Regelingen

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Particulieren & Ondernemers > Regelingen > Betalingsregeling

 

 

Betalingsregeling


Algemeen

Zowel voor particulieren als ondernemers geldt dat teruggaven van belasting tijdens de looptijd van de betalingsregeling in het algemeen afgeboekt worden op de openstaande belastingschuld. Dit is dan niet van invloed op de hoogte van het periodiek af te lossen bedrag.

Een verzoek om een betalingsregeling zal in het algemeen worden afgewezen in de volgende gevallen indien:
 • zonder bezwaar elders krediet kan worden verkregen om de belastingschuld te voldoen dan wel vermogensobjecten ten gelde kunnen worden gemaakt;
 • de berekende betalingscapaciteit zodanig is dat de schuld direct kan worden voldaan;
 • de regeling zich uitstrekt over een voor de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao onaanvaardbare termijn;
 • de betalingsproblemen structureel zijn en een betalingsregeling volgens de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao geen uitkomst zal bieden;
 • de medewerking van de verzoeker door de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao onvoldoende wordt geacht;
 • onjuiste gegevens worden verstrekt;
 • de gevraagde gegevens niet (volledig) binnen de door de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao daartoe gestelde termijn zijn verstrekt;
 • een eventueel gevraagde zekerheid niet wordt gesteld.

Een reeds verleend uitstel van betaling zal worden ingetrokken indien:
 • niet aan de voorwaarden wordt voldaan waaronder het uitstel is verleend;
 • tijdens de betalingsregeling blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt;
 • er naar het oordeel van de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao een situatie ontstaat dat de verhaalbaarheid van de belastingschuld, waarvoor uitstel is verleend, ernstig in gevaar komt.
Het intrekken van een uitstel wordt schriftelijk aan de belastingschuldige medegedeeld onder opgaaf van reden(en).

Terug naar boven


Voor particulieren

Uitgangspunt van het uitstelbeleid voor particulieren is dat een te verlenen betalingsregeling zich in het algemeen over een zo kort mogelijke periode dient uit te strekken. Voor deze categorie verzoekers geldt een maximale termijn van 30 kalendermaanden, te rekenen vanaf de datum waarop blijkens de beschikking van de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao de betalingstermijn wordt toegestaan. Uitgangspunt voor de bepaling van de termijn waarvoor uitstel wordt verleend is de betalingscapaciteit van de belastingschuldige. Voor de berekening van de betalingscapaciteit zijn op het Ontvangkantoor formulieren in gebruik die periodiek, doch minstens eenmaal per jaar, worden aangepast aan de gewijzigde prijsindex voor kosten van levensonderhoud.

Van de met behulp van dit formulier berekende betalingscapaciteit zal door de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao bij de inhoudingen rekening worden gehouden met de bepaling van art. 1614g BWNA en voor de ambtenaren met art. 113 e.v. van de LMA.

Bij de berekening van de betalingscapaciteit gaat de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao uit van de feitelijke situatie bij de verzoeker. Dit houdt in dat de inkomens van alle personen met wie de verzoeker een economische eenheid vormen voor de berekening van de betalingscapaciteit worden meegenomen.

Terug naar boven


Voor ondernemers

Voor winstbelasting kan in beginsel maximaal vier maanden uitstel van betaling worden verleend. Een betalingsregeling zal de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao dan ook alleen verlenen indien de onderneming als voldoende levensvatbaar moet worden beschouwd en er tevens geen andere kredietfaciliteiten meer openstaan.

Uitstel wordt verleend onder voorwaarde dat de lopende verplichtingen worden bijgehouden.

Dit uitstel wordt verleend voor maximaal vier kalendermaanden. Indien een betalingsregeling wordt getroffen dan zal deze regeling gebaseerd zijn op de liquiditeit van de onderneming.

Onder liquiditeit wordt in dit verband verstaan de mate waarin de onderneming, gedurende de periode waarin uitstel wordt genoten, in staat is haar verplichtingen, waaronder de nieuw opkomende fiscale verplichtingen te voldoen. Is een onderneming daartoe niet in staat dan zal een betalingsregeling niet in de rede liggen. De betalingscapaciteit van de onderneming wordt bepaald aan de hand van de door de ondernemer te overleggen liquiditeitsbegroting van de onderneming. In het algemeen blijven bij de berekening van de betalingscapaciteit de aflossingsverplichtingen aan derden buiten beschouwing indien de schuld aan de belastingdienst een hogere preferentie heeft.

Terug naar boven