CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
Sluiten
Algemeen
Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

U kunt bij de Belastingdienst een inkomensverklaring opvragen door een e-mail te sturen naar: inkomensverklaring@gobiernu.cw. Graag ontvangen wij de volgende informatie:

 • Voor welke instantie de verklaring benodigd is;
 • Voor welk jaar;
 • Kopie van sédula, rijbewijs of paspoort;
 • Adres;
 • Telefoon.

LET OP! Om een inkomensverklaring aan te vragen moet u uw aangifte voor inkomstenbelasting ingediend te hebben via het online portaal.

Antwoord zien
Hoe kom ik aan een CRIB-nummer?

Het CRIB-nummer is een uniek identificatienummer voor belastingplichtigen. De afkorting CRIB staat voor Centraal Registratie Informatie Belastingplichtige. U kunt dit nummer bij ons aanvragen.

Bent u een particulier?

Mail uw verzoek tot aanvraag van een CRIB-nummer aan: cribbeheer@gobiernu.cw

Uw verzoek moet de volgende documenten bevatten:

 • Een scan van de voor- en achterkant van uw geldige ID (sédula of paspoort)
 • Uw adres

Zodra uw CRIB-nummer gereed is, sturen wij dit naar uw e-mailadres dat bij ons bekend is.

Bent u een ondernemer?

Vennootschappen

Mail uw verzoek tot aanvraag van een CRIB-nummer naar: cribbeheer@gobiernu.cw

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Notariële akte
 • Een geldige ID (sédula of paspoort)
 • Een vermelding van het aantal werknemers die in dienst zijn (vermeld voor iedere werknemer de startdatum en het brutosalaris)
 • Telefoonnummer en emailadres van het bedrijf

Eenmanszaak

Mail uw verzoek tot aanvraag van een CRIB-nummer aan: cribbeheer@gobiernu.cw

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Een geldige ID (sédula of paspoort)

Zodra uw CRIB-nummer gereed is, sturen wij dit naar uw e-mailadres dat bij ons bekend is.

Antwoord zien
Hoe vraag ik een woonplaatsverklaring aan?

Als u een woonplaatsverklaring wenst, kunt u het online formulier aanvraag woonplaatsverklaring downloaden en dit naar ons e-mailen naar: inlichtingen@gobiernu.cw.

Antwoord zien
Omzetbelasting
Wat is Regeling Kleine Onderneming (RKO)?

Voor kleine ondernemers is een bijzondere regeling ingevoerd: de regeling kleine ondernemers (RKO). Indien u uw onderneming in de vorm van een eenmanszaak drijft én een omzet behaalt van minder dan Naf 30.000 per jaar, komt u in aanmerking voor een ontheffing. Deze ontheffing houdt in dat u over uw producten en diensten wel omzetbelasting moet berekenen, maar dat u deze belasting niet hoeft af te dragen aan de Ontvanger.

Download het formulier verzoek toepassing RKO-regeling

U dient het ingevulde verzoek via e-mail: omzetbelasting@gobiernu.cw in te dienen.

Antwoord zien
Wat kan een ondernemer doen indien hij niet eens is met een opgelegde aanslag?

Indien een ondernemer het niet eens is met een door de Inspecteur opgelegde naheffingsaanslag of voor bezwaar vatbare genomen beschikking, kan hij binnen 2 maanden na de dagtekening van de aanslag of beschikking bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de Inspecteur en moet worden gemotiveerd.

Verder zijn geen (vorm)vereisten aan een bezwaarschrift gesteld. Een ongemotiveerd bezwaarschrift (pro forma of ter behoud van rechten) kan wel worden ingediend, maar dient met spoed te worden gevolgd door een motivering.

De Inspecteur moet binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak doen.

Download formulier Bezwaarschift omzetbelasting

Antwoord zien
Wat gebeurt er als de ondernemer te laat is met het indienen/betalen van de aangifte OB?

Indien de ondernemer de belasting die op aangifte behoort te worden betaald geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald, kan de niet of te weinig betaalde belasting worden nageheven in de vorm van een aanslag (Run 2). Een aanslag kan ook worden opgelegd, indien de aangifte niet wordt gedaan (Run 1). In deze gevallen stelt de Inspecteur de aanslag ambtshalve vast.

Verzuimboete
Gelijktijdig met de aanslag kan ook een boete worden opgelegd. Voor de omzetbelasting kan een verzuimboete worden opgelegd voor het niet doen van de aangifte en het niet, niet volledig of te laat betalen van de aangegeven belasting.

