CRIB-nummer
Startende ondernemers
Stakende ondernemers
Omzetbelasting
Loonbelasting en premies
Inkomstenbelasting
Winstbelasting
Sluiten
Algemeen

Als u in bezwaar bent gegaan bij de Inspecteur, u de uitspraak heeft ontvangen en u het niet met deze uitspraak eens bent, dan kunt u tegen deze uitspraak in beroep gaan.

Wie kan in beroep gaan?

De belanghebbende die bezwaar heeft tegen de uitspraak van de Inspecteur kan hiertegen in beroep gaan. Een belanghebbende bent u als belastingplichtige voor de desbetreffende aanslag waartegen u in beroep gaat. Net zoals bij een bezwaarschrift kunt u iemand schriftelijk machtigen om namens u op te treden en diegene de beroepsprocedure te laten doen.

Waartegen kunt u in beroep gaan?

U kunt in beroep gaan tegen de uitspraak van de Inspecteur op uw bezwaar. Als uitspraak geldt ook het niet doen of niet op tijd doen van de uitspraak door de Inspecteur. De uitspraak is niet op tijd gedaan als de Inspecteur niet binnen 9 maanden na ontvangst van het bezwaarschrift een uitspraak heeft gedaan.

Wanneer kunt u in beroep gaan?

Binnen 2 maanden na de uitspraak op het bezwaarschrift kunt u in beroep gaan bij het Gerecht. Als de Inspecteur geen uitspraak heeft gedaan kunt u ook in beroep gaan binnen 12 maanden (na de termijn van 9 maanden).

Hoe kunt u in beroep gaan?

Als u in beroep gaat bij het Gerecht moet u het beroepschrift indienen bij de griffier van dat Gerecht. Het beroepschrift moet duidelijk gemotiveerd zijn. Uit het beroepschrift moet blijken wat de reden is van het beroepschrift en een berekening wat volgens u het bedrag aan belasting zou moeten zijn. Als er geen aanslag had mogen worden opgelegd of geen belasting verschuldigd zou zijn, is een motivatie hiervan nodig. Bij het indienen van het beroepschrift moet u ook de uitspraak van het bezwaarschrift toevoegen.

De griffier zal uw beroepschrift ook doorzenden aan de Inspecteur waartegen in beroep gegaan wordt. De Inspecteur zal binnen 2 maanden na ontvangst het beroepschrift terugsturen naar het Gerecht samen met een verweerschrift. Binnen een week nadat het Gerecht het verweerschrift heeft ontvangen ontvangt u een kopie daarvan. 

Het Gerecht kan u en de Inspecteur oproepen om meer informatie te verstrekken.

Binnen welke termijn doet het Gerecht uitspraak?

Zodra de termijn voor het indienen van een verweerschrift is verstreken of een verweerschrift is ingediend en u geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om uw beroepschrift mondeling toe te lichten ,zal de Voorzitter van het Gerecht zo snel mogelijk de datum en tijd laten weten voor verdere behandeling.

Het Gerecht kan zowel u en de Inspecteur om schriftelijk toestemming vragen om zonder mondelinge behandeling uitspraak te doen.

Welke uitspraken kan het Gerecht doen?

Totdat u en de Inspecteur zijn uitgenodigd voor de behandeling van de zaak, kan het Gerecht onmiddellijk uitspraak doen als:

  • Het Gerecht onbevoegd is;
  • Het beroep niet-ontvankelijk is;
  • Het beroep ongegrond is;
  • Het beroep gegrond is.

Als dit niet het geval is, zal het Gerecht de uitspraak schriftelijk gelijktijdig aan u en aan de Inspecteur verzenden.

Zijn er nog meer mogelijkheden?

Als u het ook niet eens bent met de uitspraak van het Gerecht, dan kunt ook nog in hoger beroep gaan bij het Hof. Het hoger beroep wordt ingesteld binnen 2 maanden na de dag van de toezending van de uitspraak van het Gerecht. U kunt dan een beroepschrift indienen bij de griffier van het Hof en de griffier zal dan een kopie doorsturen naar de Inspecteur. Ook dit beroepschrift moet gemotiveerd worden. De Inspecteur kan dan binnen 2 maanden na de dag van het beroepschrift een verweerschrift indienen. Hiervan krijgt u een kopie toegezonden.

Het Hof kan de uitspraak van het Gerecht volgen maar kan ook de uitspraak verbeteren of gedeeltelijk of in zijn geheel vernietigen.