Winstbelasting

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Belastingen > Winstbelasting > Einde Belastingplicht

 

 

Einde belastingplicht

De belastingplicht voor de winstbelasting in de Nederlandse Antillen eindigt op het moment van:
  1. ontbinding van een lichaam;
  2. ophouden een bedrijf uit te oefenen door een stichting of een vereniging;
  3. verplaatsing van de feitelijke leiding van een naar Nederlands-Antilliaans recht opgericht lichaam naar Aruba, Nederland of een land waarmee de Nederlandse Antillen een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten;
  4. verplaatsing van de feitelijke leiding in de Nederlandse Antillen van een naar vreemd recht opgericht lichaam naar een ander land; of
  5. ophouden belast inkomen in de Nederlandse Antillen te genieten door een lichaam dat in een ander land is gevestigd.
Als de belastingplicht eindigt, dient de belastingplichtige af te rekenen over de stille en fiscale reserves en de goodwill, waarover hij nog niet eerder heeft afgerekend.

Ook moet de belastingplichtige afrekenen voor de genoten investeringsaftrek (desinvesteringsbijtelling).

Bij beëindiging van de belastingplicht als gevolg van een juridische fusie dient de belastingplichtige af te rekenen.

 

Indien een bestaande besloten vennootschap de status van vrijgestelde vennootschap verkrijgt wordt dit aangemerkt als liquidatie en moet ook worden afgerekend.

 

Er is geen afrekeningsplicht indien de feitelijke leiding van een lichaam, dat naar het recht van de Nederlandse Antillen is opgericht, wordt verplaatst naar een ander land dan Aruba, Nederland of een land waarmee de Nederlandse Antillen een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten. In dat geval wordt dat lichaam nog steeds aangemerkt als binnenlands belastingplichtige en moet 5% van de buitenlandse winst hier worden aangegeven als winst behaald met een buitenlandse vaste inrichting. Indien een vaste inrichting in de Nederlandse Antillen achterblijft, dan moet de winst daarvan voor het volledige bedrag worden aangegeven.

Ook dient de belastingplichtige af te rekenen indien zaken worden ontrokken uit een vaste inrichting in de Nederlandse Antillen van een buitenlands lichaam.

terug naar boven