Belastingdienst


 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Over de belastingdienst > Douane

 

 

Douane Nederlandse Antillen


De Douane van de Nederlandse Antillen is een zelfstandige uitvoerende dienst onder politieke verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën. De Douane vervult een vitale functie bij de bescherming van de financieel-economische belangen en de kwaliteit van de Nederlands - Antilliaanse samenleving. De Douane voert haar taken integer en doelmatig uit en baseert zich op de beginselen van rechtmatigheid, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.

Taak van de Douane:
toezicht op de in-, uit- en doorvoer van goederen;
heffing en inning van invoerrechten, economische heffingen, omzetbelasting bij invoer en accijnzen;
bescherming van de kwaliteit van de samenleving (veiligheid, gezondheid, economie, flora en fauna, cultuur);
verstrekken informatie voor het opstellen van handelsstatistieken;
verstrekken informatie aan Minister van Financiën ten behoeve van nationaal beleid en internationale samenwerking.

FACILITEITEN
De economie van de Nederlandse Antillen steunt in belangrijke mate op het toerisme, de handel en overslag van goederen en de (petrochemische) industrie. Daarbij is steeds de tussenkomst van de Douane vereist.. De Douane streeft er naar die tussenkomst zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en daarbij, waar mogelijk, aan te sluiten bij de gebruiken van handel en verkeer en de internationale regelgeving.

Bereikbaarheid
De Douane heeft servicepunten op Curaçao (Nieuwe Haven, de luchthaven Hato, Postkantoor en in Punda), Bonaire (Kralendijk en luchthaven Flamingo), St. Maarten (Philipsburg en Juliana airport).

Informatie
De Douane verstrekt informatie over nieuwe regelgeving en verzorgt opleidingen voor het bedrijfsleven.

Dienstverlening

De Douane verricht op verzoek (tegen een kostenvergoeding) werkzaamheden buiten Douanekantoren.

Internationale standaards
De Douanewetgeving is en wordt afgestemd op internationale verdragen, vooral die van de Wereld Douane Organisatie. Sinds 2004 is het tarief van invoerrechten gebaseerd op het Geharmoniseerd Systeem en de waardebepaling op de code van de Wereld Handels Organisatie. Verwacht wordt dat in 2005 de douaneprocedures kunnen worden afgestemd op het verdrag van Kyoto. De Douane gebruikt voor de verwerking van aangiften reeds enige jaren het UNCTAD- automatiseringsprogramma Asycuda.
Vereenvoudigde procedures
De Douane staat onder voorwaarden toe dat de goederenaangifte reeds wordt behandeld voordat de goederen zijn binnengekomen ("preclearance") Voorts kan het toezicht aan de hand van douanedocumenten in bepaalde gevallen worden vervangen door controle op bedrijfsadministraties.

Vrijstelling en teruggaaf
De Douanewetgeving kent tal van regelingen waarbij vrijstelling of teruggaaf wordt verleend van invoerrechten en belastingen op grond van economische of sociaal-culturele redenen.