 60 cent voor het meerdere boven 25.000 netto ton.
 3. De tonnage welke tot grondslag voor de berekening van de winst dient, wordt naar boven afgerond tot een veelvoud van duizend ton.
 4. Wanneer een schip in de loop van het belastingjaar in het register wordt opgenomen, wordt de winst berekend over het aantal maanden waarin het schip in dat belastingjaar in het register is opgenomen. Gedeelten van een maand worden voor een volle maand gerekend.
 5. Bij uitschrijving van een schip uit het register van belastbare schepen in de loop van een belastingjaar wordt de winst berekend over een vol jaar.
 6. De verschuldigde belasting bedraagt per schip per jaar ten minste 1.000 gulden. In geval van beheer van zeeschepen voor rekening van derden als bedoeld in het tweede lid bedraagt de verschuldigde belasting per jaar ten minste 500 gulden.
 7. Schepen worden op verzoek van de belastingplichtige die het schip exploiteert in het register opgenomen. Toekenning van opname in het register geregistreerde schepen vindt plaats door middel van een voor bezwaar vatbare beschikking. Opname is mogelijk bij aanvang van een kalenderjaar, dan wel op het tijdstip waarop het schip door de vennootschap in exploitatie wordt genomen gedurende een kalenderjaar.
 8. De in het jaar verschuldigd geworden belasting moet door de belastingplichtige op aangifte worden voldaan.

Voor een uitgebreide uitleg van de wijzigingen en de regels voor het berekenen van de scheepstonnagebelasting kunt u de publicatie blad hier downloaden.