CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
Sluiten
Algemeen

Als u een aangifte heeft ingediend legt de Inspecteur u een belastingaanslag op. Als u het niet eens bent met deze aanslag, dan kunt u  in bezwaar gaan. Middels  een bezwaarschrift laat u aan de Inspecteur weten dat u het niet eens bent met de door hem opgelegde aanslag.

Wanneer kunt u in bezwaar gaan?

Indien u bezwaar wil maken tegen:

  • Een aan u opgelegde belastingaanslag;
  • De door de inspecteur genomen en voor bezwaar vatbare beschikking ingevolge belastigvordering.
Wie kan in bezwaar gaan?

Als de aanslag of beschikking aan u is gericht, kunt u in bezwaar gaan. Iemand anders kan ook namens u het bezwaar opstellen,vaak zal dat uw belastingadviseur of accountant zijn. Hiervoor geeft u dan een machtiging af aan hem of haar om namens u uw belastingzaken te behartigen.

Waartegen kunt u in bezwaar gaan?

Als u een belastingaanslag heeft ontvangen waarmee u het niet eens bent kunt u daartegen in bezwaar gaan.  U kunt ook tegen een voor bezwaar vatbare beschikking, zoals een boete, in bezwaar gaan.

Wanneer kunt u in bezwaar gaan?

Als u in bezwaar wilt gaan tegen een belastingaanslag of beschikking moet u dat binnen 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet of de beschikking doen. Als u na 2 maanden pas uw bezwaarschrift indient is deze te laat en zal het niet verder behandeld worden.

Hoe kunt u in bezwaar gaan

U stuurt een gemotiveerd bezwaarschrift per email naar de Inspecteur. Hierin schrijft u waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag. Als u in uw bezwaarschrift een verzoek doet om gehoord te worden, wordt u daarvoor uitgenodigd. De Inspecteur kan u ook uitnodigen om inlichtingen te geven of u te informeren over waarom de aanslag zo is vastgesteld.

Voor de inkomstenbelasting: inkomstenbelasting@gobiernu.cw

Voor de loonbelasting: loonbelasting@gobiernu.cw

Voor de omzetbelasting: omzetbelasting@gobiernu.cw

Voor de winstbelasting: winstbelasting@gobiernu.cw

Voor de onroerendezaakbelasting: onroerendezaakbelasting@gobiernu.cw

Voor de successiebelasting: successiebelasting@gobiernu.cw

Zodra de Inspecteur uw bezwaarschrift heeft ontvangen, zendt hij u een bewijs van ontvangst met daarin de datum van wanneer uw bezwaarschrift is ontvangen. Als u tegen meerdere belastingaanslagen of beschikkingen in bezwaar gaat, moet u per belastingaanslag of beschikking in bezwaar gaan. U kunt dus niet in 1 bezwaarschrift tegen alle belastingaanslagen tegelijk in bezwaar gaan.

Als u in bezwaar bent gegaan tegen een aanslag of beschikking die u moet betalen, betekent dit niet dat u het niet hoeft te betalen. Ook als u in bezwaar bent gegaan moet de belasting of boete op tijd betaald worden. Een verzoek om uitstel van betaling moet u apart indienen bij de Ontvanger.

Binnen welke termijn doet de Inspecteur uitspraak op uw bezwaar?

De Inspecteur doet binnen 9 maanden uitspraak. Als de Inspecteur al weet dat hij niet binnen die termijn uitspraak kan doen, ontvangt u hiervan schriftelijk een brief met de reden waarom nog geen uitspraak gedaan kan worden. Hierin wordt ook de nieuwe termijn vermeld. De uitspraak kan met nog maximaal 9 maanden extra worden verlengd.

Welke uitspraak kan de Inspecteur doen op uw bezwaar?

Als u uw bezwaarschrift voldoende heeft gemotiveerd doet de Inspecteur uitspraak. De Inspecteur kan volledig aan uw bezwaarschrift tegemoetkomen; de uitspraak is dan gegrond en hij is het met u eens. De aanslag zal worden aangepast. Ook kan de uitspraak gedeeltelijk gegrond zijn of ongegrond zijn; U heeft dan deels gelijk of geen gelijk. U ontvangt dan een motivatie bij de uitspraak van de Inspecteur.

Een bezwaar wordt niet toegewezen als u in bezwaar gaat tegen een opgelegde aanslag, omdat u geen aangifte heeft gedaan. U kunt wel in bezwaar gaan als blijkt dat deze opgelegde aanslag niet juist is.

U bent het niet eens met de uitspraak van de Inspecteur

Als de Inspecteur uitspraak heeft gedaan, maar u bent het daar niet mee eens, kunt u binnen 2 maanden na de dagtekening van de uitspraak in beroep gaan. U gaat in beroep bij het Gerecht.