Bij het opleggen van een verzuimboete wordt rekening gehouden met verzuimen. Verzuimen zijn het aantal keren dat niet is voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Bij het bepalen van een verzuim, wordt geen onderscheidt gemaakt tussen aangifte- en betalingsverzuimen.

Antwoord zien
Hoe dient de Omzetbelasting aangegeven te worden?

Als ondernemer moet u maandelijks aangifte doen voor de omzetbelasting. Ook als u geen omzet heeft gerealiseerd (nihil aangifte) of alleen vrijgestelde prestaties verricht!

De aangifte dient u via het online portaal in te dienen. Zie verder https://online.belastingdienst.cw/BCUR/PTLOnline/Startpagina

De belasting is verschuldigd over een kalendermaand (tijdvak) en dient voor de zestiende dag van de daaropvolgende kalendermaand te zijn voldaan.

Antwoord zien
Wat zijn de geldende tarieven voor de OB?

Het algemeen tarief van de omzetbelasting bedraagt 6%. Ter zake van verzekeringen en het verhuur onroerend goed in het kader van vakantiebesteding (verstrekken van logies) aan personen die daar slechts voor een korte periode (maximaal 90 dagen) verblijven bedraagt het tarief 7%. Verder is er ook een hoog tarief van 9%.

Overzicht omzetbelasting per 1 mei 2013

Antwoord zien
Welke ondernemers kunnen gebruik maken van het aftrekrecht?

Ondernemers die handelsgoederen invoeren kunnen gebruik maken van het aftrekrecht. Onder handelsgoederen wordt verstaan: Goederen die bestemd zijn voor de verkoop. De bij invoer betaalde omzetbelasting mag door de ondernemer voor 50% worden verrekend met de lokaal verschuldigde belasting. Om gebruik te mogen maken van dit aftrekrecht, dient u een beschikking aan te vragen bij de Inspecteur der Belastingen via e-mail omzetbelasting@gobiernu.cw

Antwoord zien
Wat is omzetbelasting?

De omzetbelasting (afgekort: OB) is een indirecte belasting. Dat betekent dat de Belastingdienst deze belasting niet heft bij de klant, maar bij de ondernemer. Dus de klant betaalt de belasting aan de ondernemer en deze ondernemer voldoet het vervolgens op aangifte bij de ontvanger. Het maakt voor de omzetbelasting niet uit in welke rechtsvorm u uw bedrijf of beroep uitoefent. Dus maakt het niet uit of dit een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (C.V.), een Besloten Vennootschap (B.V.) of Naamloze Vennootschap (N.V.) is. Ook een stichting of vereniging kan ondernemer zijn voor de omzetbelasting.

Antwoord zien
Inkomstenbelasting
Waar moet ik zijn om een betalingsregeling te treffen?

Om een betalingsregeling te treffen kunt u contact met ons (Landsontvanger) opnemen via 734-2224 en email: invorderingteam@gobiernu.cw. U kunt ons kantoor bezoeken te WTC Curaçao, Piscaderweg z/n van maandag tot en vrijdag vanaf 07:45 tot 13:30.

Antwoord zien
Tot welk jaar kan men nog aangifte doen als men een restitutie verwacht?

Wanneer u een restitutie verwacht is het tot 36 maanden na het einde van het desbetreffende belastingjaar mogelijk om aangifte te doen. Na deze 36 maanden vervalt uw recht op restitutie.

Antwoord zien
Hoe kan ik het e-mailadres gekoppeld aan het online portaal wijzigen?

Momenteel is het niet mogelijk uw e-mailadres te wijzigen via ons online portaal. Als u uw e-mailadres wil wijzigen dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk via: helpdeskbelastingdienst@minfin.cw.

Antwoord zien
Wat voor inkomen vallen onder voorkoming dubbele belasting?

Als u inkomen uit andere landen geniet, kan er sprake zijn van dubbele belasting. Landen spreken met elkaar af welk land belasting heft over bepaalde inkomsten. Dat leggen ze vast in een belastingverdrag. Daardoor betaalt u niet dubbel belasting. Als u meer vragen heeft hierover, neem contact met ons op via: 734-2522 of stuur een e-mail naar: inkomstenbelasting@gobiernu.cw.

Antwoord zien
Hoe wordt de Penshonadoregeling berekend?

