Loonbelasting...

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curašao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Belastingen > Loonbelasting en AOV/AWW/AVBZ > Loonbelasting

 

 

Loonbelasting


De loonbelasting wordt door de Inspecteur der Belastingen opgelegd voor rechtspersonen die werknemers in dienst hebben en loonbelasting aan de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao niet hebben afgedragen.
De aanslagen dienen binnen de wettelijke periode van 15 dagen voldaan te zijn.

De Inspectie zorgt ervoor dat u bij het begin van het jaar de formulieren en tabellen krijgt toegezonden. Indien u geen of niet voldoende formulieren heeft ontvangen, dan wordt u verzocht om het ontbrekende  indien beschikbaar van de website te downloaden of bij de Inspectie aan te vragen.


Verplichtingen van de inhoudingsplichtige

Loonbelasting en premies worden door de inhoudingsplichtige ingehouden over het loon van werknemers. In de eerste plaats is dus van belang te weten wie als inhoudingsplichtige en als werknemer worden aangemerkt. In de definitie van werknemer speelt het begrip dienstbetrekking een cruciale rol. Ook dient u te weten wat onder loon wordt verstaan.

Voor de heffing van de loonbelasting en de premies dient u de volgende werkzaamheden te verrichten:

 • U dient aan uw werknemer(s) een loonbelastingverklaring uit te reiken;
 • U dient ieder jaar een nieuwe loonstaat voor elke werknemer aan te leggen. De persoonlijke gegevens van de werknemer die u op dit formulier dient in te vullen, vindt u op de laatste loonbelastingverklaring die de werknemer heeft ingediend. U dient de loonstaat bij iedere loonbetaling bij te werken.
 • U dient de verschuldigde loonbelasting en premies bij iedere loonbetaling in te houden;
 • U dient de aangifteformulieren loonbelasting en premies in te vullen;
 • U dient de aangifteformulieren bij de Inspectie vˇˇr de 16e van elke maand in te leveren en de verschuldigde bedragen vˇˇr de 16e van elke maand bij de Ontvanger te betalen. Dus u dient de aangifte Ún de betaling op tijd te doen. Loonbelasting dient u bij de Eilandontvanger te betalen en de premies bij de Landsontvanger.
  Let op! Bij de Giro kunt u aangifte doen en ook betalen. Bij andere banken kunt u alleen betalen.
 • U dient de loonbelastingkaarten na afloop van het jaar aan de hand van de loonstaten in te vullen.
 • U dient de verzamelloonstaat aan de hand van de loonstaten in te vullen.

terug naar boven


Wijze van berekening loonbelasting en inhouding

De loonbelasting wordt geheven over het voljaarsloon. Het loon van de werknemer dient dus te worden herleid naar het voljaarsloon. Als voljaarsloon geldt het in het kalenderjaar te ontvangen loon, indien over het hele jaar van de inhoudingsplichtige loon zou worden genoten. Het voljaarsloon wordt afgeleid uit het tijdvakloon bij de aanvang van het kalenderjaar.

Bij de herleiding speelt het loontijdvak een rol. Onder loontijdvak wordt verstaan het tijdvak waarover het loon wordt verkregen. Beslissend is de periode waarover het loon krachtens de arbeidsovereenkomst geacht wordt te zijn genoten. Het loontijdvak is van belang om te bepalen welke tijdvaktabel dient te worden toegepast. Voor een werknemer met een volledige betrekking zal het loontijdvak veelal overeenkomen met het tijdvak waarover het loon wordt afgerekend. Bijvoorbeeld als overeengekomen wordt dat de werknemer zijn loon per maand geniet dan is het loontijdvak een maand. Voor een werknemer zonder volledige betrekking is het loontijdvak afhankelijk van de gemaakte afspraak tussen de werknemer en de inhoudingsplichtige.

terug naar boven


Loonbelasting is een voorheffing of eindheffing

De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Op het loon, uitkering of pensioen van de werknemer wordt loonbelasting ingehouden. In de loonbelasting wordt geen rekening gehouden met de aftrekposten van de werknemer. Als de werknemer aftrekposten heeft, wordt dus eigenlijk te veel loonbelasting ingehouden. Die krijgt hij pas terug bij de aanslag inkomstenbelasting. Na afloop van het kalenderjaar vindt namelijk de definitieve afrekening plaats bij de aanslag inkomstenbelasting. Deze aanslag wordt opgelegd nadat de werknemer aangifte heeft ingediend.

Er zijn vier situaties mogelijk:

 • De voorheffingen zijn lager dan de te betalen inkomstenbelasting. De werknemer komt in aanmerking voor een verplichte aanslag ingeval hij meer dan fl. 300,- moet bijbetalen. Hij moet het verschil nog bijbetalen;
 • De voorheffingen zijn hoger dan de te betalen inkomstenbelasting. De werknemer krijgt de teveel betaalde belasting terug als hij recht heeft op meer dan fl. 150,- en de aangifte inkomstenbelasting binnen 36 maanden na afloop van het belastingjaar is ingediend;
 • Als de werknemer niet meer dan fl. 300,- moet bijbetalen of ingeval hij niet meer dan fl. 150,- moet terugkrijgen komt er geen bijbetaling of teruggaaf. Loonbelasting is in dit geval eindheffing;
 • Als de werknemer een loonbelastingvermindering (hardheid) heeft gekregen, komt hij in aanmerking voor een verplichte aanslag ingeval hij meer dan fl. 50,- moet bijbetalen of ingeval hij meer dan fl. 50,- moet terugkrijgen.

Meer Informatie

Voor meer informatie kunt u de Loonbelasting brochure downloaden. Of u kunt terecht bij de Inspectie der Belastingen / Afdeling Loonbelasting.

terug naar boven