Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Sluiten
Wat is Verjaring?

De rechtszekerheid vereist dat een belastingschuldige niet na 5 jaar nog tot betaling kan worden gedwongen zonder dat de Ontvanger tijdig actie onderneemt. Daarom heeft de wetgever bepaald dat een belastingschuld in beginsel vijf jaren na de dagtekening van de aanslag verjaart. Verjaring betekent dat de Ontvanger geen rechtsvordering meer mag instellen om de belastingschuldige tot betaling te dwingen, echter de belastingschuld blijft wel bestaan. Dit is geregeld in de Invorderingsverordening 1954 (Curaçao) art 10.

De verjaring wordt echter tegengehouden door de erkentenis van de belastingschuld op de volgende manieren: 

  1. Hetzij door woorden;
  2. Hetzij door daden van het bestaan van de belastingschuld;
  3. Door een aanmaning, dwangbevel;
  4. Door een daad van tenuitvoerlegging van een dwangbevel. 

Mocht in de afgelopen 5 jaar ergens een aanmaning, erkentenis of dwangbevel zijn ontvangen, dan herleeft namelijk de verjaringstermijn van 5 jaar weer.

Hoe kan de verjaring worden voorkomen?

De verjaringstermijn kan worden gestuit door: 

  • Het tekenen van een akte van vervolging;
  • Schulderkenning door de belastingschuldige (door woorden of daden). Het indienen van een bezwaarschrift waarbij de gehele schuld wordt betwist mag echter niet gezien worden als schulderkenning. Betaling is een vorm van schulderkenning, verrekening niet.
Zijn mijn aanslagen verjaard?

Heeft u een vermoeden dat uw aanslagen verjaard zijn, dan moet u schriftelijk uw verzoek indienen. U dient uw CRIB-nummer en het aanslagnummer te vermelden.

Dit kan aan de balie en/of via e-mail: info.belastingdienst@gobiernu.cw.

Ik heb mijn verjaarde aanslag betaald, wat nu?

Uw schuld gaat niet teniet door het intreden van de verjaring. Als u een verjaarde schuld betaalt, kunt u die betaling naderhand niet terugvorderen met een actie uit onverschuldigde betaling.

Mocht u nog vragen hebben over verjaring van uw schuld, kunt u altijd contact opnemen met de Belastingdienst.

Houding van de invorderaar t.a.v. verjaring

De invorderaar mag de verjaring niet ambtshalve toepassen, zelfs de rechter heeft die bevoegdheid niet. Het is uitdrukkelijk vereist dat de belastingschuldige een beroep doet op verjaring. Als de belastingschuldige de invorderaar expliciet vraagt of een aanslag verjaard is, dient de invorderaar daarop uiteraard naar waarheid te antwoorden.

Formulier Beroep op verjaring