Indien u en/of uw echtgenoot gebruik wil maken van de Penshonado-regeling dient u dit in de aangifte te vermelden. Afhankelijk van de voor u van toepassing zijnde regeling vermeldt u of het tarief van 5% dan wel 10% van toepassing is.

Voor meer informatie: https://belastingdienst.cw/particulier/themas/penshonadoregeling/

Antwoord zien
Wat de status van mijn ingediende bezwaarschrift?

U kunt de status van uw ingediende bezwaarschrift niet online opvragen. Voor meer informatie over de status van uw bezwaarschrift kunt u contact opnemen met onze via: 734-2522 of e-mail: inkomstenbelasting@gobiernu.cw.

Antwoord zien
Is mijn aanslag al opgelegd?

Een aanslag wordt door de inspecteur opgelegd op basis van de belastingaangifte die u zelf indient. Wanneer u uw belastingaangifte heeft ingediend maar nog geen aanslag heeft ontvangen kunt u contact opnemen met de helpdesk en of/een aanslagregelaar telefonisch via: 734-2522 of email: helpdeskbelastingdienst@minfin.cw.

Antwoord zien
Wat gebeurt er als ik geen aangifte inkomstenbelasting indien? Of te laat?

Als u uw aangifte niet indient binnen de (eventueel met uitstel verlengde) gestelde termijn, zendt de inspecteur u een aanmaning om de aangifte alsnog in te dienen. Afhankelijk van uw situatie kan de inspecteur een boete van maximaal ANG 2.500 opleggen. Als u geen aangifte indient zal de Inspecteur uw aanslag naar eigen redelijk inzicht vaststellen op basis van beschikbare gegevens.

Antwoord zien
Hoe kan men voor uitstel tot indiening van aangifte verzoeken?

Het is mogelijk om uitstel tot indiening van de belastingaangifte aan te vragen. Verzoeken tot uitstel kunnen via het online formulier ingediend worden: https://belastingdienst.cw/uitstel-aangifte/

Let op: wel moet u het verzoek tot uitstel vóór de uiterste inleverdatum indienen. Na de uiterste inleverdatum wordt geen uitstel verleend!

Antwoord zien
Winstbelasting
Hoe vaak doet u aangifte winstbelasting?

In principe doet u twee aangiften per jaar, een voorlopige en een definitieve. De formulieren worden u elk jaar binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar, of als dat voor u van toepassing is, het boekjaar, door de Inspecteur der Belastingen verstrekt. Indien u geen formulier ontvangt dient u zelf om uitreiking te vragen. Het aangifteformulier wordt ingediend bij de Inspecteur der Belastingen. Evenals bij de Loonbelasting aangifte het geval is zal, indien bij de Ontvanger wordt betaald, de bijgevoegde aangifteformulier worden doorgezonden naar de inspecteur.

Antwoord zien
Wanneer en hoe moet de winstbelasting naheffingsaanslag worden betaald?

De aanslag moet worden betaald binnen een maand na de dagtekening ervan. Betalingen kunt u doen via de bank, online banking of via Pagomatiko.

Antwoord zien
Wanneer ontvangt u een aanslag winstbelasting?

U ontvangt een náheffingsaanslag:

 • als u uw aangifte niet of niet op tijd hebt ingediend;
 • wanneer u minder hebt betaald dan het bedrag dat is vermeld in uw laatste definitieve aangifte;
 • als u op een voorlopige of definitieve aangifte niet of te laat hoeft betaald;
 • als blijkt dat u op uw voorlopige of definitieve aangifte een lager bedrag heeft betaald dan in uw aangifte is vermeld.
Antwoord zien
Bezwaar
Kunt u in beroep gaan als de inspecteur geen uitspraak doet over het bezwaarschrift?

Als de inspecteur binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift geen uitspraak heeft gedaan, kunt u in beroep gaan tegen het niet tijdig doen van een uitspraak. U kunt in beroep gaan binnen twee maanden gerekend vanaf het tijdstip waarop de negen maanden is verlopen. De rechter kan de inspecteur alsnog verzoeken om een uitspraak te doen.

Antwoord zien
Wanneer kunt u in beroep gaan?

Een beroep is ook mogelijk indien geen uitspraak of niet tijdig een uitspraak wordt gedaan. U kunt in beroep komen binnen twee maanden gerekend vanaf het tijdstip waarop negen maanden is verlopen na het tijdstip waarop het bezwaarschrift door de Inspecteur is ontvangen. De mogelijkheid tot het indienen van een beroep tegen niet of te laat uitspraak doen is opgenomen om trage afdoening te voorkomen en u een mogelijkheid te geven uw recht binnen redelijke termijn te verkrijgen.

