Zoek binnen de Belastingdienst

Heeft u een vraag?

Home | FAQ

Omzetbelasting

Wat is omzetbelasting?

De omzetbelasting (afgekort: OB) is een indirecte belasting. Dat betekent dat de Belastingdienst deze belasting niet heft bij de klant, maar bij de ondernemer. Dus de klant betaald de belasting aan de ondernemer en deze ondernemer voldoet het vervolgens op aangifte bij de ontvanger.

Welke administratieve verplichtingen gelden voor de omzetbelasting?

Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel omzetbelasting u aan de Belastingdienst moet betalen.

Inkomstenbelasting

Wanneer ontvangt u een aanslag inkomstenbelasting?

Een aanslag ontvangt u nadat u uw aangifte hebt gedaan bij de Inspectie der Belastingen. Als u uw aangifte niet indient dan legt de Inspectie een ambtshalve aanslag op. de Inspecteur kan u daarbij een boete van maximaal f. 2.500 opleggen.

Wanneer en hoe moet je inkomstenbelasting worden betaald?

  • voorlopige aanslag: betaling in zoveel gelijke termijnen als of na de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet, nog maanden van het jaar over blijven. Bijv. De dagtekening valt in april, dan moet de aanslag worden betaald in acht (maandelijkse) termijnen;
  • definitieve aanslag: betaling binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet;
  • navorderingsaanslag: betaling binnen een maand na dagtekening van het aanslagbiljet;

Winstbelasting

Wanneer ontvangt u een aanslag winstbelasting?

U ontvangt een náheffingsaanslag:

  • als u uw aangifte niet of niet op tijd hebt ingediend;
  • wanneer u minder hebt betaald dan het bedrag dat is vermeld in uw laatste definitieve aangifte;
  • als u op een voorlopige of definitieve aangifte niet of te laat hoeft betaald;
  • als blijkt dat u op uw voorlopige of definitieve aangifte een lager bedrag heeft betaald dan in uw aangifte is vermeld.

Wanneer en hoe moet de winstbelasting naheffingsaanslag worden betaald?

De aanslag moet worden betaald binnen een maand na de dagtekening ervan. Betalingen kunt u doen bij de Eilandsontvanger aan de Regentesselaan z/n. De kassa’s zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.45 uur tot 15.30 uur. Betalingen kunt u ook doen via de giro en banken.

Hoe vaak doet u aangifte winstbelasting?

In principe doet u twee aangiften per jaar, een voorlopige en een definitieve. De formulieren worden u elk jaar binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar, of als dat voor u van toepassing is, het boekjaar, door de Inspecteur der Belastingen verstrekt. Indien U geen formulier ontvangt dient U zelf om uitreiking te vragen. Het aangifteformulier wordt ingediend bij de Inspecteur der Belastingen. Evenals bij de Loonbelasting aangifte het geval is zal, indien bij de Ontvanger wordt betaald, de bijgevoegde aangifteformulier worden doorgezonden naar de inspecteur.

Administratie

Waarom is een goede administratie belangrijk?

“Administratie” wil zeggen: alle gegevens over uw onderneming die u op papier (ook kladaantekeningen) of elektronisch (bijvoorbeeld met de computer) vastlegt. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang: niet alleen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook voor uw bedrijfsvoering. Als ondernemer bent u overigens ook wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden die is afgestemd op de aard van uw bedrijf.

Hoe lang moet u uw administratie bewaren?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie tien jaren te bewaren.

Wat behoort allemaal tot uw administratie?

Alle gegevens over uw onderneming die u, op papier of in elektronische vorm, vastlegt, behoren tot uw administratie.

Bezwaar

Wanneer kunt u in bezwaar gaan?

Als u het niet eens bent met de opgelegde belastingaanslag of de beschikking (inzake boete) kunt u binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet of de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de Inspecteur.

