Aangifte


 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curašao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Ondernemers > Aangifte > Winstbelasting

 

 

Aangifte Winstbelasting


Het aangifte winstbelasting is bedoeld voor belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de winstbelasting in de Nederlandse Antillen. Dat zijn onder andere:

  1. naamloze vennootschappen;
  2. besloten vennootschappen;
  3. co÷peratieve verenigingen;
  4. onderlinge verzekeringsmaatschappijen;
  5. stichtingen (indien deze een bedrijf uitoefenen en niet uitsluitend dienen om een algemeen maatschappelijk belang te behartigen);
  6. verenigingen (indien deze een bedrijf uitoefenen);
  7. commanditaire vennootschappen op aandelen;
  8. vaste inrichtingen van lichamen.

Algemeen

Hoe vaak doet u aangifte?

In principe doet u twee aangiften per jaar, een voorlopige en een definitieve. De formulieren worden u elk jaar binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar, of als dat voor u van toepassing is, het boekjaar, door de Inspecteur der Belastingen verstrekt. Indien U geen formulier ontvangt dient U zelf om uitreiking te vragen. Het aangifteformulier wordt ingediend bij de Inspecteur der Belastingen. Evenals bij de Loonbelasting aangifte het geval is zal, indien bij de Ontvanger wordt betaald, de bijgevoegde aangifteformulier worden doorgezonden naar de inspecteur.

Waar kunt u betalen?

U kunt bij de Eilandsontvanger of via de bank betalen. Op Curašao kan ook via de Giro worden betaald. Dit kan door middel van het aangehechte acceptgiro- of betalingsformulier.

Let op! Bij betaling via bank of Giro moet de aangifte toch bij de Inspecteur der Belastingen worden ingediend ter voorkoming van boete. U moet er ook rekening mee houden dat op de uiterlijke betaaldatum via bank of Giro het kan gebeuren dat de overmaking van de betaling op rekening van de Eilandsontvanger niet op dezelfde dag plaats vindt. U loopt het risico dat uw betaling te laat binnenkomt en u dus een boete krijgt opgelegd. Met andere woorden: stel uw betaling niet uit tot de laatste dag.

Verplichtingen

Het initiatief en de verantwoordelijkheid om te betalen op aangifte wordt in meerdere mate dan in het verleden bij u zelf gelegd. Achteraf wordt gecontroleerd of de door u gedane aangifte correct is. Deze controle wordt uitgevoerd door de Inspecteur der Belastingen. Deze kan u verzoeken gegevens en inlichtingen te verstrekken, welke voor de belastingheffing van belang kunnen zijn. Ook kan hij inzage vragen in boeken, bescheiden of andere informatiestukken van u zelf of van derden. Als gevolg hiervan is ieder bedrijf verplicht een goede administratie te voeren en die voor een periode van tien jaar te bewaren. De Inspecteur der Belastingen is bevoegd de administratie binnen een redelijke termijn aan een controle te onderwerpen. Indien niet of slechts ten dele inzage wordt verstrekt in de administratie, kan beslag worden gelegd en proces-verbaal worden opgemaakt.
 

Boetes en vervolging

Wanneer blijkt dat niet volgens de regels aangifte is gedaan, volgen boetes en/of eventuele vervolging:

Verzuimboete
Betalingsverzuim: (bij geen, te lage of te late betaling)
De boete bedraagt in alle gevallen 15% van de verschuldigde belasting. Bij een eerste verzuim bedraagt de boete minimaal NAf 150 en maximaal NAf 2.500. Bij een tweede verzuim zijn de minima en maxima NAf 250 en NAf 5.000. Bij een derde of volgende verzuim zal een boete worden opgelegd van minimaal NAf 500 en Maximaal NAf 10.000.

Aangifte en/of betalingsverzuim: (bij geen of te late aangifte)
De Boete bedraagt NAf 500 bij een eerste verzuim, NAf 1.500 bij een tweede verzuim en NAf 2.500 bij een derde of volgende verzuim. Voor zover m.b.t. uw aangifte tezelfdertijd sprake is van zowel een aangifte- als een betalingsverzuim wordt de boete als volgt toegepast. De boete bedraagt in alle gevallen 15% van de verschuldigde belasting. Bij een eerste verzuim bedraagt de boete minimaal NAf 150 en maximaal NAf 2.500. Bij een tweede verzuim zijn de minima en maxima NAf 250 en NAf 5.000. Bij een derde of volgende verzuim zal een boete worden opgelegd van minimaal NAf 500 en Maximaal NAf 10.000.

Vergrijpboete
Indien sprake is van grove schuld of opzet, bedraagt de boete respectievelijk 25% en 50%.

Indien sprake is van ernstige en verhoudingsgewijs omvangrijke fraude bedraagt de boete 100%

Indien sprake is van recidive bedraagt de boete bij grove schuld 50% en bij opzet 100%.

In plaats daarvan kan ook een veroordeling door de rechter worden uitgesproken. De rechter kan u bovendien veroordelen tot een gevangenisstraf van maximaal vier jaar of een boete opleggen van NAf 100.000.
De rechter kan u ook veroordelen tot het betalen van twee maal de te weinig geheven belasting, indien dit bedrag hoger is dan de eerder genoemde boete van NAf 100.000. Dit naast de beoordeling tot een gevangenisstraf.