Antwoord zien
Binnen welk termijn dient de inspecteur uitspraak te doen op het bezwaarschrift?

De Inspecteur doet binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak op het bezwaarschrift. Met een uitspraak wordt gelijkgesteld het weigeren dan wel niet tijdig doen van de uitspraak. Een uitspraak wordt geacht niet tijdig te zijn gedaan indien de Inspecteur niet binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift een uitspraak heeft gedaan. Indien de inspecteur niet of niet volledig aan het bezwaar tegemoet komt, dient hij de uitspraak te motiveren.

Antwoord zien
Wat gebeurd er als u de verschuldigde aanslag niet op tijd betaald?

Dan stuurt de ontvanger u een aanmaning. Als u niet reageert op de aanmaning dan zullen dwangmaatregelen worden getroffen die voor u kosten met zich mee brengen. Als de aanslag groter is dan ANG 500,- dan dient u rente te betalen.

Antwoord zien
Wanneer kunt u in bezwaar gaan?

Als u het niet eens bent met de opgelegde belastingaanslag of de beschikking (inzake boete) kunt u binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet of de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de Inspecteur.

Indien u binnen de hiervoor genoemde termijn een pro forma bezwaar heeft ingediend, dient u op redelijk korte termijn een gemotiveerde bezwaarschrift indienen. De inspecteur is verplicht om op zeer korte termijn een ontvangstbevestiging te sturen, zodat u weet dat u uw rechten veilig heeft gesteld. De ontvangstdatum is voor belanghebbende van belang om te kunnen bepalen op welke datum de Inspecteur uitspraak gedaan moet hebben.

Antwoord zien
Verjaring
Hoe kan de verjaring worden ingeroepen?

Verjaring kan alleen ingeroepen worden door een beroep van de belastingschuldige op verjaring. Dat beroep is vormvrij doch dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden. Als een mondeling beroep op verjaring wordt gedaan, dient de invorderaar te bewerkstelligen dat alsnog een schriftelijk beroep wordt ingediend.

Antwoord zien
Wie beslist op een beroep op verjaring?

De Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao of diens vertegenwoordiger neemt de beslissing op het beroep op verjaring.

Antwoord zien
Kan een verjaarde schuld nog betaald worden?

Ja, want een schuld gaat niet teniet door het intreden van de verjaring. Als iemand een verjaarde schuld betaalt kan hij die betaling naderhand niet terugvorderen met een actie uit onverschuldigde betaling.

Antwoord zien
Hoe kan verjaring worden voorkomen?

De verjaringstermijn kan worden gestuit door:

 • Het betekenen van een akte van vervolging;
 • Schulderkenning door de belastingschuldige (door woorden of daden);
 • Het indienen van een bezwaarschrift waarbij de gehele schuld wordt betwist mag echter niet gezien worden als schulderkenning. Betaling is een vorm van schulderkenning; verrekening niet.
Antwoord zien
Wat is verjaring?

De rechtszekerheid vereist dat een belastingschuldige niet na zeer lange tijd nog tot betaling kan worden gedwongen zonder dat de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao tijdig actie onderneemt. Daarom heeft de wetgever bepaald dat een belastingschuld in beginsel verjaart vijf jaren na de dagtekening van de aanslag. Verjaring betekent dat de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao geen rechtsvordering meer mag instellen om de belastingschuldige tot betaling te dwingen. De belastingschuld blijft echter wel bestaan.

Antwoord zien
Administratie
Wat behoort allemaal tot uw administratie?

Alle gegevens over uw onderneming die u, op papier of in elektronische vorm, vastlegt, behoren tot uw administratie.

Antwoord zien
Hoe lang moet u uw administratie bewaren?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie tien jaren te bewaren.

Antwoord zien
Waarom is een goede administratie belangrijk?

“Administratie” wil zeggen: alle gegevens over uw onderneming die u op papier (ook kladaantekeningen) of elektronisch (bijvoorbeeld met de computer) vastlegt. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang: niet alleen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook voor uw bedrijfsvoering. Als ondernemer bent u overigens ook wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden die is afgestemd op de aard van uw bedrijf.

Antwoord zien
COVID-19 Nederlands
Is het proces van terugbetalen van de Belastingdienst van teveel betaalde belasting of premies aangetast door het COVID-19?

