Loonbelasting...

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Belastingen > Loonbelasting en AOV/AWW/AVBZ > Formulieren en tabellen

 

 

Formulieren en tabellen


De Inspectie zorgt ervoor dat u bij het begin van het jaar de volgende formulieren krijgt toegezonden:

 1. loonbelastingverklaringen
 2. (verzamel-)loonstaten
 3. aangifte- en betalingsformulieren
 4. loonbelastingkaarten
 5. standaard aanbiedingsbrieven
 6. loonbelastingtabellen
 7. artikel 45 ALL-kaarten

Indien u geen of niet voldoende formulieren heeft ontvangen, dan wordt u verzocht om het ontbrekende -voor zover beschikbaar - van de website te downloaden of bij de Inspectie aan te vragen.

Indien u dat wenst, kunt u de verzamelloonstaat ook elektronisch aanleveren. Bij de Inspectie kunt u de informatie over de te hanteren lay-out en het bestandformaat verkrijgen.


Loonbelastingverklaring

De werknemer is verplicht een loonbelastingverklaring in te vullen:
 • wanneer hij bij een inhoudingsplichtige in dienst treedt of een uitkering of pensioen gaat ontvangen waarover loonbelasting moet worden ingehouden;
 • indien zijn echtgenoot voorheen geen inkomsten uit onderneming of arbeid had, maar nu wel deze inkomsten heeft;
 • bij aanvang van het kalenderjaar indien:
  a. hij in het vorig kalenderjaar is gehuwd, gescheiden, of zijn echtgenoot is overleden;
  b. zich een wijziging voordoet ten aanzien van de kindertoeslag bijvoorbeeld omdat hij een kind heeft gekregen.
Let op! In andere gevallen behoeft de werknemer dus géén loonbelastingverklaring in te vullen.

De werknemer is verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken door de loonbelastingverklaring duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend vóór de eerste loonbetaling bij u in te leveren. Ook dient u een loonbelastingverklaring aan de werknemer uit te reiken als hij u daarom verzoekt. De werknemer is verplicht om uitreiking te vragen als er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden die voor de heffing van belang zijn. Op het moment dat u als inhoudingsplichtige weet dat zich een wijziging heeft voorgedaan in de gegevens die de werknemer in de laatst ingeleverde loonbelastingverklaring heeft verstrekt en dat die wijziging tot gevolg heeft dat de werknemer een hoger bedrag aan belasting verschuldigd wordt, dient u dat eveneens een nieuwe loonbelastingverklaring uit te reiken.

Let op! Als de werknemer de loonbelastingverklaring niet heeft ingeleverd dan dient u op Curaçao en Sint Maarten 55,9% en op de overige eilanden 53,75% van het loon in te houden, het zogenoemde anoniementarief. Deze verplichting geldt ook als de werknemer u onjuiste gegevens heeft verstrekt en u dit wist of redelijkerwijs had moeten weten.

Indien u geen of niet voldoende formulieren heeft ontvangen, dan kunt u de loonbelastingverklaring hier downloaden.

terug naar boven


Loonstaat

De loonstaat dient om de gegevens die voor de loonbelasting/premies AOV/AWW/AVBZ van belang zijn, vast te leggen. Jaarlijks moet voor iedere werknemer vóór de eerste loonbetaling een loonstaat worden aangelegd.

U bent niet verplicht deze loonstaat te gebruiken. Als op andere loonstaten dezelfde gegevens worden vermeld, m.b.t. uw werknemer(s), dan mag u die ook gebruiken. Als u loonstaten gebruikt welke, met name wat kolomindeling betreft, afwijken van het voorgeschreven model, verdient het aanbeveling de overeenstemmende kolommen gelijke volgnummers te geven. Dit kan vergissingen voorkomen.

Een groot deel van de gegevens op de loonstaat kunnen worden overgenomen van de loonbelastingverklaring. Het gaat hierbij dan om: achternaam, voornamen (eerste voluit), ID-of CRIB-nummer, hoogte van de kinder-, ouderen- en alleenverdienertoeslagen. Daarnaast dient een aantal gegevens uit uw (loon)administratie te worden overgenomen zoals het voljaarsloon van het voorgaande jaar ten behoeve van de bepaling van het percentage bijzonder tarief, de omschrijving van de beloningen in natura en de nieuwwaarde van de auto die u aan de werknemer ter beschikking heeft gesteld. Tevens dienen gegevens te worden overgenomen van het door de Inspecteur afgegeven besluit inzake de vermindering van loonbelasting wegens aftrekposten.

Indien u geen of niet voldoende formulieren heeft ontvangen, dan kunt u een Loonstaat hier downloaden.

terug naar boven


Loonbelastingkaart

Na afloop van het jaar moet u voor iedere werknemer een opgaaf doen van het loon, de ingehouden loonbelasting, premie AOV/AWW, premie AVBZ en enkele andere, voor een juiste belastingheffing/ premieheffing benodigde gegevens. Na afloop van het kalenderjaar kan de werknemer u vragen om een opgave van het door hem geno­ten loon en de daarbij behorende inhoudingen. Als een werknemer in de loop van het kalender­jaar zijn dienstbetrekking beëindigt kan hij u ook om een opgaaf van het in dat kalenderjaar door hem genoten loon en inhoudingen vragen. U bent verplicht om binnen tien dagen na het verzoek deze opgave aan de werknemer af te geven.

Indien u geen of niet voldoende formulieren heeft ontvangen, dan kunt u een loonbelastingkaart hier downloaden.

terug naar boven


Artikel 45 ALL-kaarten

Naast de verplichting om jaarlijks een verzamelloonstaat in te leveren bent u verplicht om in de maand januari van elk jaar aan de inspecteur een ondertekende opgave te verstrekken van derden die in het afgelopen jaar bij of voor u, anders dan in dienstbetrekking werkzaamheden en/of dien­sten hebben verricht. Hieronder worden bijvoorbeeld verstaan accountants, advocaten, autoreparateurs, doktoren, aannemers, schilders etc. De Inspecteur zal u daarvoor de benodigde formulieren geven.

Indien u geen of niet voldoende formulieren heeft ontvangen, dan wordt u verzocht om het ontbrekende bij de Inspectie aan te vragen.

 

terug naar boven