Let op! Het niet-nakomen van uw aangifte- en/of betalingsverplichtingen kan worden beschouwd als een overtreding en/of een misdrijf.
 

terug naar boven

Voorlopige aangifte

Iedereen, ongeacht of u voor de winstberekening een boekjaar of een kalenderjaar hanteert, dient een voorlopige aangifte te doen binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, en tegelijkertijd de eventueel verschuldigde winstbelasting bij de Eilandsontvanger te voldoen. Het belastingbedrag van de voorlopige aangifte is minstens gelijk aan de verschuldigde belasting over de winst, die is aangegeven op het meest recente definitieve aangifte.

Bijvoorbeeld: heeft u voor het laatst over het boekjaar 2002 definitieve aangifte gedaan, dan dient u in 2005 over het boekjaar 2004 ten minste op de voorlopige aangifte hetzelfde belastingbedrag als in 2002 in te vullen en te betalen.

Uitstel en verzoekschrift

Voor de voorlopige aangifte wordt geen uitstel verleend. U moet dus uw voorlopige aangifte tijdig doen. Blijkt de door u berekende voorlopige aangifte lager uit te vallen dan uw meest recente definitieve aangifte dan kunt u bij de Inspecteur der Belastingen schriftelijk en gemotiveerd verzoeken aangifte tot dit lagere bedrag te mogen doen. Voor dit verzoekschrift moet u een daarvoor bestemd formulier gebruiken. Een voorbeeld van dit formulier kunt u hier downloaden. Indien de Inspecteur der Belastingen niet binnen vijftien dagen beslist, dan is uw verzoek aangenomen.

Let op! Omdat de Inspecteur twee weken de tijd nodig heeft om te beslissen, is het raadzaam cm minimaal een maand voor het verstrijken van de uiterlijke indieningsdatum uw verzoek bij de Inspecteur in te dienen. Indien u geen antwoord heeft ontvangen voor de uiterlijke betaaldatum, vragen wij u om contact op te nemen met de Inspectiebalie voordat u tot betaling overgaat van het door u gestelde lagere bedrag. Het eventueel te betalen belastingbedrag volgens de nadere voorlopige aangifte dient u te voldoen bij de Eilandsontvanger.

terug naar boven

Definitieve aangifte 

Iedereen, ongeacht of u voor de winstberekening een boekjaar of een kalenderjaar hanteert, dient een definitieve aangifte te doen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, en tegelijkertijd de eventueel verschuldigde winstbelasting bij de Eilandsontvanger te voldoen. De definitieve aangifte bestaat uit een formulier en een biljet.

Uitstel en verzoekschrift

Uitstel voor het indienen van de definitieve aangifte is wel mogelijk. Om uitstel te kunnen krijgen, moet u een gemotiveerd verzoekschrift indienen bij de Inspecteur der Belastingen. De Inspecteur neemt binnen vijftien dagen na ontvangst van het verzoek om uitstel een schriftelijk gemotiveerde beslissing. Indien de Inspecteur niet binnen vijftien dagen afwijzend heeft beslist, wordt de termijn van indiening van de definitieve aangifte verlengd met drie maanden. Ook dit verzoek moet worden gedaan op een daarvoor bestemd formulier dat hier te downloaden is en ook verkrijgbaar is bij de Inspectie.

Voor meer informatie over de voorwaarden voor het verkrijgen van uitstel klik op Belastingen > Winstbelasting > Uitstelregeling.

Let op! Omdat de Inspecteur twee weken de tijd nodig heeft om te beslissen, is het raadzaam om minimaal vijftien dagen voor het verstrijken van de uiterlijke indieningsdatum uw verzoek bij de Inspecteur in te dienen. Volgens de wettelijke regeling moet bij het verzoek om uitstel altijd een nadere voorlopige aangifte gevoegd worden. Dit is weinig zinvol in de gevallen dat niet bijbetaald hoeft te worden. Daarom is gekozen voor de praktische oplossing dat de nadere voorlopige aangifte slechts ingediend hoeft te worden in de gevallen dat wel bijbetaald moet worden. Op het uitstel formulier dient de belastingplichtige te verklaren dat de verschuldigde belasting gelijk is aan of lager dan het reeds aangegeven en afgedragen bedrag. De belasting die verschuldigd is op een nadere voorlopige aangifte dient u in ieder geval vˇˇr de uiterlijke betaaldatum te voldoen aan de Eilandsontvanger.

Restitutiebetaling

Als uit de definitieve aangifte blijkt dat u te veel heeft betaald, dan vindt restitutiebetaling plaats. Over de restitutiebetaling ontvangt u 6 % rente. U ontvangt rente vanaf de uiterlijke betaaldatum, dan wel vanaf de latere datum waarop het teveel betaalde werd voldaan. U ontvangt rente ten hoogste over 25% van het bedrag dat u op de voorlopige aangifte heeft betaald. Dit kan bijvoorbeeld als de voorlopige aangifte is gedaan overeenkomstig de belasting verschuldigd over het laatst ingediende definitieve aangiftebiljet en bij de definitieve aangifte blijkt dat de werkelijk behaalde winst lager is.

terug naar boven