Inkomstenbelasting

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curašao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Belastingen > Inkomstenbelasting > Inhouding Inkomstenbelasting

 

 

Inhouding inkomstenbelasting aansprakelijkheid van de werkgever


De inkomstenbelasting die verschuldigd is door werknemers in dienst van een werkgever, en die genoemd wordt in het Inhoudingbesluit (A.B. Curašao 1992, no. 12), dient ingehouden te worden door de werkgever.
De werkgever die deze inhouding en afdracht niet tijdig verricht kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de inkomstenbelasting die had moeten worden voldaan doch niet is voldaan.
De Ontvanger van het Eilandgebied Curašao heeft voor de maandelijkse afdracht het factuursysteem in gebruik genomen. Dit factuursysteem houdt in dat de werkgever maandelijks een factuur ontvangt waarop de in te houden en af te dragen bedragen zijn vermeld. De factuur of een door de werkgever vervaardigde afdrachtlijst wordt ingediend bij de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao en het bedrag van de factuur/afdrachtlijst wordt door de werkgever afgedragen aan de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao.
De introductie van dit nieuwe systeem leidt tot veel vragen over de aansprakelijkheid van de werkgever. In dit hoofdstuk wordt ge´nformeerd over het beleid dat de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao hanteert voor aansprakelijkheid.

Beleid voor aansprakelijkheid van de werkgever


Artikel 1.

Uiterlijk op de tiende dag van de maand wordt de factuur voor de betreffende maand bezorgd bij de werkgever.
De werkgever is gehouden uiterlijk op de laatste werkdag van de maand waarin de factuur door de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao is bezorgd, de factuur of een afdrachtlijst en eventueel een mutatieoverzicht wederom in te leveren bij de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao en het bedrag van de, eventueel gewijzigde, factuur of de afdracht af te dragen aan de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao.

Artikel 2.
  1. Bij niet tijdige indiening van de factuur/afdrachtlijst en/of niet tijdige afdracht van de ingehouden of in te houden belasting stuurt de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao aan de werkgever een herinneringsbrief, waarin de werkgever wordt uitgenodigd de factuur en de afdracht alsnog te doen plaatsvinden.
  2. Als binnen een maand na de verzending van vorenbedoelde herinneringsbrief het verzuim niet is hersteld zal de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao de werkgever schriftelijk in gebreke stellen ten aanzien van het verzuim.
  3. Als binnen een maand na de verzending van de ingebrekestelling het verzuim niet is hersteld zal de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao de werkgever aansprakelijk stellen voor de ten onrechte niet ingehouden en/of ten onrechte niet afgedragen inkomstenbelasting.
Artikel 3.

De aansprakelijkheidstelling geschiedt door de uitvaardiging en betekening van een dwangschrift ten laste van de werkgever. Op het dwangschrift wordt vermeld dat de werkgever aansprakelijk wordt gesteld op de grond van artikel 74a van de Landsverordening inkomstenbelasting 1943.
 
Artikel 4
  1. De aansprakelijk gestelde werkgever kan bij de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao een schriftelijk verzoek indienen om verschoond te worden van de aansprakelijkheid.
  2. Bij het verzoek om verschoning dient de werkgever aannemelijk te maken dat het niet tijdig retourneren van de factuur of afdrachtlijst en/of het niet tijdig afdragen van de volgens de factuur verschuldigde belasting niet aan hem te wijten is.
  3. De Ontvanger van het Eilandgebied Curašao neemt binnen een maand na ontvangst van het verzoek tot verschoning een besluit omtrent de aansprakelijkheid van de werkgever. Het besluit wordt schriftelijk medegedeeld aan de werkgever.
  4. Geen verschoning van de aansprakelijkheid wordt verleend indien de werkgever ineen aaneengesloten periode van twaalf maanden, voorafgaand aan de maand waarop het verzoek tot verschoning betrekking heeft, meer dan eenmaal heeft verzuimd de indiening van de factuur of afdrachtlijst en de afdracht te doen plaatsvinden.
Als de inhoudingsplichtige werkgever door bijzondere omstandigheden niet in staat is tijdig aan de verplichtingen op grond van het Inhoudingbesluit te voldoen, dan dient deze zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao. In overleg met de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao kan dan gezocht worden naar mogelijke oplossingen.
Door de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao tijdig te informeren omtrent problemen in de afdracht kunt u voorkˇmen dat u als werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor de inkomstenbelasting die uw werknemers verschuldigd zijn.

Verdere informatie


In deze samenvatting wordt niet ingegaan op de werking van de factuursysteem. Informatie daarover is opgenomen in een brochure welke u, als inhoudingsplichtige werkgever, bij de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao aan kan vragen. Vele vragen worden in die brochure reeds beantwoord. Op bladzijde 18 van de brochure vindt u bovendien namen van medewerkers van de Ontvanger van het Eilandgebied Curašao die over diverse aspecten van het factuursysteem nadere inlichtingen kunnen verschaffen.

terug naar boven