Aangifte


 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Ondernemers > Aangifte > Inkomstenbelasting

 

 

Aangifte Inkomstenbelasting


Hier geeft u de winst uit onderneming aan, onder overlegging van een balans en verlies- en winstrekening. Als u een eigen bedrijf uitoefent of zelfstandig een beroep uitoefent, bent u verplicht een deugdelijke administratie bij te houden van uw ontvangsten en uitgaven. Bij de berekening van uw winst moet u in ieder geval rekening houden met de volgende punten:

 • Auto van de zaak

 • Indien de auto tot uw ondernemingsvermogen behoort en de kosten komen ten laste van de winst, dan moet u nog rekening houden met het privé gebruik. Daarvoor moet u 15% van de oorspronkelijke nieuwwaarde, inclusief omzetbelasting en invoerheffingen van de auto bij de winst tellen, met dien verstande dat maximaal de werkelijke kosten minus 15% van de nieuwwaarde van de auto, inclusief omzetbelasting en invoerheffingen ten laste van de winst mogen komen.
  Is de auto privé-vermogen dan mogen de kosten van zakelijke ritten, uitgezonderd woon-werkverkeer (fl. 0.35 per kilometer) als bedrijfskosten worden geboekt.

 • Onroerend goed

 • Als een onroerend goed tot het ondernemingsvermogen van de ondernemer behoort, zijn de volgende situaties te onderscheiden:
  1. het onroerend goed staat de eigenaar/ondernemer als hoofdverblijf ter beschikking (eigen woning);
  2. de eigenaar/ondernemer verhuurt het onroerend goed aan derden of stelt het ter beschikking aan derden.


 • Eigen woning

 • Als een woning tot uw ondernemingsvermogen behoort en deze woning u als hoofdverblijf ter beschikking staat, hoeft u de huurwaarde van deze woning niet bij de winst op te tellen.
  U kunt de onderhoudskosten van deze woning tot een bedrag van 2% van de leggerwaarde van de woning (dat is de waarde die wordt gebruikt voor de toepassing van de grondbelasting) met een maximum van fl. 3.000 aftrekken van de winst

  Let op! Afschrijvingskosten zijn aftrekbaar.

  Let op! Hypotheekrente is onbeperkt aftrekbaar.

  Let op! Andere kosten, zoals brandverzekering, grondbelasting, erfpachtcanon en grondhuur zijn niet aftrekbaar.

 • Verhuurd onroerend goed

 • Als u een onroerend goed verhuurt dat tot uw ondernemingsvermogen behoort, zijn de huurinkomsten volledig belast en de kosten zoals onderhoud, brandverzekering, grondbelasting, erfpachtcanon, grondhuur en afschrijvingen volledig aftrekbaar.

 • Woning ter beschikking gesteld

 • Als u als ondernemer een woning, die tot uw ondernemingsvermogen behoort, ter beschikking stelt aan een werknemer dan is de kostenaftrek van deze woning gemaximeerd. U kunt niet meer kosten in aftrek brengen dan het bedrag dat bij de werknemer als belaste huurwaarde (inkomsten in natura) tot het inkomen wordt gerekend, zijnde 4.8% van de verkoopwaarde van de woning plus 2% van de waarde van de woning (voor toepassing van de grondbelasting) met een maximum van fl. 3000.

 • Investeringsaftrek

 • In geval in een kalenderjaar een bedrag van meer dan fl. 5.000,- wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, wordt 8% van het investeringsbedrag in mindering gebracht op de winst van zowel het jaar van investering als van het daaropvolgende jaar. Betreft dit een investering in nieuwe gebouwen of een verbetering van bestaande gebouwen, dan wordt 12% van het investeringsbedrag in mindering op de winst gebracht.

 • Desinvesteringsbijtelling

 • Bij vervreemding van een bedrijfsmiddel waarvoor men investeringsaftrek heeft genoten, moet bij de winst van zowel het jaar van vervreemding als van het daaropvolgend jaar een desinvesteringsbijtelling plaatsvinden. Het bedrag van de bijtelling bestaat uit een percentage van de overdrachtsprijs, maar niet hoger dan het investeringsbedrag. Dit percentage is afhankelijk van de bij de investering toegepaste percentages (8 of 12%). Er is sprake van desinvestering, wanneer het bedrijfsmiddel binnen 6 jaar (voor gebouwen 15 jaar) na aanvang van het jaar, waarin de investering heeft plaats gevonden, wordt vervreemd. Als u investeringen heeft gedaan waarvoor u investeringsaftrek heeft geclaimd, dan moet u bij uw jaarstukken een afschrijvingsstaat bijvoegen waarop elk bedrijfsmiddel apart is gespecificeerd.

 • Verband aangiften IB en OB of BBO

 • De omzet welke u als ondernemer verantwoordt in uw aangifte inkomstenbelasting dient in principe gelijk te zijn aan de totale omzet (som van belaste en onbelaste prestaties) welke u in het betreffende belastingjaar heeft verantwoord ten behoeve van de heffing van de omzetbelasting.

  terug naar boven