Zoek binnen de Belastingdienst

Inkomstenbelasting
voor particulieren

Inkomstenbelasting

Hier geeft u de winst uit onderneming aan, onder overlegging van een balans en verlies- en winstrekening. Als u een eigen bedrijf uitoefent of zelfstandig een beroep uitoefent, bent u verplicht een deugdelijke administratie bij te houden van uw ontvangsten en uitgaven. Bij de berekening van uw winst moet u in ieder geval rekening houden met de volgende punten:

Auto van de zaak

Indien de auto tot uw ondernemingsvermogen behoort en de kosten komen ten laste van de winst, dan moet u rekening houden met het privé gebruik. Daarvoor moet u 15% van de oorspronkelijke nieuwwaarde, inclusief omzetbelasting en invoerheffingen van de auto bij de winst tellen, met dien verstande dat maximaal de werkelijke kosten minus 15% van de nieuwwaarde van de auto, inclusief omzetbelasting en invoerheffingen ten laste van de winst mogen komen.
Is de auto privé-vermogen dan mogen de kosten van zakelijke ritten, uitgezonderd woon-werkverkeer (NAf. 0.35 per kilometer) als bedrijfskosten worden geboekt.

Onroerende zaken

Als een onroerende zaak tot het ondernemingsvermogenr behoort, zijn de volgende situaties te onderscheiden:
1. de onroerende zaak staat de eigenaar/ondernemer als hoofdverblijf ter beschikking (eigen woning);
2. de eigenaar/ondernemer verhuurt het onroerend goed aan derden of
3. de eigenaar/ondernemer stelt het ter beschikking aan derden.

Eigen woning

Als een woning tot uw ondernemingsvermogen behoort en deze woning u als hoofdverblijf ter beschikking staat, hoeft u de huurwaarde van deze woning niet bij de winst op te tellen.
U kunt de onderhoudskosten van deze woning tot een bedrag van 2% van de waarde van de woning voor de toepassing van de grondbelasting met een maximum van NAF. 3000 ten laste van de winst brengen.

  • Let op! Afschrijvingskosten zijn aftrekbaar.
  • Let op! de financieringsrente is onbeperkt aftrekbaar.
  • Let op! Andere kosten, zoals brandverzekering, grondbelasting, erfpachtcanon en grondhuur zijn niet aftrekbaar.

Verhuurde onroerende zaak

Als u een onroerende zaak verhuurt die tot uw ondernemingsvermogen behoort, zijn de huurinkomsten volledig belast en zijn de kosten zoals van onderhoud, brandverzekering, grondbelasting, erfpachtcanon en grondhuur volledig aftrekbaar.
Woning ter beschikking gesteld
Als u als ondernemer een woning, die tot uw ondernemingsvermogen behoort, ter beschikking stelt aan een werknemer dan is de kosteaftrek van deze woning gemaximeerd. U kunt niet meer kosten in aftrek brengen dan het bedrag dat bij de werknemer als belaste huurwaarde (inkomsten in natura) tot het inkomen wordt gerekend, zijnde 4,8% van de verkoopwaarde van de woning plus 2% van de waarde van de woning voor toepassing van de grondbelasting te verhogen met het maximum van NAF. 3000.

Investeringsaftrek

In geval in een kalenderjaar een bedrag van meer dan NAF. 5.000,- wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, kan 8% van het investeringsbedrag in mindering gebracht worden op de winst van zowel het jaar van investering als van het daaropvolgende jaar. Betreft dit een investering in nieuwe gebouwen of een verbetering van bestaande gebouwen, dan kan 12% van het investeringsbedrag in mindering op de winst gebracht worden.

Desinvesteringsbijtelling

Bij vervreemding van een bedrijfsmiddel waarvoor men investeringsaftrek heeft genoten, moet bij de winst van zowel het jaar van vervreemding als van het daaropvolgend jaar een desinvesteringsbijtelling plaatsvinden. Het bedrag van de bijtelling bestaat uit een percentage van de overdrachtsprijs. De overdrachtsprijs is niet hoger dan het investeringsbedrag. Dit percentage is afhankelijk van de bij de investering toegepaste percentage (8 of 12%). Er is sprake van desinvestering, wanneer het bedrijfsmiddel binnen 6 jaar (voor gebouwen 15 jaar) na aanvang van het jaar, waarin de investering heeft plaats gevonden, wordt vervreemd. Als u investeringen heeft gedaan waarvoor u investeringsaftrek claimt, dan moet u bij uw jaarstukken een afschrijvingsstaat bijvoegen waarop elk bedrijfsmiddel apart is gespecificeerd.

Verband aangiften IB en omzetbelasting

De omzet welke u als ondernemer verantwoordt in uw aangifte inkomstenbelasting dient in principe gelijk te zijn aan de totale omzet (som van belaste en onbelaste prestaties) welke u in het betreffende belastingjaar heeft verantwoord ten behoeve van de heffing van de omzetbelasting.