Loonbelasting...

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Belastingen > Loonbelasting en AOV/AWW/AVBZ > AOV/AWW en ABVZ

 

 

AOV/AWW en AVBZ


Verzekerden voor de AOV/AWW

Alle personen die in de Nederlandse Antillen wonen en die de leeftijd van 15 jaar doch niet die van 60 jaar hebben bereikt, zijn voor de AOV/AWW verzekerd.
Daarnaast is ook verzekerd degene die niet in de Nederlandse Antillen woont maar:

  • In de inkomstenbelasting wordt aangeslagen als binnenlandse belastingplichtige; of
  • niet geacht kan worden blijvend buiten de Nederlandse Antillen te wonen doch ter zake van buiten de Nederlandse Antillen verrichte arbeid wedde of loon geniet ten laste van de Nederlandse Antillen of een der eilandgebieden, mits hij Nederlander is.
Bij Landsbesluit kunnen in een aantal gevallen personen die ingevolge het hiervoor vermelde verzekerd zijn van de verzekering worden uitgesloten.

Dit kan:
  • ten aanzien van vreemdelingen;
  • ter voorkoming van samenloop van de verzekering ingevolge de Landsverordening AOV/AWW/AVBZ met een overeenkomstige regeling buiten de Nederlandse Antillen;
  • in de gevallen van tijdelijk verblijf of tijdelijke werkzaamheden hier te lande;
  • ten aanzien van echtgenote en overige gezinsleden van de persoon die niet geacht kan wor­den blijvend binnen de Nederlandse Antillen te wonen en die ter zake van binnen de Nederlandse Antillen verrichtte arbeid wedde of loon geniet ten laste van een andere mogendheid.

De Minister van Sociale Zaken zal in die gevallen een beschikking afgeven op grond waarvan u inhou­ding van premies achterwege kunt laten. In alle andere gevallen zult u gewoon moeten inhouden en afdragen.

terug naar boven


AVBZ: algemene bepalingen

De AVBZ is een volksverzekering die in hoofdlijnen aanspraak geeft op een tegemoetkoming in de kosten van medische behandeling en verpleging van chronische zieken. In de Landsverordening is opgenomen dat een fonds zal worden gevormd ter dekking van de te verzekeren kosten. Het fonds zal onder andere worden gevormd door het heffen van premie. Premieplichtigen zijn alle verzekerden van 15 jaar of ouder met inkomen.

Verzekerd is degene die:
  • Ingezetene is of
  • Geen ingezetene is, maar in de Nederlandse Antillen in dienstbetrekking arbeid verricht die aan loonbelasting is onderworpen.

Let op! De premieplicht eindigt niet bij het bereiken van de 60 jarige leeftijd. De premie is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgende op het bereiken van de vijftiende jarige leeftijd. De algemene premie bedraagt 2%. Voor pensioenen bedraagt de premie 1,5%. Voor premieplichtigen die een premie-inkomen genieten tot naf 16.641 (bedrag 2014) geldt een premie van 1%.

Voor die gevallen waarin de premie 2% bedraagt, komt 1,5% voor rekening van de werknemer en 0,5% voor rekening van de inhoudingsplichtige.
In het geval het percentage 1% bedraagt , komt 0,5% voor rekening van de inhoudingsplichtige en 0,5% voor rekening van de werknemer.
Voor gepensioneerden is het tarief 1,5% en komt geheel voor rekening van de gepensioneerde.

Als het in het kalenderjaar 2014 genoten premie inkomen meer dan Naf. 444.204,90 bedraagt, is het over het meerdere geen premie verschuldigd.
Max. premie AVBZ voor het jaar 2014 is Naf. 8.884,09, de werkgeverdeel is Naf. 2.221,02 en de werknemersdeel is Naf. 6.663,07

terug naar boven


Betalingen voor de premies AOV/AWW en AVBZ

Bij de Landsontvanger aan de Regentesselaan z/n. De kassa’s zijn geopend van maandag tot
en met vrijdag van 7.45 uur tot 11.45 en van 13.45 tot 15.30 uur. Betalingen kunt u ook doen door overmaking via de giro of de bank.

Let op: de Inspectie gaat voor het opleggen van een aanslag uit van de dag van betaling aan de Eilandsontvanger dan wel de Landsontvanger en niet van de dag dat de overmaking aan de giro of de bank is afgegeven.

terug naar boven