Startende Ondernemers

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Ondernemers > Startende Ondernemers > Werknemer

 

 

Werknemer


In de definitie van werknemer speelt het begrip dienstbetrekking een cruciale rol. Werknemer is de natuurlijk persoon die bij u in dienstbetrekking is, de zogenoemde tegenwoordige dienstbetrekking. Als werknemer wordt ook beschouwd degene die inkomsten geniet uit een vroegere dienstbetrekking van hemzelf of van een ander. Hiertoe behoren dus zowel de gepensioneerde of de op wachtgeld gestelde werknemer zelf maar ook de weduwe en kinderen van de vroegere werknemer die een pensioen of een andere uitkering genieten.

De Landsverordening maakt onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse werknemers.

Binnenlandse werknemer

Voor de werknemer die in de Nederlandse Antillen woont, is het niet van belang waar de werkzaamheden worden verricht. Vereist is dat hij in dienstbetrekking staat tot de inhoudingsplichtige of loon krijgt van een inhoudingsplichtige die in de Nederlandse Antillen woont of is gevestigd.

Buitenlandse werknemer

Degene die niet in de Nederlandse Antillen woont, wordt alleen als werknemer beschouwd wanneer hij:
  1. de dienstbetrekking binnen de Nederlandse Antillen vervult;
  2. loon geniet uit een vroeger binnen de Nederlandse Antillen vervulde dienstbetrekking;
  3. in dienstbetrekking staat of ander loon geniet (bijvoorbeeld pensioen) van een Antilliaans publiekrechtelijk rechtspersoon ongeacht waar de dienstbetrekking wordt vervuld;
  4. bestuurder of commissaris is of loon geniet als gewezen bestuurder of commissaris van een in de Nederlandse Antillen gevestigde NV of ander lichaam ongeacht waar de dienstbetrekking wordt vervuld.
Let op! De inhoudingsplichtige hoeft geen loonbelasting in te houden indien de werknemer een verklaring van de Inspecteur overlegt waaruit blijkt dat op grond van een belastingverdrag of de Belastingregeling voor het Koninkrijk geen loonbelasting dient te worden ingehouden. Zonder deze verklaring dient u gewoon loonbelasting in te houden.

terug naar boven


Woon- of vestigingsplaats

Om te kunnen vaststellen waar een werknemer woont of waar een inhoudingsplichtige gevestigd is, moet worden beoordeeld waar zijn woonplaats of vestigingsplaats is. Dit is onder meer de plaats waar het centrum van de activiteiten ligt, waar iemand de meeste tijd doorbrengt, waar het gezin gehuisvest is of waar de centrale leiding vergadert. Met andere woorden: feitelijke omstandigheden bepalen waar iemands woonplaats of vestigingsplaats is.

terug naar boven


Afwijkingen op grond van verdragsbepalingen e.d.

Van de op deze pagina vermelde regels inzake de loonbelasting- en premieplicht kan bij verdragen zijn afgeweken. De Nederlandse Antillen hebben een Verdrag met Noorwegen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Als u met betrekking tot dit verdrag of deze regeling nadere informatie wenst dan kunt u zich richten tot de Inspectie.

terug naar boven