De Belastingdienst is bezig met de aanslagregeling Inkomstenbelasting van de aangiftes van de jaren 2018 en ouder die in mei 2019 zijn ingediend. Als de aanslag in een restitutie resulteert, zal de restitutie hiervan plaatsvinden, na verrekening van eventuele andere schulden bij de Ontvanger.

Houd u wel rekening mee met het feit dat de noodgedwongen maatregelen rondom het COVID -19 ook gelden voor het personeel van de Belastingdienst. Dit betekent dat onze dagelijkse bezetting is aangepast met gevolg dat dit langer kan duren.

Antwoord zien
Hoe wordt met de termijn om een bezwaarschrift in te dienen omgegaan?

Indienen Bezwaarschrift bij de Inspectie der Belastingen

Normaliter moet u binnen 2 maanden na dagtekening uw bezwaarschrift indienen. Dit wordt voor aanslagen met een dagtekening van 1 januari t/m 30 juni 2020 nu 4 maanden. De bezwaartermijn voor deze aanslagen is dus verlengd met 2 maanden.

Verzoek uitstel van betaling bij de Ontvanger ivm bezwaar

De Ontvanger is bevoegd uitstel in verband met bezwaar te verlenen op verzoek van een belastingschuldige. Het verzoek om uitstel bij de Ontvanger staat in principe los van de termijn van indiening van het bezwaar. Mits de belastingschuldige samen met het verzoek om uitstel ivm bezwaar aantoont dat het bezwaar is ingediend (met bijvoeging kopie bezwaarschrift), zal de Ontvanger overgaan tot het behandelen hiervan. Verzoeken om uitstel ivm bezwaar worden in principe toegewezen voor een termijn ’tot en met de beslissing van de inspecteur’.

Antwoord zien
Komt er voor ondernemers een tegemoetkoming voor de uitstel van betaling van belastingen en/of premies om faillissementen tegen te gaan?

Voor gevallen die aantoonbaar nadelig getroffen zijn door het Coronavirus COVID-19, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Hoe u dit moet doen, wordt omschreven in de informatie Aangepaste diensten Belastingdienst ivm COVID-19.

Antwoord zien
Hoe wordt met de termijn voor uitstel van betaling omgegaan?

Voor gevallen die aantoonbaar nadelig getroffen zijn door het Coronavirus COVID-19, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Hoe u dit moet doen, wordt omschreven in de informatie Aangepaste diensten Belastingdienst ivm COVID-19.

Antwoord zien
Komt er een uitstel van betaling voor de op de voorlopige aanslag verschuldigde Winstbelasting 2019 tot 31 december 2020, of langer indien de situatie verergert?

Nee, er komt geen uitstel. De datum blijft staan op 31 maart 2020.

Antwoord zien
Hoe wordt met de termijn voor aangiften Inkomstenbelasting 2019 omgegaan?

De uitnodigingen voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2019 zullen binnenkort worden verzonden. De indieningsdatum hiervan wordt verschoven naar 1 augustus 2020.

Antwoord zien
Hoe wordt er omgegaan met verzoeken waarbij de winst lager wordt aangegeven op de voorlopige aangifte Winstbelasting 2019?

Verzoeken waarbij een lagere winst is aangegeven kunnen via het e-mailadres winstbelasting@gobiernu.cw ingediend worden. U krijgt dan een bevestiging van ontvangst. Deze zullen conform de normale procedure worden beoordeeld en de belastingplichtige zal per post of via e-mail op de hoogte van de beslissing van de inspecteur worden gebracht. De Inspecteur heeft een termijn van 15 werkdagen om antwoord te geven.

Antwoord zien
Hoe wordt met de termijn van het indienen van de voorlopige aangifte Winstbelasting 2019 omgegaan?

De termijn voor het indienen van de voorlopige aangifte Winstbelasting 2019 wordt niet verlengd. De inleverdatum blijft dan ook 31 maart 2020.

Antwoord zien
Worden verzoeken voor de online portalen afgehandeld?

Ja, alle verzoeken worden afgehandeld. Houd u wel rekening mee met het feit dat de noodgedwongen maatregelen rondom het COVID-19 ook gelden voor het personeel van de inspectie. Dit betekent dat onze dagelijkse bezetting ook minder is geworden met gevolg dat het langer kan duren voordat de verzoeken afgehandeld worden.

Antwoord zien