Overige Onderwerpen

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Particulieren & Ondernemers > Overige Onderwerpen > Verjaring

 

 

Verjaring


Een beroep op verjaring wordt beoordeeld aan de hand van de bepaling in artikel 10 van de Invorderingsverordening 1954 Curaçao. Het andersluidende artikel 13 van de Landsverordening Invordering Directe Belastingen wordt niet toegepast.

Wat is verjaring?

De rechtszekerheid vereist dat een belastingschuldige niet na zeer lange tijd nog tot betaling kan worden gedwongen zonder dat de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao tijdig actie onderneemt. Daarom heeft de wetgever bepaald dat een belastingschuld in beginsel verjaart vijf jaren na de dagtekening van de aanslag. Verjaring betekent dat de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao geen rechtsvordering meer mag instellen om de belastingschuldige tot betaling te dwingen. De belastingschuld blijft echter wel bestaan.

terug naar boven


Hoe kan verjaring worden voorkomen

De verjaringstermijn kan worden gestuit door:
  • het betekenen van een akte van vervolging;
  • schulderkenning door de belastingschuldige (door woorden of daden). Het indienen van een bezwaarschrift waarbij de gehele schuld wordt betwist mag echter niet gezien worden als schulderkenning. Betaling is een vorm van schulderkenning; verrekening niet.
Door de stuiting begint een nieuwe termijn van vijf jaar te lopen vanaf het moment dat de akte is betekend. De stuiting moet uiteraard plaatsvinden voordat de verjaringstermijn is voltooid. Als na het voltooien van de verjaringstermijn bijvoorbeeld een akte wordt betekend kan toch een beroep op verjaring worden gedaan.

De verjaringstermijn kan geschorst worden door:
  • het metterwoon verblijven buiten de Nederlandse Antillen;
  • faillissement;
  • procesvoering over de invordering (dus niet bezwaar of beroep tegen de aanslag).
Door de schorsing wordt de verjaringstermijn verlengd zolang de oorzaak van de schorsing duurt. Als de belastingschuldige bijvoorbeeld binnen vijf jaar na de dagtekening naar het buitenland is verhuisd kan de aanslag niet verjaren, zolang belastingschuldige in het buitenland blijft wonen.

terug naar boven


Hoe kan de verjaring worden ingeroepen

Verjaring kan alleen ingeroepen worden door een beroep van de belastingschuldige op verjaring. Dat beroep is vormvrij doch dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden. Als een mondeling beroep op verjaring wordt gedaan, dient de invorderaar te bewerkstelligen dat alsnog een schriftelijk beroep wordt ingediend.

terug naar boven


Kan een verjaarde schuld nog betaald worden ?

Ja, want een schuld gaat niet teniet door het intreden van de verjaring. Als iemand een verjaarde schuld betaalt kan hij die betaling naderhand niet terugvorderen met een actie uit onverschuldigde betaling.

terug naar boven


Houding van de invorderaar t.a.v. verjaring.

De invorderaar mag de verjaring niet ambtshalve toepassen. Zelfs de rechter heeft die bevoegdheid niet. Het is uitdrukkelijk vereist dat de belastingschuldige een beroep doet op verjaring. Als de belastingschuldige de invorderaar expliciet vraagt of een aanslag verjaard is dient de invorderaar daarop uiteraard naar waarheid te antwoorden.

terug naar boven


Wie beslist op een beroep op verjaring?

De Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao of diens vertegenwoordiger neemt de beslissing op het beroep op verjaring.

terug naar boven