Loonbelasting...

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Belastingen > Loonbelasting en AOV/AWW/AVBZ > Onkostenvergoedingen

 

 

Onkostenvergoedingen


Tot het loon worden niet gerekend vergoedingen voor zover deze geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van de noodzakelijke kosten die de werknemer tot verwerving van zijn loon maakt. Als hoofdregel geldt dat in beginsel belastingvrij mogen worden vergoed de kosten die de werknemer binnen de grenzen van redelijkheid heeft gemaakt ter wille van een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Voor zover een werknemer de kosten niet vergoed heeft gekregen, kan hij bepaalde kostenposten als aftrekbare kosten opvoeren in zijn aangifte voor de inkomstenbelasting.

De vergoedingen zijn:
 • Vergoeding autokosten
  Vergoeding voor de gemaakte autokosten voor zakelijke ritten (niet zijnde woon-werkverkeer) is tot fl. 0,35 per kilometer onbelast. Indien de werknemer een vergoeding voor autokosten krijgt van meer dan fl. 0,35 per kilometer is het meerdere belast. Met woon- en werkverkeer wordt bedoeld het heen en weer reizen tussen het woonadres en de plaats van de werkzaamheden.

 • Vergoeding telefoonkosten
  Een vergoeding voor de kosten van telefoonaansluitingen en abonnementkosten bij de werknemer thuis is loon. Dat geldt ook voor een tweede aansluiting en abonnement bij de werknemer thuis alsmede een cellulaire telefoon. Als u voor de eerste telefoon alle kosten betaalt, dient u voor de waarde van het privé-gebruik tenminste fl. 480,- per jaar bij het loon van de werknemer te tellen.

  Als de werknemer uitsluitend de zakelijke gesprekken welke hij via een privé aansluiting voert, vergoed krijgt van de inhoudingsplichtige dient dit in beginsel te gebeuren op declaratiebasis. De vergoeding van deze zakelijke telefoongesprekken is onbelast.

 • Vergoeding voedsel, drank en representatie

 • Vergoeding voor voedsel, drank en representatie is vrijgesteld voor zover er sprake is van noodzakelijke beroepskosten. De inhoudingsplichtige moet echter wel rekening houden met de besparing. De besparing wordt gesteld op de hierna vermelde bedragen:
  • een ontbijt: fl. 2,50
  • een broodmaaltijd: fl. 2,50
  • een warme maaltijd: fl. 5,-
    
 • Vergoeding voor persoonlijke goederen
  Vergoedingen van schade aan of verlies van persoonlijke goederen die in verband met de dienstbetrekking is ontstaan zijn onbelast.

 • Vergoeding van studiekosten
  De vergoeding van studiekosten en de waarde van opleidingen die u aan uw werknemers verstrekt zijn onbelast. De vrijstelling geldt alleen voor vergoeding van studiekosten. De vrijstelling geldt niet voor uitkeringen die het karakter hebben van gratificaties of premies welke na voltooiing van de opleiding of studie, dus afhankelijk van het resultaat daarvan of afhankelijk van in dienst treden na voltooiing worden toegekend. De werknemer kan de kosten die hij zelf draagt aftrekken als buitengewone lasten voor de inkomstenbelasting. De gratificatie is dan te zijner tijd belast als de voorwaarde wordt vervuld. De vrijstelling geldt ook als de vergoeding tijdens de studie wordt verstrekt met de voorwaarde van terugbetaling onder bepaalde omstandigheden, zoals onderbreking van de studie.