Loonbelasting...

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Belastingen > Loonbelasting en AOV/AWW/AVBZ > Inhoudingsplichtige en de werknemer

 

 

Inhoudingsplichtige en de werknemer


Loonbelasting en premies worden door de inhoudingsplichtige ingehouden over het loon van werknemers. In de eerste plaats is dus van belang te weten wie als inhoudingsplichtige en wie als werknemer worden aangemerkt. In de definitie van werknemer speelt het begrip dienstbetrekking een cruciale rol. Ook dient u te weten wat onder loon wordt verstaan.

Inhoudingsplichtige

Het begrip inhoudingsplichtige is ruimer dan het begrip werkgever. Hieronder wordt niet alleen verstaan de eigenlijke inhoudingsplichtige, maar ook de pseudo-werkgever. Met pseudo-werkgever wordt bedoeld de pensioenstichting of de verzekeringsmaatschappij die pensioen uitkeert aan de werknemer van een ander. Zo iemand geniet loon uit een vroegere dienstbetrekking van hemzelf. Denk ook bijvoorbeeld aan de weduwe die een nabestaandenpensioen krijgt omdat haar echtgenoot, die jarenlang voor u heeft gewerkt, is overleden. De weduwe zelf heeft nooit bij u gewerkt. Deze weduwe geniet loon uit de vroegere dienstbetrekking van een ander, namelijk haar overleden echtgenoot.

De inhoudingsplichtige – de werkgever of de pseudo-werkgever – is degene die de loonbelasting en premies van de werknemer inhoudt en deze periodiek op aangifte afdraagt.

In grote lijnen is de inhoudingplicht als volgt geregeld. Inhoudingsplichtige is met betrekking tot:

  • een bestaande dienstbetrekking:de werkgever;
  • een vroegere dienstbetrekking: de voormalige werkgever, de pensioenstichting of de
    verzekeringsmaatschappij.
Als u niet binnen de Nederlandse Antillen woont of gevestigd bent, wordt u alleen als inhoudings­plichtige aangemerkt als u hier een vaste inrichting (bijvoorbeeld een filiaal, kantoor of werkplaats) of een vaste vertegenwoordiger heeft. Of als u binnen de Nederlandse Antillen één of meer personen in dienst heeft en de Inspecteur u als inhoudingsplichtige heeft aangewezen.

terug naar boven


Werknemer

De loonbelasting en de premies worden geheven over het loon van de werknemer die bij u in dienstbetrekking is. In de definitie van werknemer speelt het begrip dienstbetrekking een cruciale rol. Werknemer is de natuurlijk persoon die bij u in dienstbetrekking is, de zogenoemde tegenwoordige dienstbetrekking. Als werknemer wordt ook beschouwd degene die inkomsten geniet uit een vroegere dienstbetrekking van hemzelf of van een ander. Hiertoe behoren dus zowel de gepensioneerde of de op wachtgeld gestelde werknemer zelf maar ook de weduwe en kinderen van de vroegere werknemer die een pensioen of een andere uitkering geniet.

De Landsverordening maakt onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse werknemers.

Binnenlandse werknemer Voor de werknemer die in de Nederlandse Antillen woont, is het niet van belang waar de werkzaamheden worden verricht. Vereist is dat hij in dienstbetrekking staat tot de inhoudingsplichtige of loon krijgt van een inhoudingsplichtige die in de Nederlandse Antillen woont of is gevestigd.

Binnenlandse werknemer

Voor de werknemer die in de Nederlandse Antillen woont, is het niet van belang waar de werkzaamheden worden verricht. Vereist is dat hij in dienstbetrekking staat tot de inhoudingsplichtige of loon krijgt van een inhoudingsplichtige die in de Nederlandse Antillen woont of is gevestigd.

Buitenlandse werknemer

Degene die niet in de Nederlandse Antillen woont, wordt alleen als werknemer beschouwd wanneer hij:
  1. de dienstbetrekking binnen de Nederlandse Antillen vervuld;
  2. loon geniet uit een vroeger binnen de Nederlandse Antillen vervulde dienstbetrekking;
  3. in dienstbetrekking staat of ander loon geniet (bijvoorbeeld pensioen) van een Antilliaans publiekrechtelijk rechtspersoon ongeacht waar de dienstbetrekking wordt vervuld;
  4. bestuurder of commissaris is of loon geniet als gewezen bestuurder of commissaris van een in de Nederlandse Antillen gevestigde NV of ander lichaam ongeacht waar de dienstbetrekking wordt vervuld.

Let op! De inhoudingsplichtige hoeft geen loonbelasting in te houden indien de werknemer een verklaring van de Inspecteur overlegt waaruit blijkt dat op grond van een belastingverdrag of de Belastingregeling voor het Koninkrijk geen loonbelasting dient te worden ingehouden. Zonder deze verklaring dient u gewoon loonbelasting in te houden.

terug naar boven