Loonbelasting...

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Belastingen > Loonbelasting en AOV/AWW/AVBZ > Loon

 

 

Loon


De loonbelasting en premies worden geheven naar het zuiver tijdvakloon van de werknemer. De definitie van loon is zeer ruim. Loon is al hetgeen, onder welke naam of in welke vorm dan ook, door de werknemer uit zijn arbeidsverhouding wordt genoten. Niet ter zake doet of de werknemer rechten kan doen gelden op het loon dat hem wordt verstrekt. Bijvoorbeeld een vrijwillig gegeven gratificatie is dan ook evenzeer loon als het winstaandeel waarop de werknemer volgens zijn arbeidsvoorwaarden recht heeft. Evenmin is van belang of de werknemer voor het loon arbeid heeft verricht. Zo telt het loon over verzuimde uren (bijv. wegens bezoek aan de dokter) gewoon mee. Verder doet ook niet ter zake of het loon in geld dan wel in andere vorm wordt genoten. Anders gezegd: er moet dus een verband zijn tussen de bestaande of vroegere dienstbetrekking en de beloning. Is dit verband aanwezig, dan doet het er niet toe in welke vorm of onder welke benaming het voordeel wordt genoten.

We onderscheiden drie soorten loon:
  • loon in geld;
  • loon in natura;
  • loon in de vorm van aanspraken op uitkeringen.