Aangifte

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Ondernemers > Aangifte > Loonbelasting

 

 

Aangifte Loonbelasting


Als u werknemers in dienst heeft, moet u loonbelasting en premies AOV/AWW/ AVBZ inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Gewoonlijk gebeurt dit per maand. Op de aangifte loonbelasting vermeldt u hoeveel loonbelasting en premies u moet afdragen. Dit bedrag betaalt u meteen. U betaalt dus op het moment dat u aangifte doet. Daarom wordt de loonbelasting een aangiftebelasting genoemd. De aangifte is bedoeld voor al uw werknemers tegelijk, u hoeft dus niet voor iedere werknemer apart aangifte te doen.

Als de loonbelasting en de premies niet of niet tijdig op aangifte zijn betaald, kan een naheffingsaanslag worden opgelegd, met inbegrip van een boete. Een betaling is tijdig als zij uiterlijk de vijftiende dag na afloop van het aangiftetijdvak bij de Ontvanger is bijgeschreven. Als u via uw bank betaalt, moet u rekening houden met de verwerkingstijd van de betaling en de tijd voor het opsturen van het aangiftebiljet naar de Ontvanger c.q. de Inspectie.

Let op! Als u geen aangifte heeft gedaan, stelt de Inspecteur de aanslag ambtshalve vast.

Let op! Op Curaçao en Bonaire kunt u aangifte doen bij de Ontvanger of bij de Inspectie. Op de overige eilanden kunt u alleen aangifte doen bij de Ontvanger. Op Curaçao is het in ieder geval wenselijk dat u aangifte doet bij de Inspectie.

Let op! Als u de verschuldigde naheffingsaanslag niet op tijd betaalt, stuurt de Eilandontvanger dan wel de Landsontvanger u een aanmaning. Als u niet reageert op de aanmaning dan zullen dwangmaatregelen worden getroffen. De kosten van dwangmaatregelen worden u in rekening gebracht.

Let op! Ingeval over een belastingtijdvak geen loonbelasting verschuldigd is, moet u toch aangifte doen, de zogenoemde nihil aangifte.

Als u via Giro betaalt, levert u ook vaak het aangifteformulier in bij deze instantie. Deze instantie
heeft tijd nodig om de betaling te verwerken en het komt in de praktijk dan ook vaak voor dat zowel
het aangifteformulier als de betaling na de 15e van de maand bij de Ontvangers c.q. Inspectie
binnenkomt. Dit betekent voor u dat u een aanslag verhoogd met een boete krijgt. Na verwerking van de te laat ingediende aangifte c.q. te laat gedane betaling, blijft de boete voor de te laat ingediende aangifte c.q. te laat verrichte afdracht in stand.

U kunt problemen voorkomen door:
  1. Op tijd de aangifte en afdracht van loonbelasting en premies te doen. Houdt daarbij rekening met de kasuren van de Ontvangers.
  2. Rekening te houden bij de betaling via uw bank met de verwerkingstijd van de betaling en met het feit dat het aangiftebiljet naar de Ontvanger c.q. de Inspectie moet worden opgestuurd. Het risico dat de gegevens niet op tijd binnenkomen bij de Ontvangers c.q. Inspecteur, blijft voor uw rekening.
  3. Het verdient aanbeveling om in het geval van betaling via de bank, het aangifteformulier (het eerste gedeelte van het formulier met de acceptgirokaarten op Curaçao dan wel van het formulier met het betalingsformulier voor Bonaire) voor de 16e van de maand zelf bij de Ontvanger of de Inspectie in te leveren.
Let op! Indien de 15e van de maand op een feestdag, in het weekend of op een andere vrije dag valt, mag de aangifte en de betaling uiterlijk op de eerste werkdag na de 15e plaatsvinden.

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag kunt u binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken bij de Inspecteur. Aan de Eilandsontvanger (voor de loonbelasting) of aan de Landsontvanger (voor de premies) kunt u uitstel van betaling vragen. Bij het verzoek om uitstel van betaling dient u een door de Inspectie afgestempelde kopie van het bezwaarschrift in. Als u een gedeelte van de aanslag wel verschuldigd bent, dient u dit te betalen binnen de wettelijke termijn.

Let op! De naheffingsaanslag moet worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Let op! De bevoegdheid van de Inspecteur om een naheffingsaanslag op te leggen, vervalt door verloop van vijf jaar na het einde van het jaar waarin de belastingschuld is ontstaan.

De nageheven loonbelasting kunt u op uw werknemer verhalen voor zover het aan de werknemer te wijten is dat te weinig werd ingehouden, bijvoorbeeld door onjuiste invulling van een loonbelastingverklaring. Dus ook als door (opzettelijk) onjuiste informatie van de werknemer te weinig loonbelasting ingehouden wordt, dan krijgt u een naheffingsaanslag. U kunt de loonbelasting op de werknemer verhalen.

U kunt echter de administratieve boete niet op uw werknemer verhalen. Die blijft voor uw rekening, want de werknemer kan er in beginsel geen invloed op uitoefenen of u aan de fiscale verplichtingen volledig voldoet.

Let op! Uit de wettekst valt af te leiden dat een naheffingsaanslag niet aan de werknemer opgelegd kan worden. De aanslag wordt opgelegd aan degene die de loonbelasting had behoren te betalen. Bij de loonbelasting is de inhoudingsplichtige, en niet de werknemer, degene die de loonbelasting aan de Ontvanger moet afdragen.

Verzuimboetes

Aangifte


Indien de inhoudingsplichtige de aangifte voor de loonbelasting niet of niet tijdig heeft gedaan, legt de Inspecteur in geval van een:
  • eerste verzuim geen boete op;
  • tweede verzuim een boete op van fl. 500,-;
  • derde of volgend verzuim een boete op van fl. 1.000,-.
Indien de inhoudingsplichtige stelselmatig de aangifte voor de loonbelasting niet of niet tijdig heeft
gedaan, legt de Inspecteur een boete op van maximaal fl. 2.500,-.

Betaling

Indien de inhoudingsplichtige de loonbelasting niet of niet tijdig heeft betaald, legt de Inspecteur in geval van een:

  • eerste verzuim een boete op van 15% van het bedrag van de naheffingsaanslag met een minimum van fl. 150,- en een maximum van fl. 2.500,-;
  • tweede verzuim een boete op van 15% van het bedrag van de naheffingsaanslag met een minimum van fl. 250,- en een maximum van fl. 5.000,-;
  • derde of volgend verzuim een boete op van 15% van het bedrag van de naheffingsaanslag met een minimum van fl. 500,- en een maximum van fl. 10.000,-.
Bij het opleggen van een verzuimboete voor de loonbelasting, houdt de Inspecteur rekening met het aantal keren dat in de voorafgaande 12 tijdvakken, die vallen in een periode van 24 maanden, een verzuim is geconstateerd.

 

terug naar boven