Indien u binnen de hiervoor genoemde termijn een pro forma bezwaar heeft ingediend, dient u op redelijk korte termijn een gemotiveerde bezwaarschrift indienen. De inspecteur is verplicht om op zeer korte termijn een ontvangstbevestiging te sturen, zodat u weet dat u uw rechten veilig heeft gesteld. De ontvangstdatum is voor belanghebbende van belang om te kunnen bepalen op welke datum de Inspecteur uitspraak gedaan moet hebben.

Wat gebeurd er als u de verschuldigde aanslag niet op tijd betaald?

Dan stuurt de ontvanger u een aanmaning. Als u niet reageert op de aanmaning dan zullen dwangmaatregelen worden getroffen die voor u kosten met zich mee brengen. Als de aanslag groter is dan f. 500,- dan dient u rente te betalen.

Binnen welk termijn dient de inspecteur uitspraak te doen op het bezwaarschrift?

De Inspecteur doet binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak op het bezwaarschrift. Met een uitspraak wordt gelijkgesteld het weigeren dan wel niet tijdig doen van de uitspraak. Een uitspraak wordt geacht niet tijdig te zijn gedaan indien de Inspecteur niet binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift een uitspraak heeft gedaan. Indien de inspecteur niet of niet volledig aan het bezwaar tegemoet komt, dient hij de uitspraak te motiveren.

Wanneer kunt u in beroep gaan

Een beroep is ook mogelijk indien geen uitspraak of niet tijdig een uitspraak wordt gedaan. U kunt in beroep komen binnen twee maanden gerekend vanaf het tijdstip waarop negen maanden is verlopen na het tijdstip waarop het bezwaarschrift door de Inspecteur is ontvangen. De mogelijkheid tot het indienen van een beroep tegen niet of te laat uitspraak doen is opgenomen om trage afdoening te voorkomen en u een mogelijkheid te geven uw recht binnen redelijke termijn te verkrijgen.

Kunt u in beroep gaan als de inspecteur geen uitspraak doet over het bezwaarschrift?

Als de inspecteur binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift geen uitspraak heeft gedaan, kunt u in beroep gaan tegen het niet tijdig doen van een uitspraak. U kunt in beroep gaan binnen twee maanden gerekend vanaf het tijdstip waarop de negen maanden is verlopen. De rechter kan de inspecteur alsnog verzoeken om een uitspraak te doen.

Verjaring

Wat is verjaring?

De rechtszekerheid vereist dat een belastingschuldige niet na zeer lange tijd nog tot betaling kan worden gedwongen zonder dat de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao tijdig actie onderneemt. Daarom heeft de wetgever bepaald dat een belastingschuld in beginsel verjaart vijf jaren na de dagtekening van de aanslag. Verjaring betekent dat de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao geen rechtsvordering meer mag instellen om de belastingschuldige tot betaling te dwingen. De belastingschuld blijft echter wel bestaan.

Hoe kan verjaring worden voorkomen?

De verjaringstermijn kan worden gestuit door:

  • het betekenen van een akte van vervolging;
  • schulderkenning door de belastingschuldige (door woorden of daden).
  • Het indienen van een bezwaarschrift waarbij de gehele schuld wordt betwist mag echter niet gezien worden als schulderkenning. Betaling is een vorm van schulderkenning; verrekening niet.

Hoe kan de verjaring worden ingeroepen?

Verjaring kan alleen ingeroepen worden door een beroep van de belastingschuldige op verjaring. Dat beroep is vormvrij doch dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden. Als een mondeling beroep op verjaring wordt gedaan, dient de invorderaar te bewerkstelligen dat alsnog een schriftelijk beroep wordt ingediend.

Kan een verjaarde schuld nog betaald worden?

Ja, want een schuld gaat niet teniet door het intreden van de verjaring. Als iemand een verjaarde schuld betaalt kan hij die betaling naderhand niet terugvorderen met een actie uit onverschuldigde betaling.

Wie beslist op een beroep op verjaring?

De Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao of diens vertegenwoordiger neemt de beslissing op het beroep op verjaring.

Dien een nieuwe vraag in

Naam:
E-mailadres:
Onderwerp:
Je vraag: