Zoek binnen de Belastingdienst

Omzetbelasting
voor particulieren

Omzetbelasting

De omzetbelasting (afgekort: OB) is een indirecte belasting. Dat betekent dat de Belastingdienst deze belasting niet heft bij de klant, maar bij de ondernemer. Dus de klant betaalt de belasting aan de ondernemer en deze ondernemer voldoet het vervolgens op aangifte bij de ontvanger.

De omzetbelasting wordt op Curaçao geheven volgens het zogenoemde cumulatieve stelsel. Dit betekent dat elke keer wanneer een product wordt verkocht of een dienst wordt verricht omzetbelasting in rekening moet worden gebracht en voldaan.

Als ondernemer op Curaçao krijgt u te maken met de omzetbelasting (OB). Onder de naam omzetbelasting wordt een belasting geheven, ter zake van de volgende prestaties:

 • Het leveren van goederen door ondernemers;
 • Het verrichten van diensten door ondernemers; en
 • De invoer van goederen.

 

1. Ondernemer

In de omzetbelasting staat het begrip ondernemer centraal: de ondernemer is namelijk belastingplichtig. Onder ondernemer wordt in de omzetbelasting verstaan: een ieder die een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent. Uit deze definitie blijkt, dat zowel natuurlijke personen (eenmanszaak) als rechtspersonen (bijv. vennootschappen, stichtingen) ondernemer kunnen zijn. Niet van belang is, of u als ondernemer winst maakt.

De definitie van ondernemer zal in de meeste gevallen geen problemen opleveren. In een aantal gevallen is het echter denkbaar, dat niet helemaal duidelijk is of er sprake van ondernemerschap is. Van belang is, dat wordt deelgenomen aan het economische verkeer. De (eenmalige) verkoop van uw auto aan de buurman, leidt niet tot ondernemerschap. Gaat u echter meerdere auto’s verkopen, dan zal er al snel sprake zijn van ondernemerschap.

Als startend ondernemer moet u zich melden bij de Inspectie der Belastingen. Van de Inspectie ontvangt u vervolgens een persoonlijk nummer; het zogenoemde CRIB-nummer. Onder dit nummer bent u bij de Belastingdienst bekend. Tevens ontvangt u aangiftebiljetten voor de omzetbelasting.

 

2. Prestaties

De voor de omzetbelasting belangrijke handelingen zijn het leveren van goederen en het verrichten van diensten door ondernemers. Gezamenlijk worden deze handelingen prestaties genoemd. De levering van een goed is bijvoorbeeld de verkoop van een fles cola of bouwmaterialen. Onder dienst worden alle prestaties verstaan, die geen levering zijn en tegen een vergoeding worden verricht. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het bijhouden van een boekhouding of de entree bij een toeristische attractie.

Plaats van dienst
De prestaties welke u als ondernemer verricht, zijn alleen belast met omzetbelasting als deze plaats vinden in het heffingsgebied (Bonaire en Curaçao). Hoofdregel is, dat een prestatie daar wordt verricht, waar de ondernemer die presteert woont of is gevestigd. Daarnaast zijn ook diensten door buitenlandse ondernemers aan binnen het heffingsgebied gevestigde ondernemers belast met omzetbelasting. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een boekhouder op Aruba, die voor u werkzaamheden verricht. In deze gevallen wordt de belasting geheven van u; de zogenoemde verleggingregel.

Voor een aantal diensten (bijv. diensten door ingenieurs, adviesbureaus en administratieve- en boekhoudkundige diensten) is bepaald, dat deze geacht worden buiten het heffingsgebied plaats te vinden. Het gaat hier om diensten, welke u aan buiten het heffingsgebied gevestigde afnemers verricht. De verhuur van onroerend goed is altijd daar belast, waar het onroerend goed is gelegen.

Wijze van heffen
Voor uw prestaties als ondernemer ontvangt u een vergoeding van uw klant. Over deze vergoeding berekent u de omzetbelasting. Op de factuur moet u de belasting afzonderlijk vermelden. De klant betaalt dus zowel de vergoeding als de belasting.

Invoer van goederen
Invoer van goederen is belast met omzetbelasting, ongeacht of u dit doet als ondernemer of als particulier. De omzetbelasting bij invoer wordt betaald bij de Inspectie der Invoerrechten & Accijnzen. Voor ondernemers bestaat de mogelijkheid om de bij invoer betaalde omzetbelasting te verrekenen met de lokaal verschuldigde omzetbelasting. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van omzetbelasting bij invoer. Dit is alleen mogelijk als de goederen die worden ingevoerd handelsgoederen zijn. Handelsgoederen zijn goederen bestemd voor de wederverkoop. In beide gevallen moet u vooraf een beschikking aanvragen bij de Inspectie der Belastingen / Afdeling omzetbelasting.

 

3. Tarief

Het tarief van de omzetbelasting is 5%, met uitzondering van verzekeringen (6%).

 

4. Vrijstellingen

Op de hoofdregel, dat alle prestaties belast zijn met omzetbelasting, bestaan een aantal uitzonderingen; de zogenoemde vrijstellingen. In de vrijstellingen worden prestaties aangewezen, die niet belast zijn met omzetbelasting. De volgende prestaties zijn onder andere vrijgesteld van omzetbelasting:

 • Interinsulaire leveringen tussen ondernemers op Bonaire en Curaçao;
 • Levering van onroerende zaken indien overdrachtsbelasting verschuldigd is;
 • Openbaar personenvervoer en schoolbusdiensten;
 • Medische diensten en ziekenhuizen;
 • Levering van brandstoffen en diensten aan vliegtuigen en schepen;
 • Leveringen en diensten aan beroepsconsuls;
 • Leveringen en diensten voor projecten die voor rekening van Nederland, Aruba of internationale organisaties komen;
 • Leveringen en diensten aan olieraffinaderijen;
 • Export van goederen;
 • Diensten met betrekking tot goederen in het zee- of luchthavengebied;
 • Verhuur van hotelkamers en appartementen indien logeergastenbelasting is verschuldigd;
 • Levering van geneesmiddelen op recept;
 • Levering van brood;
 • en Levens-, ziektekosten- en herverzekeringen.

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor een juiste berekening en afdracht van omzetbelasting. Neem daarom altijd vooraf contact op met de Afdeling omzetbelasting, als u van mening bent, dat een vrijstelling van toepassing is. Indien ten onrechte gebruik wordt gemaakt van een vrijstelling, zal de omzetbelasting bij u worden nageheven.

 

5. Aangifte doen en betalen

Als ondernemer moet u maandelijks aangifte doen. Dit geldt ook indien u in een maand geen omzet heeft gerealiseerd óf indien de door u verrichte prestaties zijn vrijgesteld van omzetbelasting.

Meer Informatie
Voor meer informatie kunt u de omzetbelasting brochure downloaden. Of u kunt terecht bij de Inspectie der Belastingen / Afdeling omzetbelasting, telefoonnummer 734-2514 of 